Ossin verkos­to­viesti: puheen­johtaja Timo Heinosen terveiset – kokoomus.fi
MENU
Ossin verkos­to­viesti: puheen­johtaja Timo Heinosen terveiset

Ossin verkos­to­viesti: puheen­johtaja Timo Heinosen terveiset

Julkaistu: 02.04.2012 Ohjelmatyö

Hyvät verkoston jäsenet,

Kokoo­mus­lainen tapa hoitaa yhteisiä asioita nojaa kahteen tärkeään seikkaan: tosiasioiden tunnis­ta­miseen ja arvoihin. Kokoo­mus­laiset arvot ? sivistys, suvait­se­vaisuus, kannus­tavuus ja välit­tä­minen ? ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Suomi ikääntyy, velkaantuu ja työikäisten määrä pienenee. Suomi on suurien haasteiden edessä, ja päättäjien pitäisi nyt osata katsoa pitem­mälle tulevai­suuteen.

Ikään­ty­mi­sestä aiheutuva talou­del­linen paine yhteis­kun­nal­lemme on arvioitu olevan noin kymmenen miljardia euroa, josta puolet ohjautuu kunta­sek­torin kannet­ta­vaksi ja puolet eläke­jär­jes­telmään. Koska haluamme turvata hyvin­voin­ti­pal­velut myös tulevai­suu­dessa, pitää raken­teita osata muuttaa niin, että myös tulevai­suu­dessa varhais­kas­vatus ja päivä­hoito löytyvät läheltä, perus­o­petus on laadu­kasta, terveys­kes­kuk­sesta löytyy lääkäri ja vanhus voi ikääntyä rauhassa tietäen, että hänestä pidetään tilan­teesta riippu­matta hyvää huolta.

Kunta- ja palve­lu­ra­ken­teiden uudis­ta­minen on meidän käsis­sämme. Tehdään me suoma­laiset sellainen kunta­uu­distus, joka on paras mahdol­linen - ja tehdään se yhdessä. Tee päivän hyvä työ ja jätä kokoo­mus­lainen näkemyksesi kunta­uu­dis­tuk­sesta joko omalla nimellä keskus­te­lu­foo­ru­missa www.owela.fi/kuntauudistus tai mahdol­li­sesti myös nimimerkin kautta www.otakantaa.fi. Keskus­te­luista tehdään kooste kunta­uu­dis­tuksen päätök­senteon tueksi!

Kunta­uu­dis­tuk­sesta ja sen vaiku­tuk­sista puhutaan myös 10.5. Sääty­ta­lolla, kun Ossi järjestää seminaarin kunta­uu­dis­tuksen vaiku­tuk­sista kuntien opetus- ja sivis­tys­toimeen. Seminaa­rissa puheen­vuoron käyttävät ministeri Henna Virkkunen, sivis­tys­va­lio­kunnan puheen­johtaja Raija Vahasalo sekä Kunta­liiton johtaja Anneli Kangas­vieri. Lisätietoja seminaa­rista saat Robert Torve­lai­selta, robert.torvelainen@eduskunta.fi. Lämpi­mästi terve­tuloa!

Ystäväl­lisin terveisin,

Timo Heinonen
Verkoston puheen­johtaja
sekä sihteerit

Anniina Iskanius ja Robert Torve­lainen


Kokoomus.fi