Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Julkaistu:

? Kokoo­mus ei aja pakko­lii­tok­sia. Kokoo­mus ei myös­kään ole vähen­tä­mässä kunta­ra­hoi­tusta, vaan kannus­taa kunta­lii­tok­siin valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä, joka ei leik­kaa liitos­kun­tien valtio­no­suuk­sia. Se ei ole vähem­män rahaa, vaan lisää rahaa. On väärin, että esimer­kiksi Kainuu häviäisi valtio­no­suuk­sissa n. 20 miljoo­naa euroa, jos se olisi yksi kunta, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

? Haluamme kunta­ken­tälle palve­lut turvaa­via, asuk­kai­den kannalta järke­viä koko­nai­suuk­sia. Keskusta näkö­jään vastus­taa näiden vapaa­eh­tois­ta­kin synty­mistä puolus­taes­saan hallin­toa ja omia valta­ra­ken­tei­taan, Orpo toteaa.

? Vahvoissa perus­kun­nissa vastuu palve­luista on lähellä kunta­laista. Keskus­tan malli säilyt­täisi nyky­hal­lin­non, tekisi lisäksi uusia hallin­to­ta­soja ja siten varmis­taisi, että byro­kra­tiaa ja luot­ta­mus­hen­ki­löitä riit­täisi. Todel­li­suu­dessa hallin­to­him­me­lit kuiten­kin veisi­vät vallan näky­mät­tö­miin ja kunta­lais­ten vero­ra­hat monen mutkan taakse vailla vastuun­kan­ta­jia. Melkoista tuhlausta ja hallin­nol­li­nen silmän­kään­tö­temppu, Orpo toteaa.

Kokoo­mus lähtee siitä, että Suomen aluei­den erilai­suus nähdään vahvuu­tena. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan aluei­den on saatava kehit­tyä omista lähtö­koh­dis­taan ja vahvuuk­sis­taan.

? Keskusta ei selväs­ti­kään ymmärrä Suomen moni­muo­toi­suutta. Uusi hallin­to­taso ei ratkaise esimer­kiksi kaupun­ki­seu­tu­jen pirs­ta­lei­suu­desta johtu­via ongel­mia, mutta hyvä toimin­nal­li­nen yhteis­työ työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lu­een vahvo­jen perus­kun­tien kesken tai vapaa­eh­toi­set kunta­lii­tok­set niitä ratkai­se­vat. Tärkeää on turvata asuk­kai­den laaduk­kaat ja saumat­to­mat palve­lut, ei kunnan­ta­loja, Orpo päät­tää.

 

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­otto: http://localhost:5000/kuntakannanotto

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content