MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Julkaistu: 31.03.2011 Uncategorized

Kokoo­mus ei halua pakot­taa kunta­lii­tok­siin. Parhaita ratkai­suja syntyy silloin, kun kunnat saavat päät­tää liitok­sista itse­näi­sesti ja kunta­lais­ten tahtoa kuun­nel­len. Kunta­ra­ken­teen kehi­tystä voidaan kuiten­kin edis­tää rahoi­tuk­sen keinoin. Lain­sää­dän­nöllä on ohjat­tava kuntia kunta­lii­tok­siin ja pidem­piai­kai­set krii­si­kun­nat on otet­tava tässä erityis­tark­kai­luun. Jos kunta­lii­tok­sia ei synny, lain­sää­dän­nöllä voidaan ohjata kuntia seudul­li­seen toimin­nal­li­seen yhteis­työ­hön. Näin voidaan varmis­taa laaduk­kaat palve­lut kaik­kialla Suomessa.

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­o­ton tavoit­teena on löytää kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­malli, joka on kunta­lai­sen kannalta paras. Tavoit­teena on oltava parem­mat, fiksum­min järjes­te­tyt palve­lut. Kokoo­muk­sen mielestä kunta on sopi­van kokoi­nen silloin, kun se pystyy vastaa­maan laaduk­kaista terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luista, moni­puo­li­sesta koulu­tuk­sesta, ympä­ris­tön viih­tyi­syy­destä ja turval­li­suu­desta sekä koko­nais­val­tai­sesta maan­käy­tön, liiken­teen ja asumi­sen suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta.

Lue lisää: www.kyseenalaista.fi