• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa
  Twiittaa

  Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

  Julkaistu: 26.03.2011 Uncategorized

  ? Kokoo­mus ei aja pakko­lii­tok­sia. Kokoo­mus ei myös­kään ole vähen­tä­mässä kunta­ra­hoi­tusta, vaan kannus­taa kunta­lii­tok­siin valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä, joka ei leik­kaa liitos­kun­tien valtio­no­suuk­sia. Se ei ole vähem­män rahaa, vaan lisää rahaa. On väärin, että esimer­kiksi Kainuu häviäisi valtio­no­suuk­sissa n. 20 miljoo­naa euroa, jos se olisi yksi kunta, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

  ? Haluamme kunta­ken­tälle palve­lut turvaa­via, asuk­kai­den kannalta järke­viä koko­nai­suuk­sia. Keskusta näkö­jään vastus­taa näiden vapaa­eh­tois­ta­kin synty­mistä puolus­taes­saan hallin­toa ja omia valta­ra­ken­tei­taan, Orpo toteaa.

  ? Vahvoissa perus­kun­nissa vastuu palve­luista on lähellä kunta­laista. Keskus­tan malli säilyt­täisi nyky­hal­lin­non, tekisi lisäksi uusia hallin­to­ta­soja ja siten varmis­taisi, että byro­kra­tiaa ja luot­ta­mus­hen­ki­löitä riit­täisi. Todel­li­suu­dessa hallin­to­him­me­lit kuiten­kin veisi­vät vallan näky­mät­tö­miin ja kunta­lais­ten vero­ra­hat monen mutkan taakse vailla vastuun­kan­ta­jia. Melkoista tuhlausta ja hallin­nol­li­nen silmän­kään­tö­temppu, Orpo toteaa.

  Kokoo­mus lähtee siitä, että Suomen aluei­den erilai­suus nähdään vahvuu­tena. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan aluei­den on saatava kehit­tyä omista lähtö­koh­dis­taan ja vahvuuk­sis­taan.

  ? Keskusta ei selväs­ti­kään ymmärrä Suomen moni­muo­toi­suutta. Uusi hallin­to­taso ei ratkaise esimer­kiksi kaupun­ki­seu­tu­jen pirs­ta­lei­suu­desta johtu­via ongel­mia, mutta hyvä toimin­nal­li­nen yhteis­työ työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lu­een vahvo­jen perus­kun­tien kesken tai vapaa­eh­toi­set kunta­lii­tok­set niitä ratkai­se­vat. Tärkeää on turvata asuk­kai­den laaduk­kaat ja saumat­to­mat palve­lut, ei kunnan­ta­loja, Orpo päät­tää.

   

  Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­otto: http://localhost:5000/kuntakannanotto