Sanni Grahn-Laaso­nen: Koulu­tus kiin­nos­taa oppo­si­tiota vasta kaksi kuukautta ennen vaaleja

Julkaistu: 15.02.2015

Alka­valla viikolla edus­kun­nassa käydään väli­ky­sy­mys­kes­kus­telu koulu­tuk­sesta. Keskus­telu koulu­tuk­sesta ja sen resurs­seista on todella tärkeää ja terve­tul­lutta. Väli­ky­sy­myk­sen ajoi­tus kertoo kuiten­kin teki­jöis­tään.

Väli­ky­sy­myk­siä on ollut tällä kaudella kaik­ki­aan 21 ennen tätä, mutta yksi­kään niistä ei ole koske­nut koulu­tusta. Ei yhden yksi. Pari viik­koa sitten Educa-messuilla puolue­joh­ta­jien panee­lissa OAJ:n puheen­joh­taja Olli Luuk­kai­nen antoi asiasta Keskus­talle huomau­tuk­sen. Aihe ei ole oppo­si­tiota kiin­nos­ta­nut neljään vuoteen - ennen kuin nyt, juuri sopi­vasti ennen vaaleja.

Kun vaalei­hin on kaksi kuukautta, halli­tuk­sen kaata­mi­seen tähtää­vän väli­ky­sy­myk­sen hyödyt ovat tässä vaiheessa laihan­lai­set.

Toinen huomio liit­tyy Keskus­tan kritiik­kiin halli­tuk­sen koulu­tus­sääs­töistä.

Keskusta ei omassa varjo­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt euroa­kaan lisää koulu­tuk­seen, ei sentin sent­tiä paik­kaa­maan koulu­tuk­sen leik­kauk­sia.

Päin­vas­toin, Keskusta halusi varjo­bud­je­tis­saan perua halli­tuk­sen hyvän päätök­sen pääomit­taa yliopis­toja 75 miljoo­nalla eurolla. Miten osaa­mi­sen ja tutki­muk­sen kehi­tystä vauh­dit­taa päätös, jolla leika­taan korkea­kou­lu­jen rahoi­tusta?

Lisä­pa­nos­tus yliopis­toille oli halli­tuk­selta vaikeassa ajassa iso ja tärkeä päätös. Vain korkealla osaa­mi­sella ja tutki­muk­sella Suomeen saadaan liikettä. Keskusta olisi vetä­nyt tältä päätök­seltä ruksin yli.

Keskusta syyt­tää halli­tusta koulu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuu­den rapaut­ta­mi­sesta, mutta ei esitä ongel­mien ratkai­se­mi­seksi mitään.

Kokoo­mus pitää tärkeänä, että toisen asteen rahoi­tusta uudis­tet­taessa pien­ten lukioi­den toimin­taa turva­taan syrjä­seu­tu­li­sällä. Lukioi­den hallin­nol­li­nen yhdis­tä­mi­nen, etäope­tuk­sen kehit­tä­mi­nen ja tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det turvaa­vat, että koulu­tus ei muutu vain pelkäs­tään isojen kasvu­kes­kuk­sien palve­luksi. Koulu­tuk­sen tulee jatkos­sa­kin olla kaik­kien suoma­lais­ten ulot­tu­villa.

Toinen hämmäs­tyk­sen aihe on rakas enti­nen halli­tus­kump­pa­nimme Vihreät. Vihreät ovat kuitan­neet halli­tuk­sessa olles­saan kaikki rakenne- ja sääs­tö­pää­tök­set, joita tällä halli­tus­kau­della on jouduttu teke­mään vaikeasta talous­ti­lan­teesta johtuen. Vihrei­den puheen­joh­taja Ville Niinistö kuvai­lee halli­tuk­sen toimin­taa törkeäksi, vaikka itse on istu­nut samoissa pöydissä kuit­taa­massa sääs­töt. Arvioi­kaa te, mutta minusta tämä ei anna puolu­eesta kovin uskot­ta­vaa kuvaa.

Tällä halli­tus­kau­della on jouduttu teke­mään todella ikäviä sääs­töjä myös koulu­tuk­seen. Kaikki tiedämme, miksi. Ikäviä päätök­siä on ollut pakko tehdä, jotta julki­nen talous saatai­siin terveem­mälle pohjalle ja velkaan­tu­mi­nen tule­vien suku­pol­vien piik­kiin tait­tuisi. Ainoas­taan terve julki­nen talous takaa sen, että tärkeistä palve­luista voidaan pitää kiinni - ja ettei koulu­tuk­semme rapaudu.

Koulu­tus­sääs­tö­jen tiellä ei kuiten­kaan voida enää jatkaa, sillä emme halua vaaran­taa suoma­lais­ten osaa­mis­ta­soa ja Suomen mahdol­li­suuk­sia pärjätä kansain­vä­li­sessä kiris­ty­vässä kilpai­lussa korkean osaa­mi­sen mark­ki­noilla.

Kokoo­mus on tehnyt valin­nan. Me emme halua leikata koulu­tuk­sesta. Tule­valla vaali­kau­della on panos­tet­tava tule­vai­suu­teen - lapsiimme ja nuoriimme - ja kään­net­tävä suoma­lais­ten osaa­mi­nen uuteen nousuun.