Katainen: Maailman paras perus­koulu – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Maailman paras perus­koulu

Katainen: Maailman paras perus­koulu

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Perus­koulu on suoma­laisen hyvin­voinnin kivijalka. Suoma­laisten menestys ja hyvin­vointi voivat perustua vain korkeaan osaamiseen.

?Kun yhteiset voima­varat ovat yhä tiukem­massa, on meidän uskal­lettava pitää suoma­laisen koulu­tuksen ja osaamisen puolta.

Olen pienen ekaluok­ka­laisen isänä saanut viime viikkoina tutustua aivan taval­lisen suoma­laisen koulun arkeen. Puheilla maailman parhaasta perus­kou­lusta on totisesti katetta.

Perus­koulu on suoma­laisen hyvin­voinnin kivijalka. Suoma­laisten menestys ja hyvin­vointi voivat perustua vain korkeaan osaamiseen. Perus­kou­lussa saadun opin ja yleis­si­vis­tyksen päälle voidaan valaa vahva ammatil­linen osaaminen tai valmiudet jatko-opintoihin yliopis­toissa tai ammat­ti­kor­kea­kou­luissa asti.

Polku­pyö­rällä on pidemmän päälle vaikea pysyä pystyssä, jos lopettaa polke­misen. Sama pätee suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan uudis­ta­miseen: jos emme uudista raken­teita tai kehitä suoma­laisten palve­luita, ei myöskään hyvin­voin­tiyh­teis­kunta pysy pystyssä.

Tarvit­semme Suomi-uudis­tuksen, joka tarkoittaa myös suoma­laisten koulujen uudis­ta­mista. Maailman paras voi olla vieläkin parempi!

Meidän on raken­nettava suoma­laista koulua suuntaan, joka entistä vahvemmin tukee oppilaiden omaa yritte­liäi­syyttä, luovuutta ja yksilöl­lisiä vahvuuksia. Jokaisen kyvyt on saatava käyttöön.

Laadukkaan opetuksen perus­e­del­lytys ovat ammat­ti­tai­toiset opettajat. Korkeasti koulu­tetut opettajat raken­tavat huomisen hyvin­vointia työssään jokainen päivä. Opettajien täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja jaksa­mi­sesta onkin pidettävä huolta ? heidän harteillaan lepää paljon.

Osa opettajan vaikeaa työtä on tunnistaa erilai­sissa oppijoissa piilevät lahjak­kuudet ja toisaalta erityiset tuen tarpeet. Jotta opetta­jalla olisi aikaa jokai­selle oppilaalle, on luokkakoot pidettävä kohtuul­lisina. Tähän tarkoi­tukseen hallitus on päättänyt myös kohdistaa merkit­tä­västi lisää voima­varoja. Haluamme auttaa kuntia pitämään huolen siitä, että koulu­laiset saavat ansait­se­maansa laadu­kasta opetusta, jossa yksilöl­liset vahvuudet otetaan huomioon.

Kun yhdellä opetta­jalla ei ole vastuullaan kohtuut­toman suurta luokkaa, myös mahdol­li­suudet erilaisiin opetus­me­ne­telmiin paranevat. Minua on esimer­kiksi innos­tanut valta­vasti se, kuinka lähikou­lus­samme opettajat ovat halunneet ottaa käyttöön eriytettyä opetusta, joka huomioi lasten erilaiset tavat oppia.

Hallitus on sopinut myös perus­koulun tuntijaon uudis­tuk­sesta. Uudistus lisää suoma­laisten lasten tasa-arvoa, kun opetuksen vähim­mäis­tun­ti­määrää nostetaan. Samalla esimer­kiksi liikunnan sekä taito- ja taide­ai­neiden opetusta lisätään. Kunnat ovat avaina­se­massa koulu­tuk­sel­lisen tasa-arvon edistä­mi­sessä. Mitä vahvempia kunnat ovat, sitä paremmin tasa-arvo toteutuu myös koulu­tuk­sessa.

Huomisen koulu ei voi olla vain virka­miesten projekti. Tarvit­semme työhön mukaan sekä vanhemmat että kansa­lais­jär­jestöt. Yhä useam­massa kunnassa esimer­kiksi koulu ja paikal­linen koripal­lo­seura voisivat lyödä hynttyyt yhteen koulu­lii­kunnan paran­ta­mi­seksi tai yhä useam­massa koulussa paikal­linen urhei­luseura voisi järjestää koulu­lai­sille iltapäi­vä­ker­ho­toi­mintaa. Yhteis­työllä kaikki voittavat.

Koulu­tukseen satsaa­minen on arvova­linta. Tarvit­sem­mekin kunta­päät­tä­jiltä kauas­kat­sei­suutta: kun yhteiset voima­varat ovat yhä tiukem­massa, on meidän uskal­lettava pitää suoma­laisen koulu­tuksen ja osaamisen puolta. Ilman inves­tointeja koulu­tukseen, omiin lapsiimme, ei myöskään synny hyvin­vointia, jolla yhteiset palvelut rahoi­tetaan.


Kokoomus.fi