Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

Julkaistu:

Hyvät verkos­ton jäse­net,

Kokoo­mus­lai­nen tapa hoitaa yhtei­siä asioita nojaa kahteen tärke­ään seik­kaan: tosi­asioi­den tunnis­ta­mi­seen ja arvoi­hin. Kokoo­mus­lai­set arvot ? sivis­tys, suvait­se­vai­suus, kannus­ta­vuus ja välit­tä­mi­nen ? ovat nyt tärkeäm­piä kuin koskaan. Suomi ikään­tyy, velkaan­tuu ja työi­käis­ten määrä piene­nee. Suomi on suurien haas­tei­den edessä, ja päät­tä­jien pitäisi nyt osata katsoa pitem­mälle tule­vai­suu­teen.

Ikään­ty­mi­sestä aiheu­tuva talou­del­li­nen paine yhteis­kun­nal­lemme on arvioitu olevan noin kymme­nen miljar­dia euroa, josta puolet ohjau­tuu kunta­sek­to­rin kannet­ta­vaksi ja puolet eläke­jär­jes­tel­mään. Koska haluamme turvata hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myös tule­vai­suu­dessa, pitää raken­teita osata muut­taa niin, että myös tule­vai­suu­dessa varhais­kas­va­tus ja päivä­hoito löyty­vät läheltä, perus­o­pe­tus on laadu­kasta, terveys­kes­kuk­sesta löytyy lääkäri ja vanhus voi ikään­tyä rauhassa tietäen, että hänestä pide­tään tilan­teesta riip­pu­matta hyvää huolta.

Kunta- ja palve­lu­ra­ken­tei­den uudis­ta­mi­nen on meidän käsis­sämme. Tehdään me suoma­lai­set sellai­nen kunta­uu­dis­tus, joka on paras mahdol­li­nen - ja tehdään se yhdessä. Tee päivän hyvä työ ja jätä kokoo­mus­lai­nen näke­myk­sesi kunta­uu­dis­tuk­sesta joko omalla nimellä keskus­te­lu­foo­ru­missa www.owela.fi/kuntauudistus tai mahdol­li­sesti myös nimi­mer­kin kautta www.otakantaa.fi. Keskus­te­luista tehdään kooste kunta­uu­dis­tuk­sen päätök­sen­teon tueksi!

Kunta­uu­dis­tuk­sesta ja sen vaiku­tuk­sista puhu­taan myös 10.5. Sääty­ta­lolla, kun Ossi järjes­tää semi­naa­rin kunta­uu­dis­tuk­sen vaiku­tuk­sista kuntien opetus- ja sivis­tys­toi­meen. Semi­naa­rissa puheen­vuo­ron käyt­tä­vät minis­teri Henna Virk­ku­nen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo sekä Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vieri. Lisä­tie­toja semi­naa­rista saat Robert Torve­lai­selta, robert.torvelainen@eduskunta.fi. Lämpi­mästi terve­tu­loa!

Ystä­väl­li­sin tervei­sin,

Timo Heino­nen
Verkos­ton puheen­joh­taja
sekä sihtee­rit

Anniina Iska­nius ja Robert Torve­lai­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content