Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanni Grahn-Laaso­nen: Koulu­tus kiin­nos­taa oppo­si­tiota vasta kaksi kuukautta ennen vaaleja

Sanni Grahn-Laaso­nen: Koulu­tus kiin­nos­taa oppo­si­tiota vasta kaksi kuukautta ennen vaaleja

Julkaistu:

Alka­valla viikolla edus­kun­nassa käydään väli­ky­sy­mys­kes­kus­telu koulu­tuk­sesta. Keskus­telu koulu­tuk­sesta ja sen resurs­seista on todella tärkeää ja terve­tul­lutta. Väli­ky­sy­myk­sen ajoi­tus kertoo kuiten­kin teki­jöis­tään.

Väli­ky­sy­myk­siä on ollut tällä kaudella kaik­ki­aan 21 ennen tätä, mutta yksi­kään niistä ei ole koske­nut koulu­tusta. Ei yhden yksi. Pari viik­koa sitten Educa-messuilla puolue­joh­ta­jien panee­lissa OAJ:n puheen­joh­taja Olli Luuk­kai­nen antoi asiasta Keskus­talle huomau­tuk­sen. Aihe ei ole oppo­si­tiota kiin­nos­ta­nut neljään vuoteen - ennen kuin nyt, juuri sopi­vasti ennen vaaleja.

Kun vaalei­hin on kaksi kuukautta, halli­tuk­sen kaata­mi­seen tähtää­vän väli­ky­sy­myk­sen hyödyt ovat tässä vaiheessa laihan­lai­set.

Toinen huomio liit­tyy Keskus­tan kritiik­kiin halli­tuk­sen koulu­tus­sääs­töistä.

Keskusta ei omassa varjo­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt euroa­kaan lisää koulu­tuk­seen, ei sentin sent­tiä paik­kaa­maan koulu­tuk­sen leik­kauk­sia.

Päin­vas­toin, Keskusta halusi varjo­bud­je­tis­saan perua halli­tuk­sen hyvän päätök­sen pääomit­taa yliopis­toja 75 miljoo­nalla eurolla. Miten osaa­mi­sen ja tutki­muk­sen kehi­tystä vauh­dit­taa päätös, jolla leika­taan korkea­kou­lu­jen rahoi­tusta?

Lisä­pa­nos­tus yliopis­toille oli halli­tuk­selta vaikeassa ajassa iso ja tärkeä päätös. Vain korkealla osaa­mi­sella ja tutki­muk­sella Suomeen saadaan liikettä. Keskusta olisi vetä­nyt tältä päätök­seltä ruksin yli.

Keskusta syyt­tää halli­tusta koulu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuu­den rapaut­ta­mi­sesta, mutta ei esitä ongel­mien ratkai­se­mi­seksi mitään.

Kokoo­mus pitää tärkeänä, että toisen asteen rahoi­tusta uudis­tet­taessa pien­ten lukioi­den toimin­taa turva­taan syrjä­seu­tu­li­sällä. Lukioi­den hallin­nol­li­nen yhdis­tä­mi­nen, etäope­tuk­sen kehit­tä­mi­nen ja tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det turvaa­vat, että koulu­tus ei muutu vain pelkäs­tään isojen kasvu­kes­kuk­sien palve­luksi. Koulu­tuk­sen tulee jatkos­sa­kin olla kaik­kien suoma­lais­ten ulot­tu­villa.

Toinen hämmäs­tyk­sen aihe on rakas enti­nen halli­tus­kump­pa­nimme Vihreät. Vihreät ovat kuitan­neet halli­tuk­sessa olles­saan kaikki rakenne- ja sääs­tö­pää­tök­set, joita tällä halli­tus­kau­della on jouduttu teke­mään vaikeasta talous­ti­lan­teesta johtuen. Vihrei­den puheen­joh­taja Ville Niinistö kuvai­lee halli­tuk­sen toimin­taa törkeäksi, vaikka itse on istu­nut samoissa pöydissä kuit­taa­massa sääs­töt. Arvioi­kaa te, mutta minusta tämä ei anna puolu­eesta kovin uskot­ta­vaa kuvaa.

Tällä halli­tus­kau­della on jouduttu teke­mään todella ikäviä sääs­töjä myös koulu­tuk­seen. Kaikki tiedämme, miksi. Ikäviä päätök­siä on ollut pakko tehdä, jotta julki­nen talous saatai­siin terveem­mälle pohjalle ja velkaan­tu­mi­nen tule­vien suku­pol­vien piik­kiin tait­tuisi. Ainoas­taan terve julki­nen talous takaa sen, että tärkeistä palve­luista voidaan pitää kiinni - ja ettei koulu­tuk­semme rapaudu.

Koulu­tus­sääs­tö­jen tiellä ei kuiten­kaan voida enää jatkaa, sillä emme halua vaaran­taa suoma­lais­ten osaa­mis­ta­soa ja Suomen mahdol­li­suuk­sia pärjätä kansain­vä­li­sessä kiris­ty­vässä kilpai­lussa korkean osaa­mi­sen mark­ki­noilla.

Kokoo­mus on tehnyt valin­nan. Me emme halua leikata koulu­tuk­sesta. Tule­valla vaali­kau­della on panos­tet­tava tule­vai­suu­teen - lapsiimme ja nuoriimme - ja kään­net­tävä suoma­lais­ten osaa­mi­nen uuteen nousuun.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content