Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Suvait­se­vai­suus, välit­tä­mi­nen ja avoi­muus

Katai­nen: Suvait­se­vai­suus, välit­tä­mi­nen ja avoi­muus

Julkaistu:

Uuti­nen Jyväs­ky­lässä tapah­tu­neesta puuko­tus­vä­li­koh­tauk­sesta tavoitti minut paluu­mat­kalla Chilestä Suomeen, väli­las­kulla Parii­sissa. Ensi­reak­tioni oli kaksi­ja­koi­nen. Ensinnä helpo­tus siitä, että kukaan ei louk­kaan­tu­nut vaka­vasti, vaikka ainek­set todel­li­seen trage­di­aan­kin olivat olemassa. Toisek­seen koin syvää petty­mystä. Uuti­sia tämän tyyp­pi­sistä tapah­tu­mista ei haluaisi lukea mistään, mutta erityi­sen harvi­nai­sia ne ovat olleet meillä Suomessa. Eivät ennen kuulu­mat­to­mia, mutta kuiten­kin harvi­nai­sia.

Vain avoin yhteis­kunta on todella terve yhteis­kunta. Sanan­va­paus on avoi­men, demo­kraat­ti­sen yhteis­kun­nan ehdo­ton edel­ly­tys. Samoin kokoon­tu­mi­sen vapaus. Molem­mat näistä oikeuk­sista ovat louk­kaa­mat­to­mia ja rikko­muk­siin niitä kohtaan on oltava nolla­to­le­ranssi. Ihmi­soi­keuk­sia ei voi haas­taa.

Mitä tulee Jyväs­ky­län väli­koh­tauk­seen, viran­omai­set tule­vat tieten­kin teke­mään perus­teel­li­sen tutkin­nan tapah­tu­neesta sekä teki­jöi­den taus­toista ja motii­veista, kuten sisä­mi­nis­teri Päivi Räsä­nen on aiem­min tänään toden­nut.  Vaikka monet kysy­myk­set ja yksi­tyis­koh­dat ovat vielä selvit­tä­mättä, antaa tapaus aihetta miet­tiä yhteis­kun­tamme ilma­pii­riä laajem­mal­ti­kin.

Yhteis­kun­nal­li­sessa keskus­te­luil­ma­pii­ris­sämme on jotain mennyt ja menossa pahasti vääräl­leen. Fyysi­sellä väki­val­lalla uhkaa­mi­nen puhu­mat­ta­kaan siihen ryhty­mi­sestä poliit­tis­ten mieli­pide-erojen takia on tietysti aivan omaa luok­kaansa. Mutta muutos on havait­ta­vissa myös ihan joka­päi­väi­sissä keskus­te­luissa: ääri­mie­li­pi­teet ja äärim­mäi­set tavat ilmaista niitä ovat yleis­ty­neet. Entistä kovem­mat ilmauk­set ovat tulleet ikään kuin salli­tuiksi ja ihmis­ten henki­lö­koh­taista koske­mat­to­muut­ta­kin kysee­na­lais­ta­via puheita kuita­taan toisi­naan jonkin­lai­sella olan­ko­hau­tuk­sella.

Meillä kaikilla, asemasta ja roolista riip­pu­matta, on yhtei­nen vastuu siitä, että vihan­liet­son­taan puutu­taan ajoissa ja riit­tä­vän jämä­kästi ? myös inter­ne­tin keskus­te­lu­pals­toilla. Keino­te­koi­sen vastak­kai­na­set­te­lun liet­sonta, viha­pu­heet ja suora­nai­nen rasismi on tuomit­tava ja torjut­tava. Pyrin omalta osal­tani työs­ken­te­le­mään entistä vahvem­min sen puolesta, että julki­nen keskus­telu pysyy asial­li­sena ja toisia ihmi­siä kunnioit­ta­vana. Hyvää mieltä saan siitä, että tiedän että aivan yliver­tai­nen enem­mistö suoma­lai­sista on samassa hengessä mukana torju­massa äärim­mäi­syyk­siä.

Asioista voi ja pitää­kin keskus­tella, erilai­sia mieli­pi­teitä voi ja pitää­kin esit­tää. Näke­my­se­rot eivät kuiten­kaan koskaan saa johtaa siihen, että kysee­na­lais­te­taan tois­ten ihmis­ten, ihmis­ryh­mien tai poliit­tis­ten mieli­pi­de­suun­tien edus­ta­jien oikeus elää rauhassa ja turvassa.

Suoma­lai­suu­teen kuulu­vat vapaus ja vastuu sekä huolen­pito muista. Näitä peri­aat­teita puolus­tamme parhai­ten toimi­malla päät­tä­väi­sesti kukin tahol­lamme ja yhdessä suvait­se­vai­suu­den, välit­tä­mi­sen ja avoi­muu­den puolesta. Silloin vihaa, pelkoa ja ihmis­ten välistä vastak­kai­na­set­te­lua liet­so­vat voimat eivät voi voit­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content