Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Julkaistu:

Halli­tus päätti kehys­rii­hessä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen selkeästä etene­mi­sestä. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen.

?Vahvat perus­kun­nat tule­vat vastaa­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kuntien koko vaikut­taa siihen, miten vaati­via sote-palve­luita kunta voi järjes­tää. Uudis­tuk­sella varmis­te­taan, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat edel­leen osa kunnal­lista demo­kraat­tista hallin­toa, eikä sen ulko­puo­lella. Samalla sote-palve­lut linkit­ty­vät osaksi mm. raken­ta­mista, liiken­nettä ja kult­tuuri- ja sivis­tys­pal­ve­luita. Tämä on arvo­kas suoma­lai­nen koko­nai­suus?, Toivakka kertoo.

Nyt anne­tut kritee­rit anta­vat selvän linjan palve­lu­ra­ken­teen muodos­ta­mi­sesta uudis­tu­vassa kunta­ken­tässä. Kuntien selvi­tys­työ­hön tulee merkit­tä­västi lisä­tie­toa.

?Väes­tö­poh­ja­kri­tee­rien avulla määri­tel­lään kuinka paljon palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuuta kunnilla on. Nyky­ti­lan­teessa kaikilla kunnilla on saman­ta­soi­nen palve­lui­den rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu Helsin­gistä Utsjoelle. Tämän lisäksi on kuntayh­ty­mä­him­me­leitä ja sairaan­hoi­to­pii­rejä. Nyt tehtä­vän uudis­tuk­sen kirk­kaana päämää­ränä on vähen­tää hallin­toa, paran­taa palve­luita ja tuoda läpi­nä­ky­vyyttä päätök­sen­te­koon. Erityi­sesti perus­ter­vey­den­huolto ja lähi­pal­ve­lut tarvit­se­vat vahvis­tusta. Lääkä­riin on pääs­tävä, kuntou­tuk­seen on oltava resurs­seja ja terveys­kes­kuk­set avoinna?, Toivakka jatkaa.

?Vaati­vam­mat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tullaan järjes­tä­mään pääsään­töi­sesti vastuu­kun­ta­mal­lin pohjalta. Vastuu­kun­tina voivat toimia maakun­tien keskus­kau­pun­git ja luon­tai­siin työs­sä­käyn­tia­luei­siin perus­tu­vat vahvat kunnat, joilla on riit­tävä kanto­kyky. Vastuu­kun­ta­malli varmis­taa palve­lui­den saumat­to­man järjes­tä­mi­sen. Kun joku kantaa vastuuta, on raken­tei­den ja palve­lui­den suun­nit­telu helpom­paa?, Toivakka kertoo.

?Sairaan­hoi­to­pii­rit hallin­nol­li­sena mallina pois­tu­vat, mutta sairaa­lat eivät poistu mihin­kään. Vaati­vam­pien sote- palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi luodaan vahvoi­hin kuntiin perus­tuva malli. Nyt valmis­teltu malli vähen­tää tehok­kaasti pääl­lek­käistä hallin­toa ja virta­vii­vais­taa palve­lui­den tuotan­toa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut eivät ole eril­li­nen saareke, vaan kuntien ydin­toi­min­toja?, Toivakka lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content