Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Julkaistu:

Jyrki Katai­nen puhui suoma­lai­sen ilma­pii­rin muutok­sen tarpeel­li­suu­desta Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 25.4.2013.

“Ilmoit­tau­dun mukaan ilmas­ton­muu­tos­tal­koi­siin. -- Syytel­lään toisiamme vähem­män, etsi­tään toisis­tamme vähem­män virheitä, riidel­lään vähem­män. Sen sijaan etsi­tään mahdol­li­suuk­sia, asete­taan kunnian­hi­moi­sia päämää­riä, arvos­te­taan aikaan saamista ja suhtau­du­taan arvos­ta­vasti ja ystä­väl­li­sesti kans­saih­mi­siin siitä­kin huoli­matta, että he olisi­vat kilpai­li­joita. Tarvit­semme tahtoa raken­taa uutta Suomea.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

23.10.2020

Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­tuk­set tielii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suus valita vähä­pääs­töi­sempi kulku­ta­pa­muoto. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.