Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Julkaistu:

Janne Jukkola

Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­tä­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa, puhtaita raaka-aineita ja koti­maista ruokaa. On tärkeää, että meiltä löytyy Suomesta myös pieniä ja keski­suu­ria elin­tar­vi­kea­lalla toimi­via yrityk­siä. Nämä yrityk­set rikas­tut­ta­vat ruoka­va­li­koi­maamme, ja on hienoa löytää uusia tuot­teita, jotka voivat olla hyvin­kin paikal­li­sia. Keski-Euroo­passa tämä kult­tuuri on hyvin­kin voima­kasta ja hyvä, että ripaus siitä löytää myös tänne.

Teemu Kinnari

Sanonta kuuluu, että kolme kertaa päivässä tarvit­set maan­vil­je­li­jää. Näin­hän se on. Kaikki ruoka syntyy pääsään­töi­sesti maata­lou­desta ja maati­loilta. Olen maati­lan poikana ja sittem­min Kinna­rin Tilan isän­tänä saanut kasvaa maati­lalla. Työn teke­mi­seen on siemen kylvetty jo nuorena ja ruuan­tuo­tan­non parissa on pelloilla mennyt jo 37 vuotta. Minulle on ollut kunnia-asia tuot­taa laadu­kasta suoma­laista ruokaa, ja tämän eteen olem­me­kin tehneet paljon töitä tilal­lamme viime vuodet. Tänä päivänä Kinna­rin Tilan kaura­tuot­teita myydään ympäri Suomea.


“Ympä­röivä maailma voi muut­tua nopeasti”

Miksi suoma­lai­nen maata­lous on tärkeää? Olemme vali­tet­ta­vasti nähneet viimei­sen vajaan kahden vuoden aikana sen, että ympä­röivä maailma voi muut­tua nopeasti. Venä­jän aloit­tama hyök­käys­sota on muut­ta­nut totut­tuja asioita paljon ja sota on muut­ta­nut myös globaa­lia ruoan saata­vuutta. Ukrai­nan sota on konkreet­ti­sen rinta­ma­so­dan lisäksi paljon muuta­kin, vali­tet­ta­vasti. Esimer­kiksi se on ener­gia­so­taa ja nyt viimei­sim­pänä on Venäjä otta­nut ”vilja-aseen” käyt­töön estäes­sään ukrai­na­lai­sen viljan vien­nin meri­teitse. Tämä tulee aiheut­ta­maan melko nopealla aika­tau­lulla nälän­hä­tää Afri­kassa ja Lähi-Idässä, mikä tulee toteu­tues­saan aiheut­ta­maan vielä muita­kin ongel­mia.

Itses­tään selvää tuli­si­kin olla, että meillä Suomessa otetaan entistä vaka­vampi ote huol­to­var­muu­den, omava­rai­suu­den ja ruoka­tur­van osalta. Kart­taa katso­malla on selvää, että meidän maan­tie­teel­li­nen sijain­timme on haas­tava näissä asioissa. Mitä yksit­täi­nen kansa­lai­nen voi tehdä tämän asian eteen? Helpoin tapa on ostaa suoma­laista ja Suomessa valmis­tet­tua ruokaa. Tällä tavoin toimien tehdään jo töitä huol­to­var­muu­den eteen. Pellot pysyy tuotan­nossa, vilje­li­jöillä on töitä ja koko elin­tar­vi­ke­sek­tori työl­lis­tyy.  

“Paljon puhuttu koti­vara on tärkeää olla jokai­sessa talou­dessa”

Suomessa elin­tar­vi­keo­ma­va­rai­suus on melko korkea, lähes 80 prosent­tia. Tämä pitää sisäl­lään kuiten­kin isoja riskejä siltä osin, että me käytämme paljon ulko­lai­sia tuotan­to­pa­nok­sia. Meidän tulee pyrkiä korkeam­paan omava­rai­suu­teen ener­giassa, lannoit­teissa ja tuotan­toe­läin­ten valkuais­re­hun tuotan­nossa.

Valtion tasolla huol­to­var­muu­desta huoleh­di­taan varmuus­va­ras­toilla, mutta mitä jokai­nen kulut­taja voi tehdä omalta osal­taan? Paljon puhuttu koti­vara on tärkeää olla jokai­sessa talou­dessa. Puhu­taan kolmen päivän koti­va­rasta. Tähän löytyy hyvät ohjeet Suomen pelas­tusa­lan keskus­jär­jes­tön SPEK sivuilta. Elin­tar­vik­kei­den osalta tämä tarkoit­taa riit­tä­vää varas­toa säily­viä elin­tar­vik­keita ja muu lista kannat­taa käydä katso­massa. Hyvää varau­tu­mista on myös koti­tar­ve­vil­jely ja näiden tuot­tei­den säilö­mi­nen.

Näin suoma­lai­sen ruoan päivänä on jokai­selle hyvä hetki miet­tiä näitä asioita. Paras tapa juhlis­taa tätä päivää on kaupassa käydes­sään ostaa tuot­teita, joissa on Hyvää Suomesta -merkki. Tämä on ainoa merkki, joka takaa, että myös raaka-aineet ovat koti­mai­sia. Mais­tu­via hetkiä koti­mai­sen, puhtaasti tuote­tun ruoan parissa!

Kirjoit­ta­jat ovat kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content