Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen piti puheen Suomen Kunta­lii­ton Kunta­päi­villä Oulussa 14.5.2013. ?Kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus saat­taa kunta­hal­linto ja kuntien toimin­not vastaa­maan nyky­het­ken haas­tei­siin.?

“Kansa­lais­ten arkeen vaikut­ta­vista asioista on päätet­tävä mahdol­li­sim­man lähellä. Paras osaa­mi­nen paikal­li­sissa asioissa, olosuh­teissa ja tarpeissa on alueen asuk­kailla. Tämän vuoksi palve­lui­den pitää olla kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa.”

“Kunta­uu­dis­tuk­sen tärkein tavoite on julkis­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen kaik­kialla Suomessa. Uudis­tuk­sessa on kyse paljosta muus­ta­kin kuin vain vahvem­man kunta­ra­ken­teen teke­mi­sestä. Se on laaja koko­nai­suus, jossa kyse on niin raken­teista kuin myös sisäl­löstä. Keskei­siä element­tejä ovat kunta­ra­ken­teen, kunta­lain, valtio­no­suus­jär­jes­tel­män, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen, kuntien tehtä­vien ja normien arviointi ja metro­po­lia­lu­een hallin­to­rat­kaisu.”

Lue koko puhe liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content