Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Tapani Töllille väitteisiin kuntien pakko­lii­tok­sista – kokoomus.fi
MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Tapani Töllille väitteisiin kuntien pakko­lii­tok­sista

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Tapani Töllille väitteisiin kuntien pakko­lii­tok­sista

Julkaistu: 31.03.2011 Uncategorized

Kokoomus ei halua pakottaa kunta­lii­toksiin. Parhaita ratkaisuja syntyy silloin, kun kunnat saavat päättää liitok­sista itsenäi­sesti ja kunta­laisten tahtoa kuunnellen. Kunta­ra­kenteen kehitystä voidaan kuitenkin edistää rahoi­tuksen keinoin. Lainsää­dän­nöllä on ohjattava kuntia kunta­lii­toksiin ja pidem­piai­kaiset kriisi­kunnat on otettava tässä erityis­tark­kailuun. Jos kunta­lii­toksia ei synny, lainsää­dän­nöllä voidaan ohjata kuntia seudul­liseen toimin­nal­liseen yhteis­työhön. Näin voidaan varmistaa laadukkaat palvelut kaikkialla Suomessa.

Kokoo­muksen kunta­kan­nanoton tavoit­teena on löytää kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­malli, joka on kunta­laisen kannalta paras. Tavoit­teena on oltava paremmat, fiksummin järjes­tetyt palvelut. Kokoo­muksen mielestä kunta on sopivan kokoinen silloin, kun se pystyy vastaamaan laaduk­kaista terveys- ja sosiaa­li­pal­ve­luista, monipuo­li­sesta koulu­tuk­sesta, ympäristön viihtyi­syy­destä ja turval­li­suu­desta sekä kokonais­val­tai­sesta maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta.

Lue lisää: www.kyseenalaista.fi


Kokoomus.fi