• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan
  Twiittaa

  Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

  Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut

  Halli­tus päätti kehys­rii­hessä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen selkeästä etene­mi­sestä. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen.

  ?Vahvat perus­kun­nat tule­vat vastaa­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kuntien koko vaikut­taa siihen, miten vaati­via sote-palve­luita kunta voi järjes­tää. Uudis­tuk­sella varmis­te­taan, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat edel­leen osa kunnal­lista demo­kraat­tista hallin­toa, eikä sen ulko­puo­lella. Samalla sote-palve­lut linkit­ty­vät osaksi mm. raken­ta­mista, liiken­nettä ja kult­tuuri- ja sivis­tys­pal­ve­luita. Tämä on arvo­kas suoma­lai­nen koko­nai­suus?, Toivakka kertoo.

  Nyt anne­tut kritee­rit anta­vat selvän linjan palve­lu­ra­ken­teen muodos­ta­mi­sesta uudis­tu­vassa kunta­ken­tässä. Kuntien selvi­tys­työ­hön tulee merkit­tä­västi lisä­tie­toa.

  ?Väes­tö­poh­ja­kri­tee­rien avulla määri­tel­lään kuinka paljon palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuuta kunnilla on. Nyky­ti­lan­teessa kaikilla kunnilla on saman­ta­soi­nen palve­lui­den rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu Helsin­gistä Utsjoelle. Tämän lisäksi on kuntayh­ty­mä­him­me­leitä ja sairaan­hoi­to­pii­rejä. Nyt tehtä­vän uudis­tuk­sen kirk­kaana päämää­ränä on vähen­tää hallin­toa, paran­taa palve­luita ja tuoda läpi­nä­ky­vyyttä päätök­sen­te­koon. Erityi­sesti perus­ter­vey­den­huolto ja lähi­pal­ve­lut tarvit­se­vat vahvis­tusta. Lääkä­riin on pääs­tävä, kuntou­tuk­seen on oltava resurs­seja ja terveys­kes­kuk­set avoinna?, Toivakka jatkaa.

  ?Vaati­vam­mat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tullaan järjes­tä­mään pääsään­töi­sesti vastuu­kun­ta­mal­lin pohjalta. Vastuu­kun­tina voivat toimia maakun­tien keskus­kau­pun­git ja luon­tai­siin työs­sä­käyn­tia­luei­siin perus­tu­vat vahvat kunnat, joilla on riit­tävä kanto­kyky. Vastuu­kun­ta­malli varmis­taa palve­lui­den saumat­to­man järjes­tä­mi­sen. Kun joku kantaa vastuuta, on raken­tei­den ja palve­lui­den suun­nit­telu helpom­paa?, Toivakka kertoo.

  ?Sairaan­hoi­to­pii­rit hallin­nol­li­sena mallina pois­tu­vat, mutta sairaa­lat eivät poistu mihin­kään. Vaati­vam­pien sote- palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi luodaan vahvoi­hin kuntiin perus­tuva malli. Nyt valmis­teltu malli vähen­tää tehok­kaasti pääl­lek­käistä hallin­toa ja virta­vii­vais­taa palve­lui­den tuotan­toa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut eivät ole eril­li­nen saareke, vaan kuntien ydin­toi­min­toja?, Toivakka lisää.