Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Tapani Töllille väit­tei­siin kuntien pakko­lii­tok­sista

Julkaistu:

Kokoo­mus ei halua pakot­taa kunta­lii­tok­siin. Parhaita ratkai­suja syntyy silloin, kun kunnat saavat päät­tää liitok­sista itse­näi­sesti ja kunta­lais­ten tahtoa kuun­nel­len. Kunta­ra­ken­teen kehi­tystä voidaan kuiten­kin edis­tää rahoi­tuk­sen keinoin. Lain­sää­dän­nöllä on ohjat­tava kuntia kunta­lii­tok­siin ja pidem­piai­kai­set krii­si­kun­nat on otet­tava tässä erityis­tark­kai­luun. Jos kunta­lii­tok­sia ei synny, lain­sää­dän­nöllä voidaan ohjata kuntia seudul­li­seen toimin­nal­li­seen yhteis­työ­hön. Näin voidaan varmis­taa laaduk­kaat palve­lut kaik­kialla Suomessa.

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­o­ton tavoit­teena on löytää kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­malli, joka on kunta­lai­sen kannalta paras. Tavoit­teena on oltava parem­mat, fiksum­min järjes­te­tyt palve­lut. Kokoo­muk­sen mielestä kunta on sopi­van kokoi­nen silloin, kun se pystyy vastaa­maan laaduk­kaista terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luista, moni­puo­li­sesta koulu­tuk­sesta, ympä­ris­tön viih­tyi­syy­destä ja turval­li­suu­desta sekä koko­nais­val­tai­sesta maan­käy­tön, liiken­teen ja asumi­sen suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta.

Lue lisää: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content