Toivakka: Kunta- ja soteuu­distus etenevät rinta­rinnan – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Kunta- ja soteuu­distus etenevät rinta­rinnan

Toivakka: Kunta- ja soteuu­distus etenevät rinta­rinnan

Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut

Hallitus päätti kehys­rii­hessä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuksen selkeästä etene­mi­sestä. Kunta­ra­ken­nelaki annetaan eduskun­nalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen.

?Vahvat perus­kunnat tulevat vastaamaan sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­sestä. Kuntien koko vaikuttaa siihen, miten vaativia sote-palve­luita kunta voi järjestää. Uudis­tuk­sella varmis­tetaan, että sosiaali- ja terveys­pal­velut ovat edelleen osa kunnal­lista demokraat­tista hallintoa, eikä sen ulkopuo­lella. Samalla sote-palvelut linkit­tyvät osaksi mm. raken­ta­mista, liiken­nettä ja kulttuuri- ja sivis­tys­pal­ve­luita. Tämä on arvokas suoma­lainen kokonaisuus?, Toivakka kertoo.

Nyt annetut kriteerit antavat selvän linjan palve­lu­ra­kenteen muodos­ta­mi­sesta uudis­tu­vassa kunta­ken­tässä. Kuntien selvi­tys­työhön tulee merkit­tä­västi lisätietoa.

?Väestö­poh­ja­kri­teerien avulla määri­tellään kuinka paljon palve­luiden järjes­tä­mis­vas­tuuta kunnilla on. Nykyti­lan­teessa kaikilla kunnilla on saman­ta­soinen palve­luiden rahoitus- ja järjes­tä­mis­vastuu Helsin­gistä Utsjoelle. Tämän lisäksi on kuntayh­ty­mä­him­me­leitä ja sairaan­hoi­to­piirejä. Nyt tehtävän uudis­tuksen kirkkaana päämääränä on vähentää hallintoa, parantaa palve­luita ja tuoda läpinä­ky­vyyttä päätök­sen­tekoon. Erityi­sesti perus­ter­vey­den­huolto ja lähipal­velut tarvit­sevat vahvis­tusta. Lääkäriin on päästävä, kuntou­tukseen on oltava resursseja ja terveys­kes­kukset avoinna?, Toivakka jatkaa.

?Vaati­vammat sosiaali- ja terveys­pal­velut tullaan järjes­tämään pääsään­töi­sesti vastuu­kun­ta­mallin pohjalta. Vastuu­kuntina voivat toimia maakuntien keskus­kau­pungit ja luontaisiin työssä­käyn­tia­lueisiin perus­tuvat vahvat kunnat, joilla on riittävä kantokyky. Vastuu­kun­ta­malli varmistaa palve­luiden saumat­toman järjes­tä­misen. Kun joku kantaa vastuuta, on raken­teiden ja palve­luiden suunnittelu helpompaa?, Toivakka kertoo.

?Sairaan­hoi­to­piirit hallin­nol­lisena mallina poistuvat, mutta sairaalat eivät poistu mihinkään. Vaati­vampien sote- palve­luiden järjes­tä­mi­seksi luodaan vahvoihin kuntiin perustuva malli. Nyt valmis­teltu malli vähentää tehok­kaasti päällek­käistä hallintoa ja virta­vii­vaistaa palve­luiden tuotantoa. Sosiaali- ja terveys­pal­velut eivät ole erillinen saareke, vaan kuntien ydintoi­mintoja?, Toivakka lisää.


Kokoomus.fi