Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

Julkaistu: 08.05.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen Petteri Orpon johtama koordi­naa­tio­ryhmä löysi ratkaisun ja päätyi suosit­tamaan yksimie­li­sesti linjauksia, joiden perus­teella kunta­kentän palve­lu­ra­kenne tulevai­suu­dessa muotoutuu.

Linjausten tavoit­teena on ollut yhden­ver­taisten ja kattavien palve­luiden varmis­ta­minen suoma­lai­sille. Koordi­naa­tio­ryhmä korostaa, että mikäli kunnat muodos­tui­sivat vain erikois­tason sosiaali- ja tervey­den­huollon järjes­tä­miseen ja rahoit­ta­miseen kykene­vistä alueista, muodos­tuisi Suomeen noin 20 jätti­suurta kuntaa. Tämän kokoiset kunnat eivät muodos­tuisi juuri lainkaan luontaisten asioin­tia­lueiden pohjalle.

- Nykyi­sellä kunta- ja palve­lu­ra­ken­teella palve­luiden rajoitus, toimivuus sekä alueel­linen tasa-arvoisuus ovat vaarassa. Uudis­tuksia tarvitaan. Kunta­uu­dis­tuksen ja sote-uudis­tuksen toteutus ja yhteen­so­vitus on ratkaistava alueel­li­sesti parhaaseen tietoon nojautuen. Koordi­naa­tio­ryh­mämme on täyttänyt sille annetun tehtävän hyvässä hengessä?, sanoo ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo.

Uudis­tuksen tavoit­teena on vahvistaa perus­pal­ve­luita ja saada muodos­tettua niin vahvoja kuntia, että ne pystyvät tulevai­suu­des­sakin hoitamaan velvoitteet sekä lunas­tamaan palve­lu­lu­pauksen.

Uudis­tuksen linjaus­työssä ehdotetaan, että alle 20 000 asukkaan kunnassa ei ole oikeutta järjestää itse sosiaali- ja tervey­den­huollon palveluja. Perus­tason alueet, 20 000 ? 50 000 asukkaan kunnat, järjes­tävät perus­tason sosiaali- ja terveys­pal­velut. Vähintään noin 20 000 asukkaan kunta voi myös toimia perus­tason alueen vastuu­kuntana.

Varsi­naisia sote-alueita ovat laajan perus- ja erityis­tason alueet ja ne ovat vastuussa kaikista lakisää­tei­sistä sosiaali- ja terveys­pal­ve­luista, myös erikois­sai­raan­hoi­dosta. Vähintään 50 000 asukkaan kunta voi järjestää laajan perus­tason sosiaali- ja terveys­pal­veluja. Kunnan on myös toimittava sote-alueen vastuu­kuntana, jos se on maakunnan keskus­kau­punki.

Myös muut 50 000 asukkaan työssä­käyn­tia­lueen keskus­kunnat voivat toimia sote-alueen vastuu­kuntana. Metro­po­lia­lueen kysymykset määri­tellään erikseen niin, että sosiaali- ja tervey­den­huollon toteut­ta­minen on tarkoi­tuk­sen­mu­kaista yhdys­kun­ta­ra­kenne huomioiden.

Sairaan­hoi­to­piirien järjes­tä­mis­vastuu lakkaa 2016 lopussa ja siirtyy perus­tet­ta­ville sote-alueille.

- On hienoa, että vastuul­lisuus voitti ja kaikkien suoma­laisten kannalta välttä­mätön hanke etenee. Väestön ikään­ty­minen, elinkei­no­ra­kenteen muutos sekä muutto­liike koskevat kaikkia kuntia. Tärkeintä on, että laadukkaat perus­pal­velut pystytään turvaamaan jatkos­sakin. Koordi­naa­tio­ryhmän linjaukset ovat Kokoo­muksen tavoit­teiden mukaisia.?, sanoo Orpo.

Lisää aiheesta löytyy valtio­neu­voston verkko­si­vuilta www.vn.fi


Kokoomus.fi