Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Julkaistu:

Esisel­vi­tyk­sessä noja­taan vahvoi­hin perus­kun­tiin. Vahvo­jen kuntien toimesta voidaan luon­te­vasti ja tehok­kaasti kehit­tää palve­lu­verk­koja koko­nai­suu­tena ja päät­tää mm. maan­käy­töstä. Kunnissa pääte­tään mm. vanhus­ten asumi­sesta, liikun­nasta, kult­tuu­rista, opetuk­sesta ja tervey­den­hoi­dosta. Kunta­lai­sille parempi vaih­toehto on demo­kra­tia kuin byro­kra­tia. Kysy­mys onkin nyt siitä, minkä suurui­nen on toimiva vahva perus­kunta metro­po­lia­lu­eella.

“Selvi­tys­mie­het ovat luoneet äärim­mäi­sen kunnian­hi­moi­set esityk­set, jotka haas­ta­vat kuntia keskus­te­luun. Argu­men­tointi edel­lyt­tää että kunnilla on faktoja. Jotta keskus­te­lussa voidaan edetä, on tärkeää, että selvi­tys­työt saadaan käyn­tiin viivyt­te­le­mättä. Kunta­päät­tä­jiltä tarvi­taan nyt rohkeutta. Kaikki päätök­set, sekä liitok­set, että liit­ty­mättä jättä­mi­set on voitava perus­tella myös kunta­lai­sille.”

“On ollut hyvä, että esisel­vi­tyk­sen teke­mi­sessä selvi­tys­mie­het ovat kier­tä­neet ahke­rasti kuntia. Keskus­telu on saatu käyn­tiin ja uudet valtuu­te­tut ovat pääs­seet heti asian ytimeen.”

“On ymmär­ret­tä­vää, että metro­po­lia­lu­eella tehtä­ville selvi­tyk­sille asete­taan nyt kovat paineet. Ensim­mäi­senä käyn­nis­ty­vät selvi­tyk­set ovat suun­taa-anta­via koko maan kannalta.”

“Se että selvi­tys­mie­het rajaa­vat metro­po­li­hal­lin­non tiukasti 14 kuntaan, johtu­nee tehtä­vän­an­nosta. Raja on osin perus­teltu, mutta kasvun ja kehi­tyk­sen kannalta olisi ollut hyvä nähdä myöa laaja-alai­sen metro­po­lin vaih­toehto. Seuraa­vien 20 vuoden aikana Uuden­maan alueen usko­taan kasva­van 400000:lla asuk­kaalla.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content