Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Julkaistu:

Halli­tus päätti kehys­rii­hessä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen selkeästä etene­mi­sestä. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen.

?Vahvat perus­kun­nat tule­vat vastaa­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kuntien koko vaikut­taa siihen, miten vaati­via sote-palve­luita kunta voi järjes­tää. Uudis­tuk­sella varmis­te­taan, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat edel­leen osa kunnal­lista demo­kraat­tista hallin­toa, eikä sen ulko­puo­lella. Samalla sote-palve­lut linkit­ty­vät osaksi mm. raken­ta­mista, liiken­nettä ja kult­tuuri- ja sivis­tys­pal­ve­luita. Tämä on arvo­kas suoma­lai­nen koko­nai­suus?, Toivakka kertoo.

Nyt anne­tut kritee­rit anta­vat selvän linjan palve­lu­ra­ken­teen muodos­ta­mi­sesta uudis­tu­vassa kunta­ken­tässä. Kuntien selvi­tys­työ­hön tulee merkit­tä­västi lisä­tie­toa.

?Väes­tö­poh­ja­kri­tee­rien avulla määri­tel­lään kuinka paljon palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuuta kunnilla on. Nyky­ti­lan­teessa kaikilla kunnilla on saman­ta­soi­nen palve­lui­den rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu Helsin­gistä Utsjoelle. Tämän lisäksi on kuntayh­ty­mä­him­me­leitä ja sairaan­hoi­to­pii­rejä. Nyt tehtä­vän uudis­tuk­sen kirk­kaana päämää­ränä on vähen­tää hallin­toa, paran­taa palve­luita ja tuoda läpi­nä­ky­vyyttä päätök­sen­te­koon. Erityi­sesti perus­ter­vey­den­huolto ja lähi­pal­ve­lut tarvit­se­vat vahvis­tusta. Lääkä­riin on pääs­tävä, kuntou­tuk­seen on oltava resurs­seja ja terveys­kes­kuk­set avoinna?, Toivakka jatkaa.

?Vaati­vam­mat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tullaan järjes­tä­mään pääsään­töi­sesti vastuu­kun­ta­mal­lin pohjalta. Vastuu­kun­tina voivat toimia maakun­tien keskus­kau­pun­git ja luon­tai­siin työs­sä­käyn­tia­luei­siin perus­tu­vat vahvat kunnat, joilla on riit­tävä kanto­kyky. Vastuu­kun­ta­malli varmis­taa palve­lui­den saumat­to­man järjes­tä­mi­sen. Kun joku kantaa vastuuta, on raken­tei­den ja palve­lui­den suun­nit­telu helpom­paa?, Toivakka kertoo.

?Sairaan­hoi­to­pii­rit hallin­nol­li­sena mallina pois­tu­vat, mutta sairaa­lat eivät poistu mihin­kään. Vaati­vam­pien sote- palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi luodaan vahvoi­hin kuntiin perus­tuva malli. Nyt valmis­teltu malli vähen­tää tehok­kaasti pääl­lek­käistä hallin­toa ja virta­vii­vais­taa palve­lui­den tuotan­toa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut eivät ole eril­li­nen saareke, vaan kuntien ydin­toi­min­toja?, Toivakka lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content