MENU
Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Julkaistu: 10.08.2015 Uncategorized

Koulut avaa­vat ovensa tällä viikolla. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri muis­tut­taa, että on aikuis­ten vastuu varmis­taa, että koulu­tie on turval­li­nen jokai­selle lapselle ja nuorelle taus­tasta riip­pu­matta.

“Jokai­sella lapsella ja nuorella on oikeus turval­li­seen koulu­tai­pa­lee­seen ilman pelkoa rasis­mista ja kiusaa­mi­sesta. Lapset ja nuoret ovat herk­kiä aisti­maan asen­teita ympä­ril­tään. Viime­ai­kai­nen keskus­telu moni­kult­tuu­ri­suu­desta ei vält­tä­mättä ole vahvis­ta­nut sitä vies­tiä, että kaiken­lai­nen syrjintä ja rasismi on yksi­se­lit­tei­sesti väärin”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

“Meillä aikui­silla on vastuu siitä, millai­sia asen­teita siir­rämme lapsil­lemme. Aikuis­ten niin kodeissa, kouluissa kuin harras­tusym­py­röissä pitää yksi­se­lit­tei­sesti tuomita rasismi, syrjintä, kiusaa­mi­nen ja väki­valta.”

 Uusissa perus­o­pe­tuk­sen opetus­suun­ni­tel­mien perus­teissa paino­te­taan ihmi­soi­keuk­sia, ihmi­sar­voa sekä kieli- ja kult­tuu­ri­tie­toi­suutta. Opetuk­sen ja oppi­mi­sen tulee perus­tua tasa-arvoon ja kult­tuu­ri­seen moni­nai­suu­teen.

“Toivon, että väli­tämme lapsil­lemme ja nuorille vies­tiä siitä, että tule­vai­suu­den Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja ennak­ko­luu­lo­ton maa, joka näkee erilai­set kult­tuu­rit rikkau­tena ja on niistä kiin­nos­tu­nut”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö rahoit­taa valta­kun­nal­lista Kiva Koulu -ohjel­maa, jonka tavoit­teena on antaa opet­ta­jille ja oppi­laille konkreet­ti­sia väli­neitä kouluissa tapah­tu­van kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Noin 90 prosent­tia kaikista Suomen perus­kou­luista on jo mukana.

Lisäksi minis­te­riö on usei­den vuosien ajan myön­tä­nyt rahoi­tusta opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tuk­seen liit­tyen moni­kult­tuu­ri­suus­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seen, toimen­pi­tei­siin ‚jotka liit­ty­vät varhai­sen puut­tu­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Grahn-Laaso­sen mukaan on tarkoi­tus pohtia myös uusia keinoja, joilla moni­kult­tuu­ri­suutta vahvis­te­taan ja huomioi­daan kouluissa nykyistä parem­min mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi.