• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

  Julkaistu: 08.05.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen Petteri Orpon johtama koor­di­naa­tio­ryhmä löysi ratkai­sun ja päätyi suosit­ta­maan yksi­mie­li­sesti linjauk­sia, joiden perus­teella kunta­ken­tän palve­lu­ra­kenne tule­vai­suu­dessa muotou­tuu.

  Linjaus­ten tavoit­teena on ollut yhden­ver­tais­ten ja katta­vien palve­lui­den varmis­ta­mi­nen suoma­lai­sille. Koor­di­naa­tio­ryhmä koros­taa, että mikäli kunnat muodos­tui­si­vat vain erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­seen ja rahoit­ta­mi­seen kyke­ne­vistä alueista, muodos­tuisi Suomeen noin 20 jätti­suurta kuntaa. Tämän kokoi­set kunnat eivät muodos­tuisi juuri lain­kaan luon­tais­ten asioin­tia­luei­den pohjalle.

  - Nykyi­sellä kunta- ja palve­lu­ra­ken­teella palve­lui­den rajoi­tus, toimi­vuus sekä alueel­li­nen tasa-arvoi­suus ovat vaarassa. Uudis­tuk­sia tarvi­taan. Kunta­uu­dis­tuk­sen ja sote-uudis­tuk­sen toteu­tus ja yhteen­so­vi­tus on ratkais­tava alueel­li­sesti parhaa­seen tietoon nojau­tuen. Koor­di­naa­tio­ryh­mämme on täyt­tä­nyt sille anne­tun tehtä­vän hyvässä hengessä?, sanoo ryhmän puheen­joh­taja Petteri Orpo.

  Uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa perus­pal­ve­luita ja saada muodos­tet­tua niin vahvoja kuntia, että ne pysty­vät tule­vai­suu­des­sa­kin hoita­maan velvoit­teet sekä lunas­ta­maan palve­lu­lu­pauk­sen.

  Uudis­tuk­sen linjaus­työssä ehdo­te­taan, että alle 20 000 asuk­kaan kunnassa ei ole oikeutta järjes­tää itse sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luja. Perus­ta­son alueet, 20 000 ? 50 000 asuk­kaan kunnat, järjes­tä­vät perus­ta­son sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Vähin­tään noin 20 000 asuk­kaan kunta voi myös toimia perus­ta­son alueen vastuu­kun­tana.

  Varsi­nai­sia sote-alueita ovat laajan perus- ja erityis­ta­son alueet ja ne ovat vastuussa kaikista laki­sää­tei­sistä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista, myös erikois­sai­raan­hoi­dosta. Vähin­tään 50 000 asuk­kaan kunta voi järjes­tää laajan perus­ta­son sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja. Kunnan on myös toimit­tava sote-alueen vastuu­kun­tana, jos se on maakun­nan keskus­kau­punki.

  Myös muut 50 000 asuk­kaan työs­sä­käyn­tia­lu­een keskus­kun­nat voivat toimia sote-alueen vastuu­kun­tana. Metro­po­lia­lu­een kysy­myk­set määri­tel­lään erik­seen niin, että sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon toteut­ta­mi­nen on tarkoi­tuk­sen­mu­kaista yhdys­kun­ta­ra­kenne huomioi­den.

  Sairaan­hoi­to­pii­rien järjes­tä­mis­vas­tuu lakkaa 2016 lopussa ja siir­tyy perus­tet­ta­ville sote-alueille.

  - On hienoa, että vastuul­li­suus voitti ja kaik­kien suoma­lais­ten kannalta vält­tä­mä­tön hanke etenee. Väes­tön ikään­ty­mi­nen, elin­kei­no­ra­ken­teen muutos sekä muut­to­liike koske­vat kaik­kia kuntia. Tärkeintä on, että laaduk­kaat perus­pal­ve­lut pysty­tään turvaa­maan jatkos­sa­kin. Koor­di­naa­tio­ryh­män linjauk­set ovat Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia.?, sanoo Orpo.

  Lisää aiheesta löytyy valtio­neu­vos­ton verk­ko­si­vuilta www.vn.fi