Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Jyrki Katainen

Jyrki Katainen

2.12.2018

Petteri Orpo: We chose the side of democ­racy

Petteri Orpon puhe Brys­se­lin Kansal­lis­seu­ran Kokoo­mus 100 -gaalassa. Vice Presi­dent, Secre­tary Gene­ral, Members and Friends of Brys­se­lin Kansal­lis­seura Thank you for this

14.5.2013

Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen piti puheen Suomen Kunta­lii­ton Kunta­päi­villä Oulussa 14.5.2013. ?Kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus saat­taa kunta­hal­linto ja kuntien toimin­not vastaa­maan nyky­het­ken

8.5.2013

Millaista Euroop­paa haluamme?

Eurooppa-päivänä on hyvä kysyä, millaista Euroop­paa me haluamme? Millai­sen Euroo­pan puolesta olemme valmiita teke­mään työtä? Onko Suomen etu haja­nai­sempi kansal­lis­val­tioi­den

6.5.2013

Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

?Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.? Viime aikoina olemme saaneet lukea ikäviä uuti­sia yt-menet­­te­­lyistä ja irti­sa­no­mi­sista. Monilla perin­tei­sillä teol­li­suu­den aloilla työpaik­koja

26.4.2013

Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Jyrki Katai­nen puhui suoma­lai­sen ilma­pii­rin muutok­sen tarpeel­li­suu­desta Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 25.4.2013. “Ilmoit­tau­dun mukaan ilmas­ton­muu­tos­tal­koi­siin. -- Syytel­lään toisiamme vähem­män, etsi­tään toisis­tamme

19.4.2013

Katai­nen: Hyvin­vointi edel­lyt­tää työtä ja kilpai­lu­ky­kyä

Kokoo­mus on isän­nöi­nyt Helsin­gissä 17.-19. huhti­kuuta Kokoo­muk­sen veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja,

18.4.2013

Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Kokoo­mus isän­nöi IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista 17-19.4. Helsin­gissä. Helsin­gissä on lähes 50 veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön korkean

9.4.2013

Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun

Suoma­lai­sen työn puolus­ta­mi­nen on nyt tärkeintä. Halli­tus on tehnyt suuria päätök­siä työn­teon ja kasvun lisää­mi­seksi sekä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi. Päätök­sen­teko on

24.3.2013

Katai­nen: Lisää työtä Suomeen

Halli­tus päätti tors­taina kehys­rii­hes­sään laajasta joukosta toimen­pi­teitä, joilla saamme lisää työtä Suomeen ja lisää työpaik­koja suoma­lai­sille. Vakau­tamme velka­ta­son vuoteen 2015

16.3.2013

Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja

Työstä puhu­taan näinä päivinä paljon. Ei kulu päivää, jolloin sano­ma­leh­dessä tai uutis­lä­he­tyk­sessä ei puhut­taisi työstä ja sen merki­tyk­sestä Suomen kansan­ta­lou­den

Skip to content