Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Opet­ta­jilla oltava oikeus puut­tua koulu­häi­ri­köin­tiin

Risikko: Opet­ta­jilla oltava oikeus puut­tua koulu­häi­ri­köin­tiin

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko on huolis­saan koulu­luo­kissa lisään­ty­neestä häiriö­käyt­täy­ty­mi­sestä ja levot­to­muu­desta. Suomessa luokat ovat levot­to­mam­pia kuin OECD:n maissa keski­mää­rin. OAJ:n kyse­lyn mukaan 71 % opet­ta­jista kokee työrau­haon­gel­mien lisään­ty­neen merkit­tä­västi viime vuosina, minkä vuoksi opet­ta­jat tarvit­se­vat lisä­val­tuuk­sia voidak­seen yllä­pi­tää työjär­jes­tystä.

- Opet­ta­jat tarvit­se­vat sekä lisä­val­tuuk­sia että uusia keinoja puut­tua häiriöi­hin ja kiusaa­mi­seen, Risikko sanoo.

Risikko koros­taa, ettei kasva­tusta voi ulkois­taa kouluille, vaan ensi­si­jai­nen kasva­tus­vas­tuu on lasten vanhem­milla. Kysy­mys on Risi­kon mukaan järke­vistä rajoista, joita kaikki lapset ja nuoret tarvit­se­vat.

- Niin oppi­laille kuin opet­ta­jille on taat­tava työrauha ja turval­li­nen ympä­ristö, Risikko painot­taa.

Koulu­rau­han lisäksi myös oppi­lai­siin kohdis­tu­vaan kiusaa­mi­seen on puutut­tava.

- Kodin ja koulun väli­nen yhteis­työ on aivan keskei­sessä roolissa silloin, kun opet­taja havait­see kiusaa­mista. Perus­o­pe­tus­laissa oleva yhteis­työ­vel­voite kodin kanssa oikeut­taa opet­ta­jan ilmoit­ta­maan kuule­mas­taan kiusaa­mi­sesta lapsen vanhem­mille. On tärkeää, että aikui­set puut­tu­vat asiaan välit­tö­mästi. Vanhem­pien rooli ja toiminta koros­tuu näissä tilan­teissa ja jatko­toi­men­pi­teissä.

Yhteis­työtä kodin ja kotien välillä pitää­kin edel­leen kehit­tää, jotta tärkeät vies­tit kulke­vat opet­ta­jien ja vanhem­pien välillä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhui Piek­sä­mäen Seudun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­lassa.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Ulla Heinola, p. 050 537 4945

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content