Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Julkaistu:

Halli­tus päätti kehys­rii­hessä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen selkeästä etene­mi­sestä. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen.

?Vahvat perus­kun­nat tule­vat vastaa­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kuntien koko vaikut­taa siihen, miten vaati­via sote-palve­luita kunta voi järjes­tää. Uudis­tuk­sella varmis­te­taan, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat edel­leen osa kunnal­lista demo­kraat­tista hallin­toa, eikä sen ulko­puo­lella. Samalla sote-palve­lut linkit­ty­vät osaksi mm. raken­ta­mista, liiken­nettä ja kult­tuuri- ja sivis­tys­pal­ve­luita. Tämä on arvo­kas suoma­lai­nen koko­nai­suus?, Toivakka kertoo.

Nyt anne­tut kritee­rit anta­vat selvän linjan palve­lu­ra­ken­teen muodos­ta­mi­sesta uudis­tu­vassa kunta­ken­tässä. Kuntien selvi­tys­työ­hön tulee merkit­tä­västi lisä­tie­toa.

?Väes­tö­poh­ja­kri­tee­rien avulla määri­tel­lään kuinka paljon palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuuta kunnilla on. Nyky­ti­lan­teessa kaikilla kunnilla on saman­ta­soi­nen palve­lui­den rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu Helsin­gistä Utsjoelle. Tämän lisäksi on kuntayh­ty­mä­him­me­leitä ja sairaan­hoi­to­pii­rejä. Nyt tehtä­vän uudis­tuk­sen kirk­kaana päämää­ränä on vähen­tää hallin­toa, paran­taa palve­luita ja tuoda läpi­nä­ky­vyyttä päätök­sen­te­koon. Erityi­sesti perus­ter­vey­den­huolto ja lähi­pal­ve­lut tarvit­se­vat vahvis­tusta. Lääkä­riin on pääs­tävä, kuntou­tuk­seen on oltava resurs­seja ja terveys­kes­kuk­set avoinna?, Toivakka jatkaa.

?Vaati­vam­mat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tullaan järjes­tä­mään pääsään­töi­sesti vastuu­kun­ta­mal­lin pohjalta. Vastuu­kun­tina voivat toimia maakun­tien keskus­kau­pun­git ja luon­tai­siin työs­sä­käyn­tia­luei­siin perus­tu­vat vahvat kunnat, joilla on riit­tävä kanto­kyky. Vastuu­kun­ta­malli varmis­taa palve­lui­den saumat­to­man järjes­tä­mi­sen. Kun joku kantaa vastuuta, on raken­tei­den ja palve­lui­den suun­nit­telu helpom­paa?, Toivakka kertoo.

?Sairaan­hoi­to­pii­rit hallin­nol­li­sena mallina pois­tu­vat, mutta sairaa­lat eivät poistu mihin­kään. Vaati­vam­pien sote- palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi luodaan vahvoi­hin kuntiin perus­tuva malli. Nyt valmis­teltu malli vähen­tää tehok­kaasti pääl­lek­käistä hallin­toa ja virta­vii­vais­taa palve­lui­den tuotan­toa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut eivät ole eril­li­nen saareke, vaan kuntien ydin­toi­min­toja?, Toivakka lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content