Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Opet­ta­jilla oltava oikeus puut­tua koulu­häi­ri­köin­tiin

Risikko: Opet­ta­jilla oltava oikeus puut­tua koulu­häi­ri­köin­tiin

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko on huolis­saan koulu­luo­kissa lisään­ty­neestä häiriö­käyt­täy­ty­mi­sestä ja levot­to­muu­desta. Suomessa luokat ovat levot­to­mam­pia kuin OECD:n maissa keski­mää­rin. OAJ:n kyse­lyn mukaan 71 % opet­ta­jista kokee työrau­haon­gel­mien lisään­ty­neen merkit­tä­västi viime vuosina, minkä vuoksi opet­ta­jat tarvit­se­vat lisä­val­tuuk­sia voidak­seen yllä­pi­tää työjär­jes­tystä.

- Opet­ta­jat tarvit­se­vat sekä lisä­val­tuuk­sia että uusia keinoja puut­tua häiriöi­hin ja kiusaa­mi­seen, Risikko sanoo.

Risikko koros­taa, ettei kasva­tusta voi ulkois­taa kouluille, vaan ensi­si­jai­nen kasva­tus­vas­tuu on lasten vanhem­milla. Kysy­mys on Risi­kon mukaan järke­vistä rajoista, joita kaikki lapset ja nuoret tarvit­se­vat.

- Niin oppi­laille kuin opet­ta­jille on taat­tava työrauha ja turval­li­nen ympä­ristö, Risikko painot­taa.

Koulu­rau­han lisäksi myös oppi­lai­siin kohdis­tu­vaan kiusaa­mi­seen on puutut­tava.

- Kodin ja koulun väli­nen yhteis­työ on aivan keskei­sessä roolissa silloin, kun opet­taja havait­see kiusaa­mista. Perus­o­pe­tus­laissa oleva yhteis­työ­vel­voite kodin kanssa oikeut­taa opet­ta­jan ilmoit­ta­maan kuule­mas­taan kiusaa­mi­sesta lapsen vanhem­mille. On tärkeää, että aikui­set puut­tu­vat asiaan välit­tö­mästi. Vanhem­pien rooli ja toiminta koros­tuu näissä tilan­teissa ja jatko­toi­men­pi­teissä.

Yhteis­työtä kodin ja kotien välillä pitää­kin edel­leen kehit­tää, jotta tärkeät vies­tit kulke­vat opet­ta­jien ja vanhem­pien välillä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhui Piek­sä­mäen Seudun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­lassa.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Ulla Heinola, p. 050 537 4945

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content