Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuettava kunta­uu­dis­tusta – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuettava kunta­uu­dis­tusta

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuettava kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu: 12.02.2013 Julkaisut

Mäkelä korostaa uudis­tuksen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien välisen yhteistyön ja myös kunta­lii­tosten edistä­mi­seksi.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä pitää tärkeänä, että kuntien valtio­no­suus­jär­jes­telmää uudis­tetaan ja selkey­tetään.

- Nykyjär­jes­telmä on monilta osin vanhen­tunut, sekava ja monitul­kin­tainen, joten jo siksi kokonai­suu­distus on tarpeen. Tänään julkais­tujen linjausten perus­teella uusi järjes­telmä näyttää huomat­ta­vasti selkeäm­mältä. Perus­ra­ken­netta ja kritee­reitä on nyt yksin­ker­tais­tettu ja nämä ovat askeleita oikeaan suuntaan, Mäkelä toteaa.

- Kunnilla on yli 500 tehtävää ja tehtävät ovat viime vuosina vain lisään­tyneet. Yhä useampi kunta on yhä kovem­missa talou­del­li­sissa vaikeuk­sissa, kun huolto­suh­teemme samalla heikkenee nopeaa tahtia. Nykyra­ken­teisiin ei ole varaa, tarvit­semme vahvempia perus­kuntia. Toivon, että lopul­li­sesta valtio­no­suusuu­dis­tuk­sesta löytyy elementtejä, jotka kannus­tavat uuden­laisiin raken­teisiin. Nyt tarvitaan rohkeutta, Mäkelä painottaa.

Halli­tus­oh­jelman mukai­sesti valtio­no­suusuu­distus toteu­tetaan osana kunta­uu­dis­tusta. Selvi­tysmies Arno Miettinen julkaisi tänään kuntien valtio­no­suus­jär­jes­telmään liittyviä linjauksia. Lopul­liset ehdotukset valmis­tuvat vuoden loppuun mennessä.


Kokoomus.fi