Katainen: Palve­luiden oltava kunta­päät­täjien demokraat­ti­sessa ohjauk­sessa – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Palve­luiden oltava kunta­päät­täjien demokraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Katainen: Palve­luiden oltava kunta­päät­täjien demokraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Julkaistu: 14.05.2013 Julkaisut

Päämi­nisteri Jyrki Katainen piti puheen Suomen Kunta­liiton Kunta­päi­villä Oulussa 14.5.2013. ?Kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoitus saattaa kunta­hal­linto ja kuntien toiminnot vastaamaan nykyhetken haasteisiin.?

“Kansa­laisten arkeen vaikut­ta­vista asioista on päätettävä mahdol­li­simman lähellä. Paras osaaminen paikal­li­sissa asioissa, olosuh­teissa ja tarpeissa on alueen asukkailla. Tämän vuoksi palve­luiden pitää olla kunta­päät­täjien demokraat­ti­sessa ohjauk­sessa.”

“Kunta­uu­dis­tuksen tärkein tavoite on julkisten palve­luiden turvaa­minen kaikkialla Suomessa. Uudis­tuk­sessa on kyse paljosta muustakin kuin vain vahvemman kunta­ra­kenteen tekemi­sestä. Se on laaja kokonaisuus, jossa kyse on niin raken­teista kuin myös sisäl­löstä. Keskeisiä elementtejä ovat kunta­ra­kenteen, kuntalain, valtio­no­suus­jär­jes­telmän, sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen, kuntien tehtävien ja normien arviointi ja metro­po­lia­lueen hallin­to­rat­kaisu.”

Lue koko puhe liitteestä.


Kokoomus.fi