Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Orpo: Parem­pia kunta­pal­ve­luita, vähem­män hallin­toa

Julkaistu:

? Kokoo­mus ei aja pakko­lii­tok­sia. Kokoo­mus ei myös­kään ole vähen­tä­mässä kunta­ra­hoi­tusta, vaan kannus­taa kunta­lii­tok­siin valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä, joka ei leik­kaa liitos­kun­tien valtio­no­suuk­sia. Se ei ole vähem­män rahaa, vaan lisää rahaa. On väärin, että esimer­kiksi Kainuu häviäisi valtio­no­suuk­sissa n. 20 miljoo­naa euroa, jos se olisi yksi kunta, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

? Haluamme kunta­ken­tälle palve­lut turvaa­via, asuk­kai­den kannalta järke­viä koko­nai­suuk­sia. Keskusta näkö­jään vastus­taa näiden vapaa­eh­tois­ta­kin synty­mistä puolus­taes­saan hallin­toa ja omia valta­ra­ken­tei­taan, Orpo toteaa.

? Vahvoissa perus­kun­nissa vastuu palve­luista on lähellä kunta­laista. Keskus­tan malli säilyt­täisi nyky­hal­lin­non, tekisi lisäksi uusia hallin­to­ta­soja ja siten varmis­taisi, että byro­kra­tiaa ja luot­ta­mus­hen­ki­löitä riit­täisi. Todel­li­suu­dessa hallin­to­him­me­lit kuiten­kin veisi­vät vallan näky­mät­tö­miin ja kunta­lais­ten vero­ra­hat monen mutkan taakse vailla vastuun­kan­ta­jia. Melkoista tuhlausta ja hallin­nol­li­nen silmän­kään­tö­temppu, Orpo toteaa.

Kokoo­mus lähtee siitä, että Suomen aluei­den erilai­suus nähdään vahvuu­tena. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan aluei­den on saatava kehit­tyä omista lähtö­koh­dis­taan ja vahvuuk­sis­taan.

? Keskusta ei selväs­ti­kään ymmärrä Suomen moni­muo­toi­suutta. Uusi hallin­to­taso ei ratkaise esimer­kiksi kaupun­ki­seu­tu­jen pirs­ta­lei­suu­desta johtu­via ongel­mia, mutta hyvä toimin­nal­li­nen yhteis­työ työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lu­een vahvo­jen perus­kun­tien kesken tai vapaa­eh­toi­set kunta­lii­tok­set niitä ratkai­se­vat. Tärkeää on turvata asuk­kai­den laaduk­kaat ja saumat­to­mat palve­lut, ei kunnan­ta­loja, Orpo päät­tää.

 

Kokoo­muk­sen kunta­kan­nan­otto: http://localhost:5000/kuntakannanotto

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content