Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Julkaistu:

Kokoo­mus ei halua pakot­taa kunta­lii­tok­siin. Parhaita ratkai­suja syntyy silloin, kun kunnat saavat päät­tää liitok­sista itse­näi­sesti ja kunta­lais­ten tahtoa kuun­nel­len. Kunta­ra­ken­teen kehi­tystä voidaan kuiten­kin edis­tää rahoi­tuk­sen keinoin. Lain­sää­dän­nöllä on ohjat­tava kuntia kunta­lii­tok­siin ja pidem­piai­kai­set krii­si­kun­nat on otet­tava tässä erityis­tark­kai­luun. Jos kunta­lii­tok­sia ei synny, lain­sää­dän­nöllä voidaan ohjata kuntia seudul­li­seen toimin­nal­li­seen yhteis­työ­hön. Näin voidaan varmis­taa laaduk­kaat palve­lut kaik­kialla Suomessa.

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­o­ton tavoit­teena on löytää kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­malli, joka on kunta­lai­sen kannalta paras. Tavoit­teena on oltava parem­mat, fiksum­min järjes­te­tyt palve­lut. Kokoo­muk­sen mielestä kunta on sopi­van kokoi­nen silloin, kun se pystyy vastaa­maan laaduk­kaista terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luista, moni­puo­li­sesta koulu­tuk­sesta, ympä­ris­tön viih­tyi­syy­destä ja turval­li­suu­desta sekä koko­nais­val­tai­sesta maan­käy­tön, liiken­teen ja asumi­sen suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta.

Lue lisää: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content