Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Julkaistu:

? Kokoo­mus ei aja pakko­lii­tok­sia. Kokoo­mus ei myös­kään ole vähen­tä­mässä kunta­ra­hoi­tusta, vaan kannus­taa kunta­lii­tok­siin valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä, joka ei leik­kaa liitos­kun­tien valtio­no­suuk­sia. Se ei ole vähem­män rahaa, vaan lisää rahaa. On väärin, että esimer­kiksi Kainuu häviäisi valtio­no­suuk­sissa n. 20 miljoo­naa euroa, jos se olisi yksi kunta, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

? Haluamme kunta­ken­tälle palve­lut turvaa­via, asuk­kai­den kannalta järke­viä koko­nai­suuk­sia. Keskusta näkö­jään vastus­taa näiden vapaa­eh­tois­ta­kin synty­mistä puolus­taes­saan hallin­toa ja omia valta­ra­ken­tei­taan, Orpo toteaa.

? Vahvoissa perus­kun­nissa vastuu palve­luista on lähellä kunta­laista. Keskus­tan malli säilyt­täisi nyky­hal­lin­non, tekisi lisäksi uusia hallin­to­ta­soja ja siten varmis­taisi, että byro­kra­tiaa ja luot­ta­mus­hen­ki­löitä riit­täisi. Todel­li­suu­dessa hallin­to­him­me­lit kuiten­kin veisi­vät vallan näky­mät­tö­miin ja kunta­lais­ten vero­ra­hat monen mutkan taakse vailla vastuun­kan­ta­jia. Melkoista tuhlausta ja hallin­nol­li­nen silmän­kään­tö­temppu, Orpo toteaa.

Kokoo­mus lähtee siitä, että Suomen aluei­den erilai­suus nähdään vahvuu­tena. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan aluei­den on saatava kehit­tyä omista lähtö­koh­dis­taan ja vahvuuk­sis­taan.

? Keskusta ei selväs­ti­kään ymmärrä Suomen moni­muo­toi­suutta. Uusi hallin­to­taso ei ratkaise esimer­kiksi kaupun­ki­seu­tu­jen pirs­ta­lei­suu­desta johtu­via ongel­mia, mutta hyvä toimin­nal­li­nen yhteis­työ työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lu­een vahvo­jen perus­kun­tien kesken tai vapaa­eh­toi­set kunta­lii­tok­set niitä ratkai­se­vat. Tärkeää on turvata asuk­kai­den laaduk­kaat ja saumat­to­mat palve­lut, ei kunnan­ta­loja, Orpo päät­tää.

 

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­otto: http://localhost:5000/kuntakannanotto

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content