Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää tärkeänä, että kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mää uudis­te­taan ja selkey­te­tään.

- Nyky­jär­jes­telmä on monilta osin vanhen­tu­nut, sekava ja moni­tul­kin­tai­nen, joten jo siksi koko­nai­suu­dis­tus on tarpeen. Tänään julkais­tu­jen linjaus­ten perus­teella uusi järjes­telmä näyt­tää huomat­ta­vasti selkeäm­mältä. Perus­ra­ken­netta ja kritee­reitä on nyt yksin­ker­tais­tettu ja nämä ovat aske­leita oike­aan suun­taan, Mäkelä toteaa.

- Kunnilla on yli 500 tehtä­vää ja tehtä­vät ovat viime vuosina vain lisään­ty­neet. Yhä useampi kunta on yhä kovem­missa talou­del­li­sissa vaikeuk­sissa, kun huol­to­suh­teemme samalla heik­ke­nee nopeaa tahtia. Nyky­ra­ken­tei­siin ei ole varaa, tarvit­semme vahvem­pia perus­kun­tia. Toivon, että lopul­li­sesta valtio­no­suusuu­dis­tuk­sesta löytyy element­tejä, jotka kannus­ta­vat uuden­lai­siin raken­tei­siin. Nyt tarvi­taan rohkeutta, Mäkelä painot­taa.

Halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti valtio­no­suusuu­dis­tus toteu­te­taan osana kunta­uu­dis­tusta. Selvi­tys­mies Arno Miet­ti­nen julkaisi tänään kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­mään liit­ty­viä linjauk­sia. Lopul­li­set ehdo­tuk­set valmis­tu­vat vuoden loppuun mennessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content