Grahn-Laasonen: Opinto­tukeen tarvitaan täysre­montti – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen: Opinto­tukeen tarvitaan täysre­montti

Grahn-Laasonen: Opinto­tukeen tarvitaan täysre­montti

Julkaistu: 13.03.2015 Uncategorized

Tänään kaatuneen opintotuen rajauksen tilalle tarvitaan parempi esitys, joka remontoi koko opinto­tu­ki­jär­jes­telmän, esittää Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen. Se pitää Grahn-Laasosen mukaan valmis­tella opiske­li­ja­liikkeen kanssa yhdessä.

“Viime päivien keskustelu osoittaa, että tarvitaan kunnon opinto­tu­ki­re­montti. Nykyinen opinto­tu­ki­malli on liian monimut­kainen eikä se kohtele opiske­li­joita yhden­ver­tai­sesti. Lisäksi esimer­kiksi opintotuen tulorajat aiheut­tavat vuosittain huolta ja epäoi­keu­den­mu­kai­suuden tunnetta aina uusille opiske­li­ja­pol­ville”, Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomus on valmis uudis­tamaan radikaa­listi opinto­tu­ki­jär­jes­telmää.

“Tulee esimer­kiksi pohtia, miten eri elämän­ti­lan­teissa olevia opiske­li­joita voitaisiin parhaiten tukea ja kannustaa etenemään opinnoissaan”, Grahn-Laasonen sanoo.

Huomiota tulee Grahn-Laasosen mukaan kiinnittää myös siihen, miten osaamista voidaan kehittää työuran aikana. Siihen nyt eduskun­nassa kaatunut malli ei olisi tarjonnut paran­nusta, vaan päinvastoin.


Kokoomus.fi