Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää tärkeänä, että kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mää uudis­te­taan ja selkey­te­tään.

- Nyky­jär­jes­telmä on monilta osin vanhen­tu­nut, sekava ja moni­tul­kin­tai­nen, joten jo siksi koko­nai­suu­dis­tus on tarpeen. Tänään julkais­tu­jen linjaus­ten perus­teella uusi järjes­telmä näyt­tää huomat­ta­vasti selkeäm­mältä. Perus­ra­ken­netta ja kritee­reitä on nyt yksin­ker­tais­tettu ja nämä ovat aske­leita oike­aan suun­taan, Mäkelä toteaa.

- Kunnilla on yli 500 tehtä­vää ja tehtä­vät ovat viime vuosina vain lisään­ty­neet. Yhä useampi kunta on yhä kovem­missa talou­del­li­sissa vaikeuk­sissa, kun huol­to­suh­teemme samalla heik­ke­nee nopeaa tahtia. Nyky­ra­ken­tei­siin ei ole varaa, tarvit­semme vahvem­pia perus­kun­tia. Toivon, että lopul­li­sesta valtio­no­suusuu­dis­tuk­sesta löytyy element­tejä, jotka kannus­ta­vat uuden­lai­siin raken­tei­siin. Nyt tarvi­taan rohkeutta, Mäkelä painot­taa.

Halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti valtio­no­suusuu­dis­tus toteu­te­taan osana kunta­uu­dis­tusta. Selvi­tys­mies Arno Miet­ti­nen julkaisi tänään kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mään liit­ty­viä linjauk­sia. Lopul­li­set ehdo­tuk­set valmis­tu­vat vuoden loppuun mennessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content