Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodos­tu­miseen – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodos­tu­miseen

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodos­tu­miseen

Julkaistu: 13.05.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen eduskun­ta­ryhmien saavut­tamaan sote-sopuun. ?Perus­linja on selvillä ja kunnilla on mahdol­lisuus vaikuttaa loppu­tu­lokseen. Kunnat voivat päättää perus­tason alueiden muodos­ta­mi­sesta, sote-alueista sekä alueen vastuu­kun­nasta. Normaalin lainkir­joi­tus­pro­sessin yhtey­dessä vielä tarken­tu­mat­tomat kohdat selke­nevät?, Mäkelä muistuttaa.

Keskusta on kriti­soinut halli­tuksen vahvoihin perus­kuntiin nojaavaa mallia. ?Keskusta on valmis siirtämään sosiaali- ja tervey­den­huollon ja sivis­tys­toimen maakun­nille ja perään­kuu­luttaa samaan aikaan kunnal­lista itsehal­lintoa. Mitä hallin­noi­tavaa kunnille tässä mallissa jäisi? Pelkät sote-palvelut lohkai­sevat kuntien menoista 60 prosenttia?, Mäkelä sanoo.

?Vastuu­kun­ta­mal­lissa alueen kunnat ovat edustet­tuina yhteisen toimie­limen kautta vastuu­kun­nassa, joten niiden rooliksi ei jää pelkkä laskun kuittaa­minen kuten nyt tapahtuu. Keskusta ei ole ilmei­sesti tätä ymmär­tänyt?, Mäkelä jatkaa.

Sosiaali- ja tervey­den­huollon uudis­ta­mi­sessa tärkeänä tavoit­teena on taata, että palve­lujen ja hoito­ketjun yhden­ty­minen toteutuu. Esimer­kiksi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori tarvitsee usein tuekseen sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita, mutta myös sivistys- ja työvoi­ma­pal­ve­lujen tiivistä yhteis­työtä. Mäkelän mielestä nyt tehty ratkaisu tukee tavoitteen toteu­tu­mista. ?Keskusta puolustaa histo­rial­lista hallin­to­ra­ken­netta. Kokoo­muksen mielestä tärkeintä on ratkaista, miten suoma­laiset saavat tarvit­se­mansa palvelut?, Mäkelä summaa.


Kokoomus.fi