Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Jyrki Katainen

15.3.2013

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Kokoo­muk­sen perin­tei­set puheen­joh­ta­ja­päi­vät kerää­vät Porvoon Taide­teh­taalle lauan­taina 16.3. lähes 600 kokoo­mus­laista yhdis­ty­sak­tii­via. Tänä vuonna puheen­joh­ta­ja­päi­villä puhu­taan tärkeästä ja juuri nyt

5.3.2013

Katai­nen: Tosi kyseessä

Suomi on monilla kansain­vä­li­sillä mitta­reilla mitat­tuna kansa­kun­tien parhaim­mis­toa. Korkea elin­taso, hyvät koulut ja toimiva turva­verkko eivät kuiten­kaan ole synty­neet itses­tään.

17.2.2013

Katai­nen: Suomi töihin

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­mal­limme on uuden edessä. Väes­tö­ra­ken­teemme ja työpaikka- ja elin­kei­no­ra­ken­teemme muutos aiheut­ta­vat yhdessä valta­van haas­teen hyvin­voin­timme ja elin­ta­somme yllä­pi­tä­mi­selle. Työi­käis­ten

14.2.2013

Jyrki Katai­sen video­blogi: EU:n seit­se­män vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Suomella oli neuvot­te­luissa kolme omaa tavoi­tetta, jotka saavu­tet­tiin hyvin. Halusimme laskea budje­tin koko­nais­ta­soa, turvata maaseu­dun kehit­tä­mi­sen rahat ja pitää huolta

12.2.2013

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2013

Suomi on tien­haa­rassa. Meillä on valit­ta­vana joko hitaan näivet­ty­mi­sen ja laske­van elin­ta­son tie tai rohkean uudis­tu­mi­sen ja uusien menes­tys­te­ki­jöi­den tie.

9.2.2013

Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Helsin­gissä lauan­taina puhu­nut puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että työn­teolla on ihmi­sille itsel­leen ja toisaalta koko

5.2.2013

Katai­nen Turun Sano­missa: Haaste uudis­tu­maan

Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa haas­te­taan nyt monella rinta­malla. Talous­kas­vua paina­vat kansain­vä­li­nen talous­taan­tuma, heiken­ty­nyt koti­mai­nen hinta­kil­pai­lu­kyky, teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos ja valtion oma velkaan­tu­mi­nen, joka

31.1.2013

Katai­nen: Suvait­se­vai­suus, välit­tä­mi­nen ja avoi­muus

Uuti­nen Jyväs­ky­lässä tapah­tu­neesta puuko­tus­vä­li­koh­tauk­sesta tavoitti minut paluu­mat­kalla Chilestä Suomeen, väli­las­kulla Parii­sissa. Ensi­reak­tioni oli kaksi­ja­koi­nen. Ensinnä helpo­tus siitä, että kukaan ei

13.1.2013

Jyrki Katai­nen: On palat­tava perus­asioi­hin

Suomen menes­tys perus­tuu yhteis­kun­ta­mal­liin, jonka perus­pi­la­reita ovat työn­teko, kilpai­lu­ky­kyi­nen talous, tasa-arvoi­­set palve­lut ja huolen­pito. Tasa-arvoa tuot­ta­vat palve­lut ja tulon­siir­rot kyetään

31.12.2012

Katai­nen: Uuden vuoden tuomat haas­teet vaati­vat kykyä uudis­tua

Uutena vuotena juhlimme vanhan kään­ty­mistä uudeksi. Vuosi 2012 jää taak­semme ja edes­sämme on uusi vuosi 2013. Tule­vana vuonna Suomi ja

Skip to content