• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

  Julkaistu: 12.02.2013 Julkaisut

  Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää tärkeänä, että kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mää uudis­te­taan ja selkey­te­tään.

  - Nyky­jär­jes­telmä on monilta osin vanhen­tu­nut, sekava ja moni­tul­kin­tai­nen, joten jo siksi koko­nai­suu­dis­tus on tarpeen. Tänään julkais­tu­jen linjaus­ten perus­teella uusi järjes­telmä näyt­tää huomat­ta­vasti selkeäm­mältä. Perus­ra­ken­netta ja kritee­reitä on nyt yksin­ker­tais­tettu ja nämä ovat aske­leita oike­aan suun­taan, Mäkelä toteaa.

  - Kunnilla on yli 500 tehtä­vää ja tehtä­vät ovat viime vuosina vain lisään­ty­neet. Yhä useampi kunta on yhä kovem­missa talou­del­li­sissa vaikeuk­sissa, kun huol­to­suh­teemme samalla heik­ke­nee nopeaa tahtia. Nyky­ra­ken­tei­siin ei ole varaa, tarvit­semme vahvem­pia perus­kun­tia. Toivon, että lopul­li­sesta valtio­no­suusuu­dis­tuk­sesta löytyy element­tejä, jotka kannus­ta­vat uuden­lai­siin raken­tei­siin. Nyt tarvi­taan rohkeutta, Mäkelä painot­taa.

  Halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti valtio­no­suusuu­dis­tus toteu­te­taan osana kunta­uu­dis­tusta. Selvi­tys­mies Arno Miet­ti­nen julkaisi tänään kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mään liit­ty­viä linjauk­sia. Lopul­li­set ehdo­tuk­set valmis­tu­vat vuoden loppuun mennessä.