Risikko: Opetta­jilla oltava oikeus puuttua koulu­häi­ri­köintiin – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Opetta­jilla oltava oikeus puuttua koulu­häi­ri­köintiin

Risikko: Opetta­jilla oltava oikeus puuttua koulu­häi­ri­köintiin

Julkaistu: 15.09.2012 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko on huolissaan koulu­luo­kissa lisään­ty­neestä häiriö­käyt­täy­ty­mi­sestä ja levot­to­muu­desta. Suomessa luokat ovat levot­to­mampia kuin OECD:n maissa keski­määrin. OAJ:n kyselyn mukaan 71 % opetta­jista kokee työrau­haon­gelmien lisään­tyneen merkit­tä­västi viime vuosina, minkä vuoksi opettajat tarvit­sevat lisäval­tuuksia voidakseen ylläpitää työjär­jes­tystä.

- Opettajat tarvit­sevat sekä lisäval­tuuksia että uusia keinoja puuttua häiriöihin ja kiusaa­miseen, Risikko sanoo.

Risikko korostaa, ettei kasva­tusta voi ulkoistaa kouluille, vaan ensisi­jainen kasva­tus­vastuu on lasten vanhem­milla. Kysymys on Risikon mukaan järke­vistä rajoista, joita kaikki lapset ja nuoret tarvit­sevat.

- Niin oppilaille kuin opetta­jille on taattava työrauha ja turval­linen ympäristö, Risikko painottaa.

Koulu­rauhan lisäksi myös oppilaisiin kohdis­tuvaan kiusaa­miseen on puututtava.

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö on aivan keskei­sessä roolissa silloin, kun opettaja havaitsee kiusaa­mista. Perus­o­pe­tus­laissa oleva yhteis­työ­vel­voite kodin kanssa oikeuttaa opettajan ilmoit­tamaan kuule­mastaan kiusaa­mi­sesta lapsen vanhem­mille. On tärkeää, että aikuiset puuttuvat asiaan välit­tö­mästi. Vanhempien rooli ja toiminta korostuu näissä tilan­teissa ja jatko­toi­men­pi­teissä.

Yhteis­työtä kodin ja kotien välillä pitääkin edelleen kehittää, jotta tärkeät viestit kulkevat opettajien ja vanhempien välillä.

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko puhui Pieksämäen Seudun Kokoo­muksen 90-vuotis­juh­lassa.

Lisätietoja:

Erityi­sa­vustaja Ulla Heinola, p. 050 537 4945


Kokoomus.fi