Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen piti puheen Suomen Kunta­lii­ton Kunta­päi­villä Oulussa 14.5.2013. ?Kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus saat­taa kunta­hal­linto ja kuntien toimin­not vastaa­maan nyky­het­ken haas­tei­siin.?

“Kansa­lais­ten arkeen vaikut­ta­vista asioista on päätet­tävä mahdol­li­sim­man lähellä. Paras osaa­mi­nen paikal­li­sissa asioissa, olosuh­teissa ja tarpeissa on alueen asuk­kailla. Tämän vuoksi palve­lui­den pitää olla kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa.”

“Kunta­uu­dis­tuk­sen tärkein tavoite on julkis­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen kaik­kialla Suomessa. Uudis­tuk­sessa on kyse paljosta muus­ta­kin kuin vain vahvem­man kunta­ra­ken­teen teke­mi­sestä. Se on laaja koko­nai­suus, jossa kyse on niin raken­teista kuin myös sisäl­löstä. Keskei­siä element­tejä ovat kunta­ra­ken­teen, kunta­lain, valtio­no­suus­jär­jes­tel­män, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen, kuntien tehtä­vien ja normien arviointi ja metro­po­lia­lu­een hallin­to­rat­kaisu.”

Lue koko puhe liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content