Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Koulu­rauha on jouk­kue­pe­liä

Katai­nen: Koulu­rauha on jouk­kue­pe­liä

Julkaistu:

Monessa perheessä odote­taan parhail­laan koulu­jen alka­mista. Jännit­tä­vintä on olla aivan koulu­tien alku­tai­pa­leella, mutta jokai­nen uusi luku­vuosi tuo muka­naan uuden odot­ta­mista.

Sama koskee opet­ta­jia ja muuta koulu­jen henki­lö­kun­taa. Uuden luku­vuo­den ja uusien oppi­lai­den kohtaa­mi­nen on varmasti aina mielen­kiin­toista.

Uuden luku­vuo­den alka­mi­sen kynnyk­sellä on hyvä muis­taa, miten ratkai­se­van tärkeitä Suomelle ovat korkea osaa­mi­nen ja hyvät koulut. Koulu­tuk­seen panos­ta­malla Suomi on tällä­kin hetkellä menes­ty­vien kansa­kun­tien joukossa.

Tämä on kaiken perusta. Panos­tuk­set esimer­kiksi korkea­ta­soi­seen opet­ta­ja­kou­lu­tuk­seen luovat perus­tan koko kansa­kun­nan korkealle osaa­mis­ta­solle. Tiuk­ka­na­kin talou­den aikana näistä asioista pide­tään kiinni.

Vaikka monet asiat suoma­lai­sessa koulu­maa­il­massa ovat huip­pu­ta­soa, niin silti aina löytyy petrat­ta­vaa. Koulu­rauha ja turval­li­nen oppi­mi­sym­pä­ristö ovat tärkeim­piä oppi­mi­sen ja opet­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä.

Erityi­sesti viime keväänä kouluista kantau­tui paljon vies­tejä koulu­rau­han häiriin­ty­mi­sestä. Oppi­tun­neilla puhu­taan puhe­li­meen, pela­taan äänek­käästi pelejä, toisia kiusa­taan ja monin muin tavoin häiri­tään muiden koulue­lä­mää.

Opet­ta­jilla ei ole ollut riit­tä­viä keinoja puut­tua häiriöi­hin tai jopa turval­li­suutta uhkaa­viin tilan­tei­siin. Nämä ja monet muut ilmiöt ovat aiheut­ta­neet useissa kouluissa huonoa ilma­pii­riä.

Vuoden­vaih­teessa voimaan tule­valla uudella lain­sää­dän­nöllä on tarkoi­tus antaa kouluille parem­mat keinot pitää huolta koulu­rau­hasta ja turval­li­sesta oppi­mi­sym­pä­ris­töstä sekä vähen­tää syrjäy­ty­mis­ris­kiä panos­ta­malla kaik­kien osal­li­suu­teen ja demo­kra­tia­kas­va­tuk­seen.

Vuoden 2014 alusta lähtien muun muassa lisä­tään opet­ta­jien ja rehto­rien toimi­val­tuuk­sia puut­tua häiriö­käyt­täy­ty­mi­seen ja paran­ne­taan mahdol­li­suuk­sia huoleh­tia turval­li­sesta oppi­mi­sym­pä­ris­töstä.

Uudet toimet edis­tä­vät kaik­kien koulu­yh­tei­sö­jen jäsen­ten hyvin­voin­tia ja turval­li­suu­den­tun­netta. Toden­nä­köi­sesti uudis­tuk­set myös toimi­vat ennal­taeh­käi­se­västi. Oppi­laat esimer­kiksi tietä­vät jo etukä­teen, että tiet­ty­jen häirit­se­vien tava­roi­den tai ainei­den tuonti kouluun johtaa niiden mene­tyk­seen, aina­kin väliai­kai­sesti.

Jokai­sella koulu­yh­tei­sössä on oikeus turval­li­seen ja tasa-arvoi­seen oppi­mi­sym­pä­ris­töön. Tavoit­teena on, ettei ketään kiusat­taisi, ettei kukaan jäisi yksin ja että jokai­nen nuorempi tai vanhempi oppi­las voisi kokea olevansa oman koulu­yh­tei­sönsä tärkeä ja hyväk­sytty jäsen.

Lain­sää­dän­nöllä on tässä oma roolinsa, mutta hyvää ilma­pii­riä ja työrau­haa ei tuoda koului­hin ulko­puo­lelta. Ensi­si­jai­nen vastuu on kannet­tava lähellä. Kodeissa, luok­ka­huo­neissa, väli­tun­neilla, ilta­päi­vä­ker­hoissa, koulu­mat­kalla ja vanhem­pai­nil­loissa.

Koulu­rau­han turvaa­mi­nen on jouk­kue­pe­liä, jossa oppi­laalla, vanhem­milla, opet­ta­jalla ja koulun muulla henki­lös­töllä sekä muilla paikal­lis­ta­son toimi­joilla on jokai­sella oltava aito mahdol­li­suus osal­lis­tua yhtei­sen toimin­ta­kult­tuu­rin luomi­seen. Kaik­kien on kannet­tava oma vastuunsa.

Vain jouk­kue­pe­lin kautta koulue­lä­män yhtei­siin haas­tei­siin pysty­tään löytä­mään kestä­viä ratkai­suja.

Kolumni on julkaistu Turun Sano­missa 2.8.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content