Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää tärkeänä, että kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mää uudis­te­taan ja selkey­te­tään.

- Nyky­jär­jes­telmä on monilta osin vanhen­tu­nut, sekava ja moni­tul­kin­tai­nen, joten jo siksi koko­nai­suu­dis­tus on tarpeen. Tänään julkais­tu­jen linjaus­ten perus­teella uusi järjes­telmä näyt­tää huomat­ta­vasti selkeäm­mältä. Perus­ra­ken­netta ja kritee­reitä on nyt yksin­ker­tais­tettu ja nämä ovat aske­leita oike­aan suun­taan, Mäkelä toteaa.

- Kunnilla on yli 500 tehtä­vää ja tehtä­vät ovat viime vuosina vain lisään­ty­neet. Yhä useampi kunta on yhä kovem­missa talou­del­li­sissa vaikeuk­sissa, kun huol­to­suh­teemme samalla heik­ke­nee nopeaa tahtia. Nyky­ra­ken­tei­siin ei ole varaa, tarvit­semme vahvem­pia perus­kun­tia. Toivon, että lopul­li­sesta valtio­no­suusuu­dis­tuk­sesta löytyy element­tejä, jotka kannus­ta­vat uuden­lai­siin raken­tei­siin. Nyt tarvi­taan rohkeutta, Mäkelä painot­taa.

Halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti valtio­no­suusuu­dis­tus toteu­te­taan osana kunta­uu­dis­tusta. Selvi­tys­mies Arno Miet­ti­nen julkaisi tänään kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mään liit­ty­viä linjauk­sia. Lopul­li­set ehdo­tuk­set valmis­tu­vat vuoden loppuun mennessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content