Katainen: Koulu­rauha on joukkue­peliä – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Koulu­rauha on joukkue­peliä

Katainen: Koulu­rauha on joukkue­peliä

Julkaistu: 02.08.2013 Uncategorized

Monessa perheessä odotetaan parhaillaan koulujen alkamista. Jännit­tä­vintä on olla aivan koulutien alkutai­pa­leella, mutta jokainen uusi lukuvuosi tuo mukanaan uuden odotta­mista.

Sama koskee opettajia ja muuta koulujen henki­lö­kuntaa. Uuden lukuvuoden ja uusien oppilaiden kohtaa­minen on varmasti aina mielen­kiin­toista.

Uuden lukuvuoden alkamisen kynnyk­sellä on hyvä muistaa, miten ratkai­sevan tärkeitä Suomelle ovat korkea osaaminen ja hyvät koulut. Koulu­tukseen panos­ta­malla Suomi on tälläkin hetkellä menes­tyvien kansa­kuntien joukossa.

Tämä on kaiken perusta. Panos­tukset esimer­kiksi korkea­ta­soiseen opetta­ja­kou­lu­tukseen luovat perustan koko kansa­kunnan korkealle osaamis­ta­solle. Tiukka­nakin talouden aikana näistä asioista pidetään kiinni.

Vaikka monet asiat suoma­lai­sessa koulu­maa­il­massa ovat huippu­tasoa, niin silti aina löytyy petrat­tavaa. Koulu­rauha ja turval­linen oppimi­sym­pä­ristö ovat tärkeimpiä oppimisen ja opetta­misen edelly­tyksiä.

Erityi­sesti viime keväänä kouluista kantautui paljon viestejä koulu­rauhan häiriin­ty­mi­sestä. Oppitun­neilla puhutaan puhelimeen, pelataan äänek­käästi pelejä, toisia kiusataan ja monin muin tavoin häiritään muiden koulue­lämää.

Opetta­jilla ei ole ollut riittäviä keinoja puuttua häiriöihin tai jopa turval­li­suutta uhkaaviin tilan­teisiin. Nämä ja monet muut ilmiöt ovat aiheut­taneet useissa kouluissa huonoa ilmapiiriä.

Vuoden­vaih­teessa voimaan tulevalla uudella lainsää­dän­nöllä on tarkoitus antaa kouluille paremmat keinot pitää huolta koulu­rau­hasta ja turval­li­sesta oppimi­sym­pä­ris­töstä sekä vähentää syrjäy­ty­mis­riskiä panos­ta­malla kaikkien osalli­suuteen ja demokra­tia­kas­va­tukseen.

Vuoden 2014 alusta lähtien muun muassa lisätään opettajien ja rehtorien toimi­val­tuuksia puuttua häiriö­käyt­täy­ty­miseen ja paran­netaan mahdol­li­suuksia huolehtia turval­li­sesta oppimi­sym­pä­ris­töstä.

Uudet toimet edistävät kaikkien koulu­yh­tei­söjen jäsenten hyvin­vointia ja turval­li­suu­den­tun­netta. Toden­nä­köi­sesti uudis­tukset myös toimivat ennal­taeh­käi­se­västi. Oppilaat esimer­kiksi tietävät jo etukäteen, että tiettyjen häirit­sevien tavaroiden tai aineiden tuonti kouluun johtaa niiden menetykseen, ainakin väliai­kai­sesti.

Jokai­sella koulu­yh­tei­sössä on oikeus turval­liseen ja tasa-arvoiseen oppimi­sym­pä­ristöön. Tavoit­teena on, ettei ketään kiusat­taisi, ettei kukaan jäisi yksin ja että jokainen nuorempi tai vanhempi oppilas voisi kokea olevansa oman koulu­yh­tei­sönsä tärkeä ja hyväk­sytty jäsen.

Lainsää­dän­nöllä on tässä oma roolinsa, mutta hyvää ilmapiiriä ja työrauhaa ei tuoda kouluihin ulkopuo­lelta. Ensisi­jainen vastuu on kannettava lähellä. Kodeissa, luokka­huo­neissa, välitun­neilla, iltapäi­vä­ker­hoissa, koulu­mat­kalla ja vanhem­pai­nil­loissa.

Koulu­rauhan turvaa­minen on joukkue­peliä, jossa oppilaalla, vanhem­milla, opetta­jalla ja koulun muulla henki­lös­töllä sekä muilla paikal­lis­tason toimi­joilla on jokai­sella oltava aito mahdol­lisuus osallistua yhteisen toimin­ta­kult­tuurin luomiseen. Kaikkien on kannettava oma vastuunsa.

Vain joukkue­pelin kautta koulue­lämän yhteisiin haasteisiin pystytään löytämään kestäviä ratkaisuja.

Kolumni on julkaistu Turun Sanomissa 2.8.2013


Kokoomus.fi