Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Julkaistu:

Tänään kaatu­neen opin­to­tuen rajauk­sen tilalle tarvi­taan parempi esitys, joka remon­toi koko opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­män, esit­tää Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen. Se pitää Grahn-Laaso­sen mukaan valmis­tella opis­ke­li­ja­liik­keen kanssa yhdessä.

“Viime päivien keskus­telu osoit­taa, että tarvi­taan kunnon opin­to­tu­ki­re­montti. Nykyi­nen opin­to­tu­ki­malli on liian moni­mut­kai­nen eikä se kohtele opis­ke­li­joita yhden­ver­tai­sesti. Lisäksi esimer­kiksi opin­to­tuen tulo­ra­jat aiheut­ta­vat vuosit­tain huolta ja epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den tunnetta aina uusille opis­ke­li­ja­pol­ville”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Kokoo­mus on valmis uudis­ta­maan radi­kaa­listi opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­mää.

“Tulee esimer­kiksi pohtia, miten eri elämän­ti­lan­teissa olevia opis­ke­li­joita voitai­siin parhai­ten tukea ja kannus­taa etene­mään opin­nois­saan”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Huomiota tulee Grahn-Laaso­sen mukaan kiin­nit­tää myös siihen, miten osaa­mista voidaan kehit­tää työuran aikana. Siihen nyt edus­kun­nassa kaatu­nut malli ei olisi tarjon­nut paran­nusta, vaan päin­vas­toin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content