Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kuntauudistus

kuntauudistus

14.2.2019

Kokoo­mus: lisää hoita­jia, tuomit­semme laimin­lyön­nit

Vanhus­ten palve­luita on paran­net­tava. Jokai­sen ikään­ty­neen ja hänen omais­tensa on voitava luot­taa siihen, että myös vanhana saa tarvit­se­mansa hoidon, ja

14.5.2013

Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen piti puheen Suomen Kunta­lii­ton Kunta­päi­villä Oulussa 14.5.2013. ?Kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus saat­taa kunta­hal­linto ja kuntien toimin­not vastaa­maan nyky­het­ken

13.5.2013

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­ryh­mien saavut­ta­maan sote-sopuun. ?Perus­linja on selvillä ja kunnilla on mahdol­li­suus vaikut­taa loppu­tu­lok­seen. Kunnat

8.5.2013

Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

Kokoo­muk­sen Petteri Orpon johtama koor­di­naa­tio­ryhmä löysi ratkai­sun ja päätyi suosit­ta­maan yksi­mie­li­sesti linjauk­sia, joiden perus­teella kunta­ken­tän palve­lu­ra­kenne tule­vai­suu­dessa muotou­tuu. Linjaus­ten tavoit­teena

6.4.2013

Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee suuresti sote-uudis­­tusta valmis­te­le­maan nime­tyn työryh­män kokoon­pa­noa. - Työryh­mään on saatava perus­ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­juutta enem­män, sillä

5.3.2013

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Esisel­vi­tyk­sessä noja­taan vahvoi­hin perus­kun­tiin. Vahvo­jen kuntien toimesta voidaan luon­te­vasti ja tehok­kaasti kehit­tää palve­lu­verk­koja koko­nai­suu­tena ja päät­tää mm. maan­käy­töstä. Kunnissa pääte­tään

12.2.2013

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

2.4.2012

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

Hyvät verkos­ton jäse­net, Kokoo­mus­lai­nen tapa hoitaa yhtei­siä asioita nojaa kahteen tärke­ään seik­kaan: tosi­asioi­den tunnis­ta­mi­seen ja arvoi­hin. Kokoo­mus­lai­set arvot ? sivis­tys,

31.3.2011

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri Tapani Tölli (kesk.) väit­tää 26.3.2011 julkais­tussa tiedot­tees­saan Kokoo­muk­sen ajavan kuntien pakko­lii­tok­sia. Samasta asiasta Kokoo­musta syyt­tää myös Keskus­tan vara­pu­heen­joh­taja Timo Kaunisto. Hänen mukaansa Kokoo­mus aikoo pakko­kei­noin pyyh­kiä 200 kuntaa Suomen kartalta. Näin ei kuiten­kaan ole.

26.3.2011

Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Keskusta on herän­nyt puolus­ta­maan kunnan­ta­loja ja maakun­ta­hal­lin­toa Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­o­ton jälkeen. Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Tapani Tölli (kesk.) väit­tää jopa, että Kokoo­mus
ajaisi pakko­lii­tok­sia ja olisi valmis heiken­tä­mään kunta­ra­hoi­tusta.

Skip to content