Ministeri Grahn-Laasonen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Grahn-Laasonen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Ministeri Grahn-Laasonen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Julkaistu: 10.08.2015 Uncategorized

Koulut avaavat ovensa tällä viikolla. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri muistuttaa, että on aikuisten vastuu varmistaa, että koulutie on turval­linen jokai­selle lapselle ja nuorelle taustasta riippu­matta.

“Jokai­sella lapsella ja nuorella on oikeus turval­liseen koulu­tai­pa­leeseen ilman pelkoa rasis­mista ja kiusaa­mi­sesta. Lapset ja nuoret ovat herkkiä aistimaan asenteita ympäriltään. Viime­ai­kainen keskustelu monikult­tuu­ri­suu­desta ei välttä­mättä ole vahvis­tanut sitä viestiä, että kaiken­lainen syrjintä ja rasismi on yksise­lit­tei­sesti väärin”, Grahn-Laasonen sanoo.

“Meillä aikui­silla on vastuu siitä, millaisia asenteita siirrämme lapsil­lemme. Aikuisten niin kodeissa, kouluissa kuin harras­tusym­py­röissä pitää yksise­lit­tei­sesti tuomita rasismi, syrjintä, kiusaa­minen ja väkivalta.”

 Uusissa perus­o­pe­tuksen opetus­suun­ni­telmien perus­teissa paino­tetaan ihmisoi­keuksia, ihmisarvoa sekä kieli- ja kulttuu­ri­tie­toi­suutta. Opetuksen ja oppimisen tulee perustua tasa-arvoon ja kulttuu­riseen moninai­suuteen.

“Toivon, että välitämme lapsil­lemme ja nuorille viestiä siitä, että tulevai­suuden Suomi on avoin, kansain­vä­linen ja ennak­ko­luu­loton maa, joka näkee erilaiset kulttuurit rikkautena ja on niistä kiinnos­tunut”, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö rahoittaa valta­kun­nal­lista Kiva Koulu -ohjelmaa, jonka tavoit­teena on antaa opetta­jille ja oppilaille konkreet­tisia välineitä kouluissa tapah­tuvan kiusaa­misen ennal­taeh­käi­se­miseen. Noin 90 prosenttia kaikista Suomen perus­kou­luista on jo mukana.

Lisäksi minis­teriö on useiden vuosien ajan myöntänyt rahoi­tusta opettajien täyden­nys­kou­lu­tukseen liittyen monikult­tuu­ri­suus­tai­tojen vahvis­ta­miseen, toimen­pi­teisiin ‚jotka liittyvät varhaisen puuttu­misen kehit­tä­miseen ja syrjäy­ty­misen ennal­taeh­käi­se­miseen. Grahn-Laasosen mukaan on tarkoitus pohtia myös uusia keinoja, joilla monikult­tuu­ri­suutta vahvis­tetaan ja huomioidaan kouluissa nykyistä paremmin mahdol­li­suuksien tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi.

 


Kokoomus.fi