Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue käyn­nis­tyy ensi maanan­taina 3.11. Tampe­reelta, jolloin keskus­te­lemme opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Aihe on tärkeä ja hyvin ajan­koh­tai­nen.

Vuonna 2011 perus­o­pe­tuk­sen opet­ta­jista 12 % ja erityi­so­pe­tuk­sen opet­ta­jista peräti 27 % ei täyt­tä­nyt kelpoi­suuseh­toja. Amma­til­li­sista opet­ta­jista 28 % oli epäpä­te­viä. Lukioissa tilanne oli parempi, sillä 93 % niiden opet­ta­jista täytti kelpoi­suuseh­dot.

Yleis­si­vis­tä­vässä koulu­tuk­sessa on yli 4 000 määrä­ai­kaista henki­löä, joilla ei ole säädet­tyä kelpoi­suutta opet­ta­jan ammat­tiin. Alueel­li­set erot ovat suuria.
Opet­ta­jan päte­vyys tehtä­väänsä tulisi olla todet­ta­vissa jo ammat­ti­ni­mik­keestä, ja siksi opet­ta­jan ammat­ti­ni­mike on suojat­tava. Lapsilla, opis­ke­li­joilla sekä lasten vanhem­milla on oikeus tietää ja tarvit­taessa tarkis­taa, onko opet­taja kelpoi­suuseh­dot täyt­tävä pätevä opet­taja. Epäpä­tevä ?opet­taja? ei saisi käyt­tää nimi­kettä opet­taja. Ruot­sissa, Kana­dassa ja Skot­lan­nissa opet­ta­jan ammat­ti­ni­mike on jo suojattu.

Valvira eli sosi­aali- ja tervey­sa­lan lupa- ja valvon­ta­vi­rasto yllä­pi­tää rekis­te­riä, johon merki­tään henki­lön oikeus harjoit­taa ammat­tia sekä oikeus käyt­tää suojat­tua ammat­ti­ni­mi­kettä. Jokai­nen poti­las haluaa asioida oikean lääkä­rin kanssa ? ei vale­lää­kä­rin.

Kasva­tus ja opetusala edel­lyt­tä­vät saman­laista turvaa ja vastuuta. Opetusa­lalla pitäisi olla selvää, että opis­ke­lua ja päte­vöi­ty­mistä arvos­te­taan. Opet­ta­ja­ni­mike pitää olla tae siitä, että henki­löllä on tehtä­vään vaadittu koulu­tus ja peda­go­gi­nen päte­vyys.

On myös muis­tet­tava, että kerran hankittu päte­vyys ei riitä nopeasti muut­tu­vassa maail­massa. Oman muodol­li­sen päte­vyy­teni opet­ta­jaksi olen saanut vuonna 1988. Ilman täyden­nys­kou­lu­tusta en katsoisi kuiten­kaan olevani sopiva vaati­vaan tehtä­vään, koska työteh­tä­väni ovat olleet valmis­tu­mi­seni jälkeen toisaalla.

Työelä­mässä oleville opet­ta­jille on mahdol­lis­tet­tava täyden­nys­kou­lu­tuk­sella ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen. Puheet ja suun­ni­tel­mat kasva­tus- ja opetusa­lan opet­ta­jien kelpoi­suuseh­to­jen heiken­tä­mi­sestä on haudat­tava.

Aforismi: Älä kysy, mitä maksaa koulu­tus. Kysy, mitä maksaa koulut­ta­mat­to­muus.

 

Tule mukaan teke­mään parem­paa koulua Tampe­reelle ensi maanan­taina 3.11. yhdessä Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien kanssa!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content