Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­ryh­mien saavut­ta­maan sote-sopuun. ?Perus­linja on selvillä ja kunnilla on mahdol­li­suus vaikut­taa loppu­tu­lok­seen. Kunnat voivat päät­tää perus­ta­son aluei­den muodos­ta­mi­sesta, sote-alueista sekä alueen vastuu­kun­nasta. Normaa­lin lain­kir­joi­tus­pro­ses­sin yhtey­dessä vielä tarken­tu­mat­to­mat kohdat selke­ne­vät?, Mäkelä muis­tut­taa.

Keskusta on kriti­soi­nut halli­tuk­sen vahvoi­hin perus­kun­tiin nojaa­vaa mallia. ?Keskusta on valmis siir­tä­mään sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ja sivis­tys­toi­men maakun­nille ja perään­kuu­lut­taa samaan aikaan kunnal­lista itse­hal­lin­toa. Mitä hallin­noi­ta­vaa kunnille tässä mallissa jäisi? Pelkät sote-palve­lut lohkai­se­vat kuntien menoista 60 prosent­tia?, Mäkelä sanoo.

?Vastuu­kun­ta­mal­lissa alueen kunnat ovat edus­tet­tuina yhtei­sen toimie­li­men kautta vastuu­kun­nassa, joten niiden rooliksi ei jää pelkkä laskun kuit­taa­mi­nen kuten nyt tapah­tuu. Keskusta ei ole ilmei­sesti tätä ymmär­tä­nyt?, Mäkelä jatkaa.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­ta­mi­sessa tärkeänä tavoit­teena on taata, että palve­lu­jen ja hoito­ket­jun yhden­ty­mi­nen toteu­tuu. Esimer­kiksi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori tarvit­see usein tuek­seen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita, mutta myös sivis­tys- ja työvoi­ma­pal­ve­lu­jen tiivistä yhteis­työtä. Mäke­län mielestä nyt tehty ratkaisu tukee tavoit­teen toteu­tu­mista. ?Keskusta puolus­taa histo­rial­lista hallin­to­ra­ken­netta. Kokoo­muk­sen mielestä tärkeintä on ratkaista, miten suoma­lai­set saavat tarvit­se­mansa palve­lut?, Mäkelä summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content