Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / koulutus

koulutus

14.5.2016

Stubb: Kokoo­mus on puolue, joka on muut­tu­van maail­man puolella

Kokoo­mus käy puheen­joh­ta­ja­vaa­lin kesä­kuussa, noin kuukau­den päästä. Olemme onnel­li­sessa tilan­teessa, sillä meillä on kolme erin­omaista ehdo­kasta. Miten tahansa vaalissa käy,

5.12.2015

Grahn-Laaso­nen: Mitä jätämme jälkeemme, on lastemme elämää

Viimei­set kuukau­det ovat herät­tä­neet varmasti ihan jokai­sen meistä miet­ti­mään, miten maail­man nope­aan muutok­seen pitäisi suhtau­tua. Puhumme usein meistä. Mutta keitä

10.8.2015

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Koulut avaa­vat ovensa tällä viikolla. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri muis­tut­taa, että on aikuis­ten vastuu varmis­taa, että koulu­tie on turval­li­nen jokai­selle lapselle

13.3.2015

Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Tänään kaatu­neen opin­to­tuen rajauk­sen tilalle tarvi­taan parempi esitys, joka remon­toi koko opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­män, esit­tää Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen. Se pitää

15.2.2015

Sanni Grahn-Laaso­nen: Koulu­tus kiin­nos­taa oppo­si­tiota vasta kaksi kuukautta ennen vaaleja

Alka­valla viikolla edus­kun­nassa käydään väli­ky­sy­mys­kes­kus­telu koulu­tuk­sesta. Keskus­telu koulu­tuk­sesta ja sen resurs­seista on todella tärkeää ja terve­tul­lutta. Väli­ky­sy­myk­sen ajoi­tus kertoo kuiten­kin

24.11.2014

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja erityi­so­pe­tuk­sen rehtori Janne Sankelo pitää hyvänä, että halli­tus päätyi peru­maan kaavail­lun oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sen ja suun­taa­maan resurs­sit niiden

1.11.2014

Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue käyn­nis­tyy ensi maanan­taina 3.11. Tampe­reelta, jolloin keskus­te­lemme opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Aihe on tärkeä ja hyvin ajan­koh­tai­nen. Vuonna

24.9.2014

Stubb: On tärkeää käydä avointa keskus­te­lua Suomen talous­haas­teista

Kun Suomen tilanne on vaikea ja tule­vai­suus näyt­tää epävar­malta, on luotet­tava perus­ar­voi­hin. Uskon vahvasti, että teke­mällä Kokoo­muk­sen arvo­jen mukaista poli­tiik­kaa saamme

21.9.2014

Suomi on yksi maail­man parhaim­pia maita ? edel­leen

Kun lukee uuti­sia saa helposti kuvan, että maailma on luisu­massa kohti entistä huonom­paa ja Suomi vajoaa sen mukana. Tämä ei

2.8.2013

Katai­nen: Koulu­rauha on jouk­kue­pe­liä

Monessa perheessä odote­taan parhail­laan koulu­jen alka­mista. Jännit­tä­vintä on olla aivan koulu­tien alku­tai­pa­leella, mutta jokai­nen uusi luku­vuosi tuo muka­naan uuden odot­ta­mista.

Skip to content