Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Julkaistu:

Esisel­vi­tyk­sessä noja­taan vahvoi­hin perus­kun­tiin. Vahvo­jen kuntien toimesta voidaan luon­te­vasti ja tehok­kaasti kehit­tää palve­lu­verk­koja koko­nai­suu­tena ja päät­tää mm. maan­käy­töstä. Kunnissa pääte­tään mm. vanhus­ten asumi­sesta, liikun­nasta, kult­tuu­rista, opetuk­sesta ja tervey­den­hoi­dosta. Kunta­lai­sille parempi vaih­toehto on demo­kra­tia kuin byro­kra­tia. Kysy­mys onkin nyt siitä, minkä suurui­nen on toimiva vahva perus­kunta metro­po­lia­lu­eella.

“Selvi­tys­mie­het ovat luoneet äärim­mäi­sen kunnian­hi­moi­set esityk­set, jotka haas­ta­vat kuntia keskus­te­luun. Argu­men­tointi edel­lyt­tää että kunnilla on faktoja. Jotta keskus­te­lussa voidaan edetä, on tärkeää, että selvi­tys­työt saadaan käyn­tiin viivyt­te­le­mättä. Kunta­päät­tä­jiltä tarvi­taan nyt rohkeutta. Kaikki päätök­set, sekä liitok­set, että liit­ty­mättä jättä­mi­set on voitava perus­tella myös kunta­lai­sille.”

“On ollut hyvä, että esisel­vi­tyk­sen teke­mi­sessä selvi­tys­mie­het ovat kier­tä­neet ahke­rasti kuntia. Keskus­telu on saatu käyn­tiin ja uudet valtuu­te­tut ovat pääs­seet heti asian ytimeen.”

“On ymmär­ret­tä­vää, että metro­po­lia­lu­eella tehtä­ville selvi­tyk­sille asete­taan nyt kovat paineet. Ensim­mäi­senä käyn­nis­ty­vät selvi­tyk­set ovat suun­taa-anta­via koko maan kannalta.”

“Se että selvi­tys­mie­het rajaa­vat metro­po­li­hal­lin­non tiukasti 14 kuntaan, johtu­nee tehtä­vän­an­nosta. Raja on osin perus­teltu, mutta kasvun ja kehi­tyk­sen kannalta olisi ollut hyvä nähdä myöa laaja-alai­sen metro­po­lin vaih­toehto. Seuraa­vien 20 vuoden aikana Uuden­maan alueen usko­taan kasva­van 400000:lla asuk­kaalla.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content