Kokoomus.fi
Pauli Kiuru: Opettajan ammat­ti­nimeke suojattava

Pauli Kiuru: Opettajan ammat­ti­nimeke suojattava

Julkaistu: 1.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän parempi koulu -kiertue käynnistyy ensi maanan­taina 3.11. Tampe­reelta, jolloin keskus­te­lemme opetta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Aihe on tärkeä ja hyvin ajankoh­tainen.

Vuonna 2011 perus­o­pe­tuksen opetta­jista 12 % ja erityi­so­pe­tuksen opetta­jista peräti 27 % ei täyttänyt kelpoi­suusehtoja. Ammatil­li­sista opetta­jista 28 % oli epäpä­teviä. Lukioissa tilanne oli parempi, sillä 93 % niiden opetta­jista täytti kelpoi­suusehdot.

Yleis­si­vis­tä­vässä koulu­tuk­sessa on yli 4 000 määrä­ai­kaista henkilöä, joilla ei ole säädettyä kelpoi­suutta opettajan ammattiin. Alueel­liset erot ovat suuria.
Opettajan pätevyys tehtä­väänsä tulisi olla todet­ta­vissa jo ammat­ti­ni­mik­keestä, ja siksi opettajan ammat­ti­nimike on suojattava. Lapsilla, opiske­li­joilla sekä lasten vanhem­milla on oikeus tietää ja tarvit­taessa tarkistaa, onko opettaja kelpoi­suusehdot täyttävä pätevä opettaja. Epäpätevä ?opettaja? ei saisi käyttää nimikettä opettaja. Ruotsissa, Kanadassa ja Skotlan­nissa opettajan ammat­ti­nimike on jo suojattu.

Valvira eli sosiaali- ja tervey­salan lupa- ja valvon­ta­vi­rasto ylläpitää rekis­teriä, johon merkitään henkilön oikeus harjoittaa ammattia sekä oikeus käyttää suojattua ammat­ti­ni­mi­kettä. Jokainen potilas haluaa asioida oikean lääkärin kanssa ? ei valelää­kärin.

Kasvatus ja opetusala edellyt­tävät saman­laista turvaa ja vastuuta. Opetusa­lalla pitäisi olla selvää, että opiskelua ja pätevöi­ty­mistä arvos­tetaan. Opetta­ja­nimike pitää olla tae siitä, että henki­löllä on tehtävään vaadittu koulutus ja pedago­ginen pätevyys.

On myös muistettava, että kerran hankittu pätevyys ei riitä nopeasti muuttu­vassa maail­massa. Oman muodol­lisen pätevyyteni opetta­jaksi olen saanut vuonna 1988. Ilman täyden­nys­kou­lu­tusta en katsoisi kuitenkaan olevani sopiva vaativaan tehtävään, koska työteh­täväni ovat olleet valmis­tu­miseni jälkeen toisaalla.

Työelä­mässä oleville opetta­jille on mahdol­lis­tettava täyden­nys­kou­lu­tuk­sella ammat­ti­taidon ylläpi­tä­minen ja kehit­tä­minen. Puheet ja suunni­telmat kasvatus- ja opetusalan opettajien kelpoi­suuseh­tojen heiken­tä­mi­sestä on haudattava.

Aforismi: Älä kysy, mitä maksaa koulutus. Kysy, mitä maksaa koulut­ta­mat­tomuus.

 

Tule mukaan tekemään parempaa koulua Tampe­reelle ensi maanan­taina 3.11. yhdessä Kokoo­muksen kansan­edus­tajien kanssa!


Kokoomus.fi