Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen piti puheen Suomen Kunta­lii­ton Kunta­päi­villä Oulussa 14.5.2013. ?Kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus saat­taa kunta­hal­linto ja kuntien toimin­not vastaa­maan nyky­het­ken haas­tei­siin.?

“Kansa­lais­ten arkeen vaikut­ta­vista asioista on päätet­tävä mahdol­li­sim­man lähellä. Paras osaa­mi­nen paikal­li­sissa asioissa, olosuh­teissa ja tarpeissa on alueen asuk­kailla. Tämän vuoksi palve­lui­den pitää olla kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa.”

“Kunta­uu­dis­tuk­sen tärkein tavoite on julkis­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen kaik­kialla Suomessa. Uudis­tuk­sessa on kyse paljosta muus­ta­kin kuin vain vahvem­man kunta­ra­ken­teen teke­mi­sestä. Se on laaja koko­nai­suus, jossa kyse on niin raken­teista kuin myös sisäl­löstä. Keskei­siä element­tejä ovat kunta­ra­ken­teen, kunta­lain, valtio­no­suus­jär­jes­tel­män, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen, kuntien tehtä­vien ja normien arviointi ja metro­po­lia­lu­een hallin­to­rat­kaisu.”

Lue koko puhe liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content