Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Julkaistu:

Koulut avaa­vat ovensa tällä viikolla. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri muis­tut­taa, että on aikuis­ten vastuu varmis­taa, että koulu­tie on turval­li­nen jokai­selle lapselle ja nuorelle taus­tasta riip­pu­matta.

“Jokai­sella lapsella ja nuorella on oikeus turval­li­seen koulu­tai­pa­lee­seen ilman pelkoa rasis­mista ja kiusaa­mi­sesta. Lapset ja nuoret ovat herk­kiä aisti­maan asen­teita ympä­ril­tään. Viime­ai­kai­nen keskus­telu moni­kult­tuu­ri­suu­desta ei vält­tä­mättä ole vahvis­ta­nut sitä vies­tiä, että kaiken­lai­nen syrjintä ja rasismi on yksi­se­lit­tei­sesti väärin”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

“Meillä aikui­silla on vastuu siitä, millai­sia asen­teita siir­rämme lapsil­lemme. Aikuis­ten niin kodeissa, kouluissa kuin harras­tusym­py­röissä pitää yksi­se­lit­tei­sesti tuomita rasismi, syrjintä, kiusaa­mi­nen ja väki­valta.”

 Uusissa perus­o­pe­tuk­sen opetus­suun­ni­tel­mien perus­teissa paino­te­taan ihmi­soi­keuk­sia, ihmi­sar­voa sekä kieli- ja kult­tuu­ri­tie­toi­suutta. Opetuk­sen ja oppi­mi­sen tulee perus­tua tasa-arvoon ja kult­tuu­ri­seen moni­nai­suu­teen.

“Toivon, että väli­tämme lapsil­lemme ja nuorille vies­tiä siitä, että tule­vai­suu­den Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja ennak­ko­luu­lo­ton maa, joka näkee erilai­set kult­tuu­rit rikkau­tena ja on niistä kiin­nos­tu­nut”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö rahoit­taa valta­kun­nal­lista Kiva Koulu -ohjel­maa, jonka tavoit­teena on antaa opet­ta­jille ja oppi­laille konkreet­ti­sia väli­neitä kouluissa tapah­tu­van kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Noin 90 prosent­tia kaikista Suomen perus­kou­luista on jo mukana.

Lisäksi minis­te­riö on usei­den vuosien ajan myön­tä­nyt rahoi­tusta opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tuk­seen liit­tyen moni­kult­tuu­ri­suus­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seen, toimen­pi­tei­siin ‚jotka liit­ty­vät varhai­sen puut­tu­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Grahn-Laaso­sen mukaan on tarkoi­tus pohtia myös uusia keinoja, joilla moni­kult­tuu­ri­suutta vahvis­te­taan ja huomioi­daan kouluissa nykyistä parem­min mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content