Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Petteri Orpon johtama koor­di­naa­tio­ryhmä löysi ratkai­sun ja päätyi suosit­ta­maan yksi­mie­li­sesti linjauk­sia, joiden perus­teella kunta­ken­tän palve­lu­ra­kenne tule­vai­suu­dessa muotou­tuu.

Linjaus­ten tavoit­teena on ollut yhden­ver­tais­ten ja katta­vien palve­lui­den varmis­ta­mi­nen suoma­lai­sille. Koor­di­naa­tio­ryhmä koros­taa, että mikäli kunnat muodos­tui­si­vat vain erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­seen ja rahoit­ta­mi­seen kyke­ne­vistä alueista, muodos­tuisi Suomeen noin 20 jätti­suurta kuntaa. Tämän kokoi­set kunnat eivät muodos­tuisi juuri lain­kaan luon­tais­ten asioin­tia­luei­den pohjalle.

- Nykyi­sellä kunta- ja palve­lu­ra­ken­teella palve­lui­den rajoi­tus, toimi­vuus sekä alueel­li­nen tasa-arvoi­suus ovat vaarassa. Uudis­tuk­sia tarvi­taan. Kunta­uu­dis­tuk­sen ja sote-uudis­tuk­sen toteu­tus ja yhteen­so­vi­tus on ratkais­tava alueel­li­sesti parhaa­seen tietoon nojau­tuen. Koor­di­naa­tio­ryh­mämme on täyt­tä­nyt sille anne­tun tehtä­vän hyvässä hengessä?, sanoo ryhmän puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa perus­pal­ve­luita ja saada muodos­tet­tua niin vahvoja kuntia, että ne pysty­vät tule­vai­suu­des­sa­kin hoita­maan velvoit­teet sekä lunas­ta­maan palve­lu­lu­pauk­sen.

Uudis­tuk­sen linjaus­työssä ehdo­te­taan, että alle 20 000 asuk­kaan kunnassa ei ole oikeutta järjes­tää itse sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luja. Perus­ta­son alueet, 20 000 ? 50 000 asuk­kaan kunnat, järjes­tä­vät perus­ta­son sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Vähin­tään noin 20 000 asuk­kaan kunta voi myös toimia perus­ta­son alueen vastuu­kun­tana.

Varsi­nai­sia sote-alueita ovat laajan perus- ja erityis­ta­son alueet ja ne ovat vastuussa kaikista laki­sää­tei­sistä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista, myös erikois­sai­raan­hoi­dosta. Vähin­tään 50 000 asuk­kaan kunta voi järjes­tää laajan perus­ta­son sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja. Kunnan on myös toimit­tava sote-alueen vastuu­kun­tana, jos se on maakun­nan keskus­kau­punki.

Myös muut 50 000 asuk­kaan työs­sä­käyn­tia­lu­een keskus­kun­nat voivat toimia sote-alueen vastuu­kun­tana. Metro­po­lia­lu­een kysy­myk­set määri­tel­lään erik­seen niin, että sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon toteut­ta­mi­nen on tarkoi­tuk­sen­mu­kaista yhdys­kun­ta­ra­kenne huomioi­den.

Sairaan­hoi­to­pii­rien järjes­tä­mis­vas­tuu lakkaa 2016 lopussa ja siir­tyy perus­tet­ta­ville sote-alueille.

- On hienoa, että vastuul­li­suus voitti ja kaik­kien suoma­lais­ten kannalta vält­tä­mä­tön hanke etenee. Väes­tön ikään­ty­mi­nen, elin­kei­no­ra­ken­teen muutos sekä muut­to­liike koske­vat kaik­kia kuntia. Tärkeintä on, että laaduk­kaat perus­pal­ve­lut pysty­tään turvaa­maan jatkos­sa­kin. Koor­di­naa­tio­ryh­män linjauk­set ovat Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia.?, sanoo Orpo.

Lisää aiheesta löytyy valtio­neu­vos­ton verk­ko­si­vuilta www.vn.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content