Lenita Toivakka: Hyvä, että alkoho­li­mai­nontaa kiris­tetään – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Hyvä, että alkoho­li­mai­nontaa kiris­tetään

Lenita Toivakka: Hyvä, että alkoho­li­mai­nontaa kiris­tetään

Julkaistu: 12.04.2013 Julkaisut

On erittäin hyvä, että tärkeä esitys alkoho­li­mai­nonnan rajoit­ta­mi­sesta lasten ja nuorten suoje­le­mi­seksi on edennyt halli­tuksen esityk­seksi. Huoli lasten ja nuoret altis­tu­mi­sesta alkoho­li­mai­non­nalle on yhteinen ja halli­tuksen esitys tarttuu ongel­ma­kohtiin määrä­tie­toi­sesti. Olen esityksen kokonai­suuteen tyyty­väinen, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka kertoo.

Lapset ja nuoret altis­tuvat alkoho­li­mai­non­nalle tutki­musten mukaan erityi­sesti julki­silla paikoilla, kuten joukko­lii­kenteen pysäkeillä ja kaupunkien keskus­toissa. Nyt tämä kielletään. TV:n aikara­jojen kiristys ja sen laajen­ta­minen myös radioon on iso muutos näille toimia­loille ja ehkäisee lapsia ja nuoria tavoit­tavaa mainontaa, Toivakka jatkaa.

Toivakan mukaan on tärkeää, että alkoholia mainos­tavien ja tekevien tahojen omavastuu ja ennak­ko­val­vonta myös toimivat.

On hyvä, että lakie­si­tyk­sessä kielletään myös erilaisten kilpai­lujen ja pelien käyttä­misen alkoho­li­mai­nonnan apuna. Tämä on iso ja selkeä kiristys nykykäy­täntöön, Toivakka kertoo.


Kokoomus.fi