Kokoomus.fi
Sanni Grahn-Laasonen: Koulutus kiinnostaa opposi­tiota vasta kaksi kuukautta ennen vaaleja

Sanni Grahn-Laasonen: Koulutus kiinnostaa opposi­tiota vasta kaksi kuukautta ennen vaaleja

Julkaistu: 15.2.15 Uutiset

Alkavalla viikolla eduskun­nassa käydään väliky­sy­mys­kes­kustelu koulu­tuk­sesta. Keskustelu koulu­tuk­sesta ja sen resurs­seista on todella tärkeää ja terve­tul­lutta. Väliky­sy­myksen ajoitus kertoo kuitenkin tekijöistään.

Väliky­sy­myksiä on ollut tällä kaudella kaikkiaan 21 ennen tätä, mutta yksikään niistä ei ole koskenut koulu­tusta. Ei yhden yksi. Pari viikkoa sitten Educa-messuilla puolue­joh­tajien panee­lissa OAJ:n puheen­johtaja Olli Luukkainen antoi asiasta Keskus­talle huomau­tuksen. Aihe ei ole opposi­tiota kiinnos­tanut neljään vuoteen - ennen kuin nyt, juuri sopivasti ennen vaaleja.

Kun vaaleihin on kaksi kuukautta, halli­tuksen kaata­miseen tähtäävän väliky­sy­myksen hyödyt ovat tässä vaiheessa laihan­laiset.

Toinen huomio liittyy Keskustan kritiikkiin halli­tuksen koulu­tus­sääs­töistä.

Keskusta ei omassa varjo­bud­je­tissaan esittänyt euroakaan lisää koulu­tukseen, ei sentin senttiä paikkaamaan koulu­tuksen leikkauksia.

Päinvastoin, Keskusta halusi varjo­bud­je­tissaan perua halli­tuksen hyvän päätöksen pääomittaa yliopistoja 75 miljoo­nalla eurolla. Miten osaamisen ja tutki­muksen kehitystä vauhdittaa päätös, jolla leikataan korkea­kou­lujen rahoi­tusta?

Lisäpa­nostus yliopis­toille oli halli­tuk­selta vaikeassa ajassa iso ja tärkeä päätös. Vain korkealla osaami­sella ja tutki­muk­sella Suomeen saadaan liikettä. Keskusta olisi vetänyt tältä päätök­seltä ruksin yli.

Keskusta syyttää halli­tusta koulu­tuksen saavu­tet­ta­vuuden rapaut­ta­mi­sesta, mutta ei esitä ongelmien ratkai­se­mi­seksi mitään.

Kokoomus pitää tärkeänä, että toisen asteen rahoi­tusta uudis­tet­taessa pienten lukioiden toimintaa turvataan syrjä­seu­tu­li­sällä. Lukioiden hallin­nol­linen yhdis­tä­minen, etäope­tuksen kehit­tä­minen ja tekno­logian tuomat mahdol­li­suudet turvaavat, että koulutus ei muutu vain pelkästään isojen kasvu­kes­kuksien palve­luksi. Koulu­tuksen tulee jatkos­sakin olla kaikkien suoma­laisten ulottu­villa.

Toinen hämmäs­tyksen aihe on rakas entinen halli­tus­kump­pa­nimme Vihreät. Vihreät ovat kuitanneet halli­tuk­sessa ollessaan kaikki rakenne- ja säästö­pää­tökset, joita tällä halli­tus­kau­della on jouduttu tekemään vaikeasta talous­ti­lan­teesta johtuen. Vihreiden puheen­johtaja Ville Niinistö kuvailee halli­tuksen toimintaa törkeäksi, vaikka itse on istunut samoissa pöydissä kuittaa­massa säästöt. Arvioikaa te, mutta minusta tämä ei anna puolu­eesta kovin uskot­tavaa kuvaa.

Tällä halli­tus­kau­della on jouduttu tekemään todella ikäviä säästöjä myös koulu­tukseen. Kaikki tiedämme, miksi. Ikäviä päätöksiä on ollut pakko tehdä, jotta julkinen talous saataisiin terveem­mälle pohjalle ja velkaan­tu­minen tulevien sukupolvien piikkiin taittuisi. Ainoastaan terve julkinen talous takaa sen, että tärkeistä palve­luista voidaan pitää kiinni - ja ettei koulu­tuk­semme rapaudu.

Koulu­tus­sääs­töjen tiellä ei kuitenkaan voida enää jatkaa, sillä emme halua vaarantaa suoma­laisten osaamis­tasoa ja Suomen mahdol­li­suuksia pärjätä kansain­vä­li­sessä kiris­ty­vässä kilpai­lussa korkean osaamisen markki­noilla.

Kokoomus on tehnyt valinnan. Me emme halua leikata koulu­tuk­sesta. Tulevalla vaali­kau­della on panos­tettava tulevai­suuteen - lapsiimme ja nuoriimme - ja käännettävä suoma­laisten osaaminen uuteen nousuun.


Kokoomus.fi