Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Julkaistu:

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven.

Fortum ja Outo­kumpu julkis­ti­vat 23.3. selvit­tä­vänsä mahdol­li­suutta raken­taa Outo­kum­mun Tornion teräs­teh­taan lähelle pieny­din­reak­to­rin. Vastaa­vat hank­keet ovat äärim­mäi­sen posi­tii­vi­sia ja uuden halli­tuk­sen on varmis­tet­tava, että hank­keilla on edel­ly­tyk­set toteu­tua.

Ydin­säh­köllä on lukui­sia kilpai­lu­valt­teja. Ensin­nä­kin sähkön tuotanto on edul­lista ja sähkö on toimi­tus­var­maa. Säästä riip­pu­matta ydin­voi­malla voidaan takoa tasai­seen tahtiin ener­giaa. Ydin­voima on myös täysin puhdasta ener­gian­tuo­tan­toa ja vahvis­taa omava­rai­suut­tamme. Omava­rai­suu­den vahvis­ta­mi­nen irtau­tu­malla ulko­mai­sesta fossii­lie­ner­giasta tekee Suomesta turval­li­sem­man maan.

“Suomessa posi­tii­vi­nen suhtau­tu­mi­nen ydin­voi­maan”

Kokoo­mus ehdot­taa, että puolu­eet sitou­tu­vat tule­valla vaali­kau­della myön­tä­mään myön­tei­nen peri­aa­te­pää­tös kaikille länsi­mai­sille vähim­mäi­seh­dot täyt­tä­ville uusille ydin­voi­ma­hank­keille. Ydin­voi­ma­loi­den suun­nit­telu on kallista ja siihen on voitava ryhtyä ilman riskiä, että työ valuu hukkaan. Ydin­voi­ma­hank­keilta on pois­tet­tava poliit­ti­nen riski. Lisäksi ensi vaali­kau­della on aloi­tet­tava uuden ydin­voi­ma­la­hank­keen toteut­ta­mi­nen.

Myön­tei­sen suhtau­tu­mi­sen on kosket­tava sekä modu­laa­ri­sia pien­reak­to­reita, että suurem­pia ydin­voi­mayk­si­köitä, turval­li­suus­vaa­ti­muk­set huomioi­den. Tule­van halli­tuk­sen on sitou­dut­tava aiem­min suun­ni­tel­tua nopeam­paan edis­ty­mi­seen ydin­e­ner­gia­lain uudis­tuk­sen kanssa. Vain merkit­tä­vien uusien ydin­voi­main­ves­toin­tien avulla voimme turvata edul­li­sen ja varman sähkön sekä tehdä Suomesta puhtaan ener­gian suur­val­lan.

Suomella on useita keskei­siä etuja ydin­voi­ma­maana. Suomessa on lähtö­koh­tai­sesti hyvin posi­tii­vi­nen suhtau­tu­mi­nen ydin­voi­maan kansa­lais­ten puolesta. Samalla olemme yllä­pi­tä­neet huip­pu­luo­kan ydin­voi­mao­saa­mista ja olemme ratkaistu uutta voimaa yllä­pi­täen samalla vanhaa. Suomessa on myös ratkaistu ydin­jät­teen loppusi­joi­tus­ky­sy­mys Onkalo-hank­keella. Tästä monet muut maat ovat jopa kateel­li­sia.

Ruot­sissa uusi halli­tus on sitou­tu­nut anta­maan valtion­ta­kauk­sia 35 miljar­din euron edestä uusien ydin­voi­ma­hank­kei­den edis­tä­mi­seksi. Ydin­voi­massa kustan­nuk­set painot­tu­vat nime­no­maan raken­ta­mis­vai­hee­seen ja ydin­voi­man edis­tä­mi­sessä on keskeistä raken­ta­mis­vai­heen suju­voit­ta­mi­nen. Suomessa pitää olla tarvit­taessa valmiutta Ruot­sin kaltai­sille ratkai­suille, jotta saamme varmis­tet­tua uusia ydin­voi­main­ves­toin­teja Suomeen mahdol­li­sim­man pian. Edul­li­sen, varman ja puhtaan ener­gian saata­vuu­den pitää olla Suomelle yksi tule­vai­suu­den kilpai­lue­duista.

Petteri Orpo
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen puheen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.11.2023

Väki­valta ei ole yksi­tyis­asia

Väki­valta muser­taa. Mustel­mien ja ruhjei­den lisäksi se aiheut­taa haavoja, jotka eivät näy ulos­päin: arvot­to­muu­den tunnetta, pelkoa ja häpeää. Huomenna viete­tään

21.11.2023

Sari Multala: “Halli­tus panos­taa lasten ja nuor­ten tule­vai­suu­teen”

Kirjoi­tus on alun perin julkaistu Helsin­gin Sano­missa 21.11.2023. Suomi on koulu­tuk­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä. Päämi­nis­teri Petteri

15.11.2023

Jukka Kopra ja Jarno Limnéll: “Puolus­tus­teol­li­suutta on vahvis­tet­tava nopeasti sekä pitkä­jän­tei­sesti”

Euroo­pan turval­li­suus­nä­ky­mät muut­tui­vat merkit­tä­västi helmi­kuussa 2022. Siitä lähtien Euroo­pan unioni ja Yhdys­val­lat ovat tuke­neet Ukrai­naa sekä panos­ta­neet aiem­paa voimak­kaam­min puolus­tuk­seensa.

Skip to content