Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Hyvä, että alko­ho­li­mai­non­taa kiris­te­tään

Lenita Toivakka: Hyvä, että alko­ho­li­mai­non­taa kiris­te­tään

Julkaistu:

On erit­täin hyvä, että tärkeä esitys alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­seksi on eden­nyt halli­tuk­sen esityk­seksi. Huoli lasten ja nuoret altis­tu­mi­sesta alko­ho­li­mai­non­nalle on yhtei­nen ja halli­tuk­sen esitys tart­tuu ongel­ma­koh­tiin määrä­tie­toi­sesti. Olen esityk­sen koko­nai­suu­teen tyyty­väi­nen, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kertoo.

Lapset ja nuoret altis­tu­vat alko­ho­li­mai­non­nalle tutki­mus­ten mukaan erityi­sesti julki­silla paikoilla, kuten jouk­ko­lii­ken­teen pysä­keillä ja kaupun­kien keskus­toissa. Nyt tämä kiel­le­tään. TV:n aika­ra­jo­jen kiris­tys ja sen laajen­ta­mi­nen myös radioon on iso muutos näille toimia­loille ja ehkäi­see lapsia ja nuoria tavoit­ta­vaa mainon­taa, Toivakka jatkaa.

Toiva­kan mukaan on tärkeää, että alko­ho­lia mainos­ta­vien ja teke­vien taho­jen omavas­tuu ja ennak­ko­val­vonta myös toimi­vat.

On hyvä, että lakie­si­tyk­sessä kiel­le­tään myös erilais­ten kilpai­lu­jen ja pelien käyt­tä­mi­sen alko­ho­li­mai­non­nan apuna. Tämä on iso ja selkeä kiris­tys nyky­käy­tän­töön, Toivakka kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content