Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Julkaistu:

Kokoo­mus ei halua pakot­taa kunta­lii­tok­siin. Parhaita ratkai­suja syntyy silloin, kun kunnat saavat päät­tää liitok­sista itse­näi­sesti ja kunta­lais­ten tahtoa kuun­nel­len. Kunta­ra­ken­teen kehi­tystä voidaan kuiten­kin edis­tää rahoi­tuk­sen keinoin. Lain­sää­dän­nöllä on ohjat­tava kuntia kunta­lii­tok­siin ja pidem­piai­kai­set krii­si­kun­nat on otet­tava tässä erityis­tark­kai­luun. Jos kunta­lii­tok­sia ei synny, lain­sää­dän­nöllä voidaan ohjata kuntia seudul­li­seen toimin­nal­li­seen yhteis­työ­hön. Näin voidaan varmis­taa laaduk­kaat palve­lut kaik­kialla Suomessa.

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­o­ton tavoit­teena on löytää kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­malli, joka on kunta­lai­sen kannalta paras. Tavoit­teena on oltava parem­mat, fiksum­min järjes­te­tyt palve­lut. Kokoo­muk­sen mielestä kunta on sopi­van kokoi­nen silloin, kun se pystyy vastaa­maan laaduk­kaista terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luista, moni­puo­li­sesta koulu­tuk­sesta, ympä­ris­tön viih­tyi­syy­destä ja turval­li­suu­desta sekä koko­nais­val­tai­sesta maan­käy­tön, liiken­teen ja asumi­sen suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta.

Lue lisää: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content