Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Grahn-Laaso­nen: Opin­to­tu­keen tarvi­taan täys­re­montti

Julkaistu:

Tänään kaatu­neen opin­to­tuen rajauk­sen tilalle tarvi­taan parempi esitys, joka remon­toi koko opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­män, esit­tää Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen. Se pitää Grahn-Laaso­sen mukaan valmis­tella opis­ke­li­ja­liik­keen kanssa yhdessä.

“Viime päivien keskus­telu osoit­taa, että tarvi­taan kunnon opin­to­tu­ki­re­montti. Nykyi­nen opin­to­tu­ki­malli on liian moni­mut­kai­nen eikä se kohtele opis­ke­li­joita yhden­ver­tai­sesti. Lisäksi esimer­kiksi opin­to­tuen tulo­ra­jat aiheut­ta­vat vuosit­tain huolta ja epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den tunnetta aina uusille opis­ke­li­ja­pol­ville”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Kokoo­mus on valmis uudis­ta­maan radi­kaa­listi opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­mää.

“Tulee esimer­kiksi pohtia, miten eri elämän­ti­lan­teissa olevia opis­ke­li­joita voitai­siin parhai­ten tukea ja kannus­taa etene­mään opin­nois­saan”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Huomiota tulee Grahn-Laaso­sen mukaan kiin­nit­tää myös siihen, miten osaa­mista voidaan kehit­tää työuran aikana. Siihen nyt edus­kun­nassa kaatu­nut malli ei olisi tarjon­nut paran­nusta, vaan päin­vas­toin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content