Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Julkaistu: 05.03.2013 Julkaisut

Esisel­vi­tyk­sessä nojataan vahvoihin perus­kuntiin. Vahvojen kuntien toimesta voidaan luonte­vasti ja tehok­kaasti kehittää palve­lu­verkkoja kokonai­suutena ja päättää mm. maankäy­töstä. Kunnissa päätetään mm. vanhusten asumi­sesta, liikun­nasta, kulttuu­rista, opetuk­sesta ja tervey­den­hoi­dosta. Kunta­lai­sille parempi vaihtoehto on demokratia kuin byrokratia. Kysymys onkin nyt siitä, minkä suuruinen on toimiva vahva perus­kunta metro­po­lia­lu­eella.

“Selvi­tys­miehet ovat luoneet äärim­mäisen kunnian­hi­moiset esitykset, jotka haastavat kuntia keskus­teluun. Argumen­tointi edellyttää että kunnilla on faktoja. Jotta keskus­te­lussa voidaan edetä, on tärkeää, että selvi­tystyöt saadaan käyntiin viivyt­te­le­mättä. Kunta­päät­tä­jiltä tarvitaan nyt rohkeutta. Kaikki päätökset, sekä liitokset, että liitty­mättä jättä­miset on voitava perus­tella myös kunta­lai­sille.”

“On ollut hyvä, että esisel­vi­tyksen tekemi­sessä selvi­tys­miehet ovat kiertäneet ahkerasti kuntia. Keskustelu on saatu käyntiin ja uudet valtuu­tetut ovat päässeet heti asian ytimeen.”

“On ymmär­ret­tävää, että metro­po­lia­lu­eella tehtä­ville selvi­tyk­sille asetetaan nyt kovat paineet. Ensim­mäisenä käynnis­tyvät selvi­tykset ovat suuntaa-antavia koko maan kannalta.”

“Se että selvi­tys­miehet rajaavat metro­po­li­hal­linnon tiukasti 14 kuntaan, johtunee tehtä­vän­an­nosta. Raja on osin perus­teltu, mutta kasvun ja kehityksen kannalta olisi ollut hyvä nähdä myöa laaja-alaisen metro­polin vaihtoehto. Seuraavien 20 vuoden aikana Uudenmaan alueen uskotaan kasvavan 400000:lla asukkaalla.”


Kokoomus.fi