Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­ryh­mien saavut­ta­maan sote-sopuun. ?Perus­linja on selvillä ja kunnilla on mahdol­li­suus vaikut­taa loppu­tu­lok­seen. Kunnat voivat päät­tää perus­ta­son aluei­den muodos­ta­mi­sesta, sote-alueista sekä alueen vastuu­kun­nasta. Normaa­lin lain­kir­joi­tus­pro­ses­sin yhtey­dessä vielä tarken­tu­mat­to­mat kohdat selke­ne­vät?, Mäkelä muis­tut­taa.

Keskusta on kriti­soi­nut halli­tuk­sen vahvoi­hin perus­kun­tiin nojaa­vaa mallia. ?Keskusta on valmis siir­tä­mään sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ja sivis­tys­toi­men maakun­nille ja perään­kuu­lut­taa samaan aikaan kunnal­lista itse­hal­lin­toa. Mitä hallin­noi­ta­vaa kunnille tässä mallissa jäisi? Pelkät sote-palve­lut lohkai­se­vat kuntien menoista 60 prosent­tia?, Mäkelä sanoo.

?Vastuu­kun­ta­mal­lissa alueen kunnat ovat edus­tet­tuina yhtei­sen toimie­li­men kautta vastuu­kun­nassa, joten niiden rooliksi ei jää pelkkä laskun kuit­taa­mi­nen kuten nyt tapah­tuu. Keskusta ei ole ilmei­sesti tätä ymmär­tä­nyt?, Mäkelä jatkaa.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­ta­mi­sessa tärkeänä tavoit­teena on taata, että palve­lu­jen ja hoito­ket­jun yhden­ty­mi­nen toteu­tuu. Esimer­kiksi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori tarvit­see usein tuek­seen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita, mutta myös sivis­tys- ja työvoi­ma­pal­ve­lu­jen tiivistä yhteis­työtä. Mäke­län mielestä nyt tehty ratkaisu tukee tavoit­teen toteu­tu­mista. ?Keskusta puolus­taa histo­rial­lista hallin­to­ra­ken­netta. Kokoo­muk­sen mielestä tärkeintä on ratkaista, miten suoma­lai­set saavat tarvit­se­mansa palve­lut?, Mäkelä summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content