Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoomus – kokoomus.fi
MENU
Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoomus

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoomus

Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

Kokoo­mus­laiset kansan­edus­tajat esittävät äitien­päivän alla erilaisia keinoja äitien ja naisten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla.

Nykyään nainen maksaa vanhem­muu­destaan huomat­ta­vasti kovemman hinnan kuin mies - sekä talou­del­li­sesti että uralla etene­mi­sessä mitattuna. Naisten on miehiä vaikeampi saada vakituista työpaikkaa ja päästä esimer­kiksi johto­teh­täviin. Kotona vietet­tyjen vuosien ja pienemmän palkan takia naisen työeläke on keski­määrin kolmasosan miehen eläkettä pienempi.

“Naisten ja erityi­sesti äitien mahdol­li­suuksia työllistyä ja edetä urallaan tasave­roi­sesti miesten kanssa on kehitettävä sekä lainsää­däntöä että työpaik­kojen kulttuuria muutta­malla”, vaativat opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen sekä ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Lenita Toivakka.

“Erityi­sesti nuorten naisten asemaa työmark­ki­noilla on paran­nettava viipy­mättä. Ei voi olla niin, että tehtävään pätevin ja sopivin henkilö sivuu­tetaan vain siksi, että hänellä on pieniä lapsia tai mahdol­lisuus saada sellaisia. Meillä päätök­sen­te­ki­jöillä on vastuu tasa-arvoisen työelämän raamien säätä­mi­sestä. Työnan­ta­jilla taas on vastuu siitä, että he kohte­levat työnte­ki­jöitään yhden­ver­tai­sesti.”

Sukupuolten tasa-arvo on itsei­sarvo, mutta työelämän rakenteet ovat turhan usein epätasa-arvoisia. Kokoo­mus­mi­nis­terien mielestä työ ja perhe eivät saa olla vaihtoeh­toisia toisilleen. On työmark­ki­noiden etu, että jokainen suoma­lainen työllistyy mielek­käisiin tehtäviin perhe­ti­lan­teesta riippu­matta.

Työn ja perheen onnis­tu­neeseen yhdis­tä­miseen tarvitaan kuitenkin totutuista, äitejä tiettyyn toimin­ta­malliin ajavista käytän­nöistä luopu­mista. Esimer­kiksi SAK:n huhti­kuussa esittelemä malli perhe­va­paiden päivit­tä­mi­sestä on hyvä avaus työelämän joustojen lisää­mi­sestä.

“Keski­viikkona julkis­tettu tasa-arvo-ohjelma on hyvä esimerkki tavoista, joilla hallitus voi ohjata työelämää. Kerta­korvaus vanhem­muuden kustan­nuk­sista edistää tasa-arvoa. Se on ollut kokoo­muksen pitkä­ai­kainen vaatimus”, minis­terit sanovat.

 

Grahn-Laasonen ja Toivakka haastavat myös muiden puolueiden kansan­edus­tajat mukaan luomaan ja edistämään toimen­pi­teitä, joilla työelä­mästä tehdään nykyi­sille ja tuleville äideille parempi.


Kokoomus.fi