Orpo: Parempia kunta­pal­ve­luita, vähemmän hallintoa – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Parempia kunta­pal­ve­luita, vähemmän hallintoa

Orpo: Parempia kunta­pal­ve­luita, vähemmän hallintoa

Julkaistu: 26.03.2011 Uncategorized

? Kokoomus ei aja pakko­lii­toksia. Kokoomus ei myöskään ole vähen­tä­mässä kunta­ra­hoi­tusta, vaan kannustaa kunta­lii­toksiin valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä, joka ei leikkaa liitos­kuntien valtio­no­suuksia. Se ei ole vähemmän rahaa, vaan lisää rahaa. On väärin, että esimer­kiksi Kainuu häviäisi valtio­no­suuk­sissa n. 20 miljoonaa euroa, jos se olisi yksi kunta, Kokoo­muksen kunnallis- ja aluepo­liit­tisen toimi­kunnan puheen­johtaja Petteri Orpo sanoo.

? Haluamme kunta­ken­tälle palvelut turvaavia, asukkaiden kannalta järkeviä kokonai­suuksia. Keskusta näköjään vastustaa näiden vapaa­eh­tois­takin synty­mistä puolus­taessaan hallintoa ja omia valta­ra­ken­teitaan, Orpo toteaa.

? Vahvoissa perus­kun­nissa vastuu palve­luista on lähellä kunta­laista. Keskustan malli säilyt­täisi nykyhal­linnon, tekisi lisäksi uusia hallin­to­tasoja ja siten varmis­taisi, että byrokratiaa ja luotta­mus­hen­ki­löitä riittäisi. Todel­li­suu­dessa hallin­to­him­melit kuitenkin veisivät vallan näkymät­tömiin ja kunta­laisten verorahat monen mutkan taakse vailla vastuun­kan­tajia. Melkoista tuhlausta ja hallin­nol­linen silmän­kään­tö­temppu, Orpo toteaa.

Kokoomus lähtee siitä, että Suomen alueiden erilaisuus nähdään vahvuutena. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan alueiden on saatava kehittyä omista lähtö­koh­distaan ja vahvuuk­sistaan.

? Keskusta ei selväs­tikään ymmärrä Suomen monimuo­toi­suutta. Uusi hallin­totaso ei ratkaise esimer­kiksi kaupun­ki­seu­tujen pirsta­lei­suu­desta johtuvia ongelmia, mutta hyvä toimin­nal­linen yhteistyö työssä­käynti- ja asioin­tia­lueen vahvojen perus­kuntien kesken tai vapaa­eh­toiset kunta­lii­tokset niitä ratkai­sevat. Tärkeää on turvata asukkaiden laadukkaat ja saumat­tomat palvelut, ei kunnan­taloja, Orpo päättää.

 

Kokoo­muksen kunta­kan­nanotto: http://localhost:5000/kuntakannanotto


Kokoomus.fi