Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­ryh­mien saavut­ta­maan sote-sopuun. ?Perus­linja on selvillä ja kunnilla on mahdol­li­suus vaikut­taa loppu­tu­lok­seen. Kunnat voivat päät­tää perus­ta­son aluei­den muodos­ta­mi­sesta, sote-alueista sekä alueen vastuu­kun­nasta. Normaa­lin lain­kir­joi­tus­pro­ses­sin yhtey­dessä vielä tarken­tu­mat­to­mat kohdat selke­ne­vät?, Mäkelä muis­tut­taa.

Keskusta on kriti­soi­nut halli­tuk­sen vahvoi­hin perus­kun­tiin nojaa­vaa mallia. ?Keskusta on valmis siir­tä­mään sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ja sivis­tys­toi­men maakun­nille ja perään­kuu­lut­taa samaan aikaan kunnal­lista itse­hal­lin­toa. Mitä hallin­noi­ta­vaa kunnille tässä mallissa jäisi? Pelkät sote-palve­lut lohkai­se­vat kuntien menoista 60 prosent­tia?, Mäkelä sanoo.

?Vastuu­kun­ta­mal­lissa alueen kunnat ovat edus­tet­tuina yhtei­sen toimie­li­men kautta vastuu­kun­nassa, joten niiden rooliksi ei jää pelkkä laskun kuit­taa­mi­nen kuten nyt tapah­tuu. Keskusta ei ole ilmei­sesti tätä ymmär­tä­nyt?, Mäkelä jatkaa.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­ta­mi­sessa tärkeänä tavoit­teena on taata, että palve­lu­jen ja hoito­ket­jun yhden­ty­mi­nen toteu­tuu. Esimer­kiksi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori tarvit­see usein tuek­seen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita, mutta myös sivis­tys- ja työvoi­ma­pal­ve­lu­jen tiivistä yhteis­työtä. Mäke­län mielestä nyt tehty ratkaisu tukee tavoit­teen toteu­tu­mista. ?Keskusta puolus­taa histo­rial­lista hallin­to­ra­ken­netta. Kokoo­muk­sen mielestä tärkeintä on ratkaista, miten suoma­lai­set saavat tarvit­se­mansa palve­lut?, Mäkelä summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content