Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Opet­ta­jilla oltava oikeus puut­tua koulu­häi­ri­köin­tiin

Risikko: Opet­ta­jilla oltava oikeus puut­tua koulu­häi­ri­köin­tiin

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko on huolis­saan koulu­luo­kissa lisään­ty­neestä häiriö­käyt­täy­ty­mi­sestä ja levot­to­muu­desta. Suomessa luokat ovat levot­to­mam­pia kuin OECD:n maissa keski­mää­rin. OAJ:n kyse­lyn mukaan 71 % opet­ta­jista kokee työrau­haon­gel­mien lisään­ty­neen merkit­tä­västi viime vuosina, minkä vuoksi opet­ta­jat tarvit­se­vat lisä­val­tuuk­sia voidak­seen yllä­pi­tää työjär­jes­tystä.

- Opet­ta­jat tarvit­se­vat sekä lisä­val­tuuk­sia että uusia keinoja puut­tua häiriöi­hin ja kiusaa­mi­seen, Risikko sanoo.

Risikko koros­taa, ettei kasva­tusta voi ulkois­taa kouluille, vaan ensi­si­jai­nen kasva­tus­vas­tuu on lasten vanhem­milla. Kysy­mys on Risi­kon mukaan järke­vistä rajoista, joita kaikki lapset ja nuoret tarvit­se­vat.

- Niin oppi­laille kuin opet­ta­jille on taat­tava työrauha ja turval­li­nen ympä­ristö, Risikko painot­taa.

Koulu­rau­han lisäksi myös oppi­lai­siin kohdis­tu­vaan kiusaa­mi­seen on puutut­tava.

- Kodin ja koulun väli­nen yhteis­työ on aivan keskei­sessä roolissa silloin, kun opet­taja havait­see kiusaa­mista. Perus­o­pe­tus­laissa oleva yhteis­työ­vel­voite kodin kanssa oikeut­taa opet­ta­jan ilmoit­ta­maan kuule­mas­taan kiusaa­mi­sesta lapsen vanhem­mille. On tärkeää, että aikui­set puut­tu­vat asiaan välit­tö­mästi. Vanhem­pien rooli ja toiminta koros­tuu näissä tilan­teissa ja jatko­toi­men­pi­teissä.

Yhteis­työtä kodin ja kotien välillä pitää­kin edel­leen kehit­tää, jotta tärkeät vies­tit kulke­vat opet­ta­jien ja vanhem­pien välillä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhui Piek­sä­mäen Seudun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­lassa.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Ulla Heinola, p. 050 537 4945

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content