MENU
Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­tä­vät äitien­päi­vän alla erilai­sia keinoja äitien ja nais­ten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla.

Nyky­ään nainen maksaa vanhem­muu­des­taan huomat­ta­vasti kovem­man hinnan kuin mies - sekä talou­del­li­sesti että uralla etene­mi­sessä mitat­tuna. Nais­ten on miehiä vaikeampi saada vaki­tuista työpaik­kaa ja päästä esimer­kiksi johto­teh­tä­viin. Kotona vietet­ty­jen vuosien ja pienem­män palkan takia naisen työeläke on keski­mää­rin kolmas­osan miehen eläkettä pienempi.

“Nais­ten ja erityi­sesti äitien mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tyä ja edetä ural­laan tasa­ve­roi­sesti mies­ten kanssa on kehi­tet­tävä sekä lain­sää­dän­töä että työpaik­ko­jen kult­tuu­ria muut­ta­malla”, vaati­vat opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

“Erityi­sesti nuor­ten nais­ten asemaa työmark­ki­noilla on paran­net­tava viipy­mättä. Ei voi olla niin, että tehtä­vään päte­vin ja sopi­vin henkilö sivuu­te­taan vain siksi, että hänellä on pieniä lapsia tai mahdol­li­suus saada sellai­sia. Meillä päätök­sen­te­ki­jöillä on vastuu tasa-arvoi­sen työelä­män raamien säätä­mi­sestä. Työnan­ta­jilla taas on vastuu siitä, että he kohte­le­vat työn­te­ki­jöi­tään yhden­ver­tai­sesti.”

Suku­puol­ten tasa-arvo on itsei­sarvo, mutta työelä­män raken­teet ovat turhan usein epätasa-arvoi­sia. Kokoo­mus­mi­nis­te­rien mielestä työ ja perhe eivät saa olla vaih­toeh­toi­sia toisil­leen. On työmark­ki­noi­den etu, että jokai­nen suoma­lai­nen työl­lis­tyy mielek­käi­siin tehtä­viin perhe­ti­lan­teesta riip­pu­matta.

Työn ja perheen onnis­tu­nee­seen yhdis­tä­mi­seen tarvi­taan kuiten­kin totu­tuista, äitejä tiet­tyyn toimin­ta­mal­liin ajavista käytän­nöistä luopu­mista. Esimer­kiksi SAK:n huhti­kuussa esit­te­lemä malli perhe­va­pai­den päivit­tä­mi­sestä on hyvä avaus työelä­män jous­to­jen lisää­mi­sestä.

“Keski­viik­kona julkis­tettu tasa-arvo-ohjelma on hyvä esimerkki tavoista, joilla halli­tus voi ohjata työelä­mää. Kerta­kor­vaus vanhem­muu­den kustan­nuk­sista edis­tää tasa-arvoa. Se on ollut kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen vaati­mus”, minis­te­rit sano­vat.

 

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka haas­ta­vat myös muiden puoluei­den kansan­edus­ta­jat mukaan luomaan ja edis­tä­mään toimen­pi­teitä, joilla työelä­mästä tehdään nykyi­sille ja tule­ville äideille parempi.