Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Hyvä, että alko­ho­li­mai­non­taa kiris­te­tään

Lenita Toivakka: Hyvä, että alko­ho­li­mai­non­taa kiris­te­tään

Julkaistu:

On erit­täin hyvä, että tärkeä esitys alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­seksi on eden­nyt halli­tuk­sen esityk­seksi. Huoli lasten ja nuoret altis­tu­mi­sesta alko­ho­li­mai­non­nalle on yhtei­nen ja halli­tuk­sen esitys tart­tuu ongel­ma­koh­tiin määrä­tie­toi­sesti. Olen esityk­sen koko­nai­suu­teen tyyty­väi­nen, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kertoo.

Lapset ja nuoret altis­tu­vat alko­ho­li­mai­non­nalle tutki­mus­ten mukaan erityi­sesti julki­silla paikoilla, kuten jouk­ko­lii­ken­teen pysä­keillä ja kaupun­kien keskus­toissa. Nyt tämä kiel­le­tään. TV:n aika­ra­jo­jen kiris­tys ja sen laajen­ta­mi­nen myös radioon on iso muutos näille toimia­loille ja ehkäi­see lapsia ja nuoria tavoit­ta­vaa mainon­taa, Toivakka jatkaa.

Toiva­kan mukaan on tärkeää, että alko­ho­lia mainos­ta­vien ja teke­vien taho­jen omavas­tuu ja ennak­ko­val­vonta myös toimi­vat.

On hyvä, että lakie­si­tyk­sessä kiel­le­tään myös erilais­ten kilpai­lu­jen ja pelien käyt­tä­mi­sen alko­ho­li­mai­non­nan apuna. Tämä on iso ja selkeä kiris­tys nyky­käy­tän­töön, Toivakka kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content