Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Täysi nolla­to­le­ranssi rasis­mille ja kiusaa­mi­selle kouluissa

Julkaistu:

Koulut avaa­vat ovensa tällä viikolla. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri muis­tut­taa, että on aikuis­ten vastuu varmis­taa, että koulu­tie on turval­li­nen jokai­selle lapselle ja nuorelle taus­tasta riip­pu­matta.

“Jokai­sella lapsella ja nuorella on oikeus turval­li­seen koulu­tai­pa­lee­seen ilman pelkoa rasis­mista ja kiusaa­mi­sesta. Lapset ja nuoret ovat herk­kiä aisti­maan asen­teita ympä­ril­tään. Viime­ai­kai­nen keskus­telu moni­kult­tuu­ri­suu­desta ei vält­tä­mättä ole vahvis­ta­nut sitä vies­tiä, että kaiken­lai­nen syrjintä ja rasismi on yksi­se­lit­tei­sesti väärin”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

“Meillä aikui­silla on vastuu siitä, millai­sia asen­teita siir­rämme lapsil­lemme. Aikuis­ten niin kodeissa, kouluissa kuin harras­tusym­py­röissä pitää yksi­se­lit­tei­sesti tuomita rasismi, syrjintä, kiusaa­mi­nen ja väki­valta.”

 Uusissa perus­o­pe­tuk­sen opetus­suun­ni­tel­mien perus­teissa paino­te­taan ihmi­soi­keuk­sia, ihmi­sar­voa sekä kieli- ja kult­tuu­ri­tie­toi­suutta. Opetuk­sen ja oppi­mi­sen tulee perus­tua tasa-arvoon ja kult­tuu­ri­seen moni­nai­suu­teen.

“Toivon, että väli­tämme lapsil­lemme ja nuorille vies­tiä siitä, että tule­vai­suu­den Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja ennak­ko­luu­lo­ton maa, joka näkee erilai­set kult­tuu­rit rikkau­tena ja on niistä kiin­nos­tu­nut”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö rahoit­taa valta­kun­nal­lista Kiva Koulu -ohjel­maa, jonka tavoit­teena on antaa opet­ta­jille ja oppi­laille konkreet­ti­sia väli­neitä kouluissa tapah­tu­van kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Noin 90 prosent­tia kaikista Suomen perus­kou­luista on jo mukana.

Lisäksi minis­te­riö on usei­den vuosien ajan myön­tä­nyt rahoi­tusta opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tuk­seen liit­tyen moni­kult­tuu­ri­suus­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seen, toimen­pi­tei­siin ‚jotka liit­ty­vät varhai­sen puut­tu­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Grahn-Laaso­sen mukaan on tarkoi­tus pohtia myös uusia keinoja, joilla moni­kult­tuu­ri­suutta vahvis­te­taan ja huomioi­daan kouluissa nykyistä parem­min mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content