Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Julkaistu:

Kokoo­mus isän­nöi IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista 17-19.4. Helsin­gissä. Helsin­gissä on lähes 50 veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön korkean tason edus­ta­jaa ympäri maail­maa.

Kaksi­päi­väistä semi­naa­ria isän­nöi Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin lisäksi puheen­vuo­ron semi­naa­rissa pitä­vät T?ekin päämi­nis­teri Petr Ne?as, presi­dentti Martti Ahti­saari ja eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb. IDU:n puheen­joh­ta­jana toimii Austra­lian enti­nen pitkä­ai­kai­nen päämi­nis­teri John Howard.

Päämi­nis­teri Katai­nen käy myös kahden­kes­kei­set neuvot­te­lut T?ekin presi­den­tin Petr Ne?asin sekä Iso-Britan­nian euroop­pa­mi­nis­te­rin David Liding­to­nin kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content