Jyrki Katainen: “Terve­tuloa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.” – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: “Terve­tuloa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Jyrki Katainen: “Terve­tuloa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Julkaistu: 26.04.2013 Ympäristö

Jyrki Katainen puhui suoma­laisen ilmapiirin muutoksen tarpeel­li­suu­desta Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen kokouk­sessa 25.4.2013.

“Ilmoit­taudun mukaan ilmas­ton­muu­tos­tal­koisiin. -- Syytellään toisiamme vähemmän, etsitään toisis­tamme vähemmän virheitä, riidellään vähemmän. Sen sijaan etsitään mahdol­li­suuksia, asetetaan kunnian­hi­moisia päämääriä, arvos­tetaan aikaan saamista ja suhtau­dutaan arvos­ta­vasti ja ystäväl­li­sesti kanssaih­misiin siitäkin huoli­matta, että he olisivat kilpai­li­joita. Tarvit­semme tahtoa rakentaa uutta Suomea.”


Kokoomus.fi