Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Julkaistu:

Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­tä­vät äitien­päi­vän alla erilai­sia keinoja äitien ja nais­ten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla.

Nyky­ään nainen maksaa vanhem­muu­des­taan huomat­ta­vasti kovem­man hinnan kuin mies - sekä talou­del­li­sesti että uralla etene­mi­sessä mitat­tuna. Nais­ten on miehiä vaikeampi saada vaki­tuista työpaik­kaa ja päästä esimer­kiksi johto­teh­tä­viin. Kotona vietet­ty­jen vuosien ja pienem­män palkan takia naisen työeläke on keski­mää­rin kolmas­osan miehen eläkettä pienempi.

“Nais­ten ja erityi­sesti äitien mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tyä ja edetä ural­laan tasa­ve­roi­sesti mies­ten kanssa on kehi­tet­tävä sekä lain­sää­dän­töä että työpaik­ko­jen kult­tuu­ria muut­ta­malla”, vaati­vat opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

“Erityi­sesti nuor­ten nais­ten asemaa työmark­ki­noilla on paran­net­tava viipy­mättä. Ei voi olla niin, että tehtä­vään päte­vin ja sopi­vin henkilö sivuu­te­taan vain siksi, että hänellä on pieniä lapsia tai mahdol­li­suus saada sellai­sia. Meillä päätök­sen­te­ki­jöillä on vastuu tasa-arvoi­sen työelä­män raamien säätä­mi­sestä. Työnan­ta­jilla taas on vastuu siitä, että he kohte­le­vat työn­te­ki­jöi­tään yhden­ver­tai­sesti.”

Suku­puol­ten tasa-arvo on itsei­sarvo, mutta työelä­män raken­teet ovat turhan usein epätasa-arvoi­sia. Kokoo­mus­mi­nis­te­rien mielestä työ ja perhe eivät saa olla vaih­toeh­toi­sia toisil­leen. On työmark­ki­noi­den etu, että jokai­nen suoma­lai­nen työl­lis­tyy mielek­käi­siin tehtä­viin perhe­ti­lan­teesta riip­pu­matta.

Työn ja perheen onnis­tu­nee­seen yhdis­tä­mi­seen tarvi­taan kuiten­kin totu­tuista, äitejä tiet­tyyn toimin­ta­mal­liin ajavista käytän­nöistä luopu­mista. Esimer­kiksi SAK:n huhti­kuussa esit­te­lemä malli perhe­va­pai­den päivit­tä­mi­sestä on hyvä avaus työelä­män jous­to­jen lisää­mi­sestä.

“Keski­viik­kona julkis­tettu tasa-arvo-ohjelma on hyvä esimerkki tavoista, joilla halli­tus voi ohjata työelä­mää. Kerta­kor­vaus vanhem­muu­den kustan­nuk­sista edis­tää tasa-arvoa. Se on ollut kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen vaati­mus”, minis­te­rit sano­vat.

 

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka haas­ta­vat myös muiden puoluei­den kansan­edus­ta­jat mukaan luomaan ja edis­tä­mään toimen­pi­teitä, joilla työelä­mästä tehdään nykyi­sille ja tule­ville äideille parempi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content