Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja erityi­so­pe­tuk­sen rehtori Janne Sankelo pitää hyvänä, että halli­tus päätyi peru­maan kaavail­lun oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sen ja suun­taa­maan resurs­sit niiden nuor­ten autta­mi­seen, jotka todella tarvit­se­vat apua.

Viime elokuun budjet­ti­rii­hen yksi kiis­ta­ky­sy­mys päähal­li­tus­puo­luei­den kokoo­muk­sen ja sosia­li­de­mo­kraat­tien välillä oli suhtau­tu­mi­nen sosia­li­de­mo­kraat­tien opetus­mi­nis­teri Krista Kiurun esityk­seen oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sesta vuodella. Esitys olisi tarkoit­ta­nut toteu­tues­saan, että 9.luokan jälkeen koko ikäluokka olisi pako­tettu jatka­maan opis­ke­lu­aan toisella asteella yhden vuoden. Tutkin­non suorit­ta­mista ei olisi vaadittu.

Velvoite olisi merkin­nyt, että opis­ke­lun pitää olla ilmaista kirjoi­neen, kulje­tuk­si­neen ja ruokai­lui­neen. Yhden ikäluo­kan koko Suomessa on noin 60 000 henki­löä, joten kunnille olisi tullut merkit­tä­västi uusia velvoit­teita. Monista kunnista tuli asian tiimoilta huoles­tu­neita tiedus­te­luja, pitääkö meno­li­säyk­siin varau­tua ensi vuoden talous­ar­vioissa.

Minis­teri Kiuru höysti epäi­le­mättä hyvää tarkoit­ta­vaa esitys­tään esit­tä­mällä julki­suu­dessa vielä lukion tai amma­til­li­sen koulu­tuk­sen teke­mistä ennen pitkää koko­naan pakol­li­seksi kaikille. Pohdin­toja tehdessä minis­te­rillä olivat tällä kertaa jalat ja pää ilmassa yhtä aikaa. Kustan­nuk­set yhteis­kun­nalle olisi­vat melkoi­set. Kontak­ti­pinta siihen, mitä suoma­lai­sessa perus­o­pe­tuk­sessa tapah­tuu on jäänyt kovin ohueksi.

Kokoo­mus suhtau­tui oppi­vel­vol­li­suusiän nostoon alusta asti epäil­len. Myös monet opetusa­lan ammat­ti­lai­set ja OAJ jakoi­vat saman näke­myk­sen. Uudis­tuk­sen hinta­la­puksi arvioi­tiin 15 miljoo­naa. Pienillä lasku­toi­mi­tuk­silla on kuiten­kin helppo päätellä esite­tyn uudis­tuk­sen todel­li­set kustan­nuk­set monin­ker­tai­siksi.

Kiurun esityk­sen suuri ongelma oli se, että toimen­pi­teet eivät olisi kohdis­tu­neet pelkäs­tään niitä tarvit­se­ville. 90 % perus­kou­lun päät­tä­vistä jatkaa opis­ke­lu­jaan normaa­listi ja valmis­tu­vat ennen pitkää ammat­tei­hin. Heille ei tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa ole tarvetta eikä oikein mahdol­li­suuk­sia­kaan kohden­taa lisäe­tui­suutta, mikä oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­sestä olisi seuran­nut.

Suoma­lai­sen koulu­tuk­sen kasvava haaste tule­vai­suu­dessa on huoleh­tia niistä nuorista, jotka eivät perus­kou­lun jälkeen jatka opis­ke­lu­jaan missään. Heistä suuri osa on syrjäy­ty­mis­vaa­rassa. Joukossa on toki myös oman tiensä kulki­joita, jotka paik­kansa yhteis­kun­nassa löytä­vät. Pudok­kai­den tavoit­ta­mi­seksi ei tarvitse lisätä oppi­vel­vol­li­suu­den pituutta. Vuosien työko­ke­muk­sella sekä perus- että erityi­so­pe­tuk­sessa voin vakuut­taa, että pakko ei johda mihin­kään. Tilas­toja saate­taan saada kauniim­miksi.

Oppi­vel­vol­li­suusiän noston peru­mi­nen mahdol­lis­taa keskit­ty­mi­sen ja resurs­sien ohjaa­mi­sen niiden nuor­ten autta­mi­seen, jotka aidosti tarvit­se­vat ohjausta ja tukea. Budjet­ti­riihi teki oikeita ratkai­suja rahoi­tuk­sen kohden­ta­mi­sessa. Onneksi järki voitti.

Parempi koulu -kier­tue jatkuu tiis­taina 25.11. Kuopiossa Sokos Hotel Puijon­sar­vessa (os. Minna Cant­hin katu 14). Paikalla keskus­te­lua johdat­te­le­massa Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo ja kansan­edus­taja Markku Eestilä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content