Katainen: Tosi kyseessä – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Tosi kyseessä

Katainen: Tosi kyseessä

Julkaistu: 05.03.2013 Julkaisut

Suomi on monilla kansain­vä­li­sillä mitta­reilla mitattuna kansa­kuntien parhaim­mistoa. Korkea elintaso, hyvät koulut ja toimiva turva­verkko eivät kuitenkaan ole syntyneet itsestään. Ne on luotu kovalla työllä, viisaalla politii­kalla ja lukuisten suoma­laisten arkipäivän osaami­sella, vaikkapa perus­koulun opetuksen kehit­tä­mi­sessä. Samaa työn tekemisen arvos­tusta ja kauko­nä­köi­syyttä tarvit­semme myös nyt, kun hyvin­voin­ti­mal­liamme haastetaan rankasti.

Julki­suu­dessa on puhuttu paljon kriisi­tie­toi­suu­desta. Siis siitä, että olemmeko me suoma­laiset tarpeeksi tietoisia Suomen nykyti­lasta ja siitä mihin olemme menossa. Joidenkin mielestä Suomi on jo kriisissä, toiset taas pitävät puheita turhana pelot­teluna.

Tosiasia on, että Suomi velkaantuu vaaral­lista vauhtia. Suoma­laisia yrityksiä ja niiden mukana työpaikkoja katoaa maail­malle kiihty­vällä tahdilla. Kansamme ikääntyy ja palve­lu­tarve kasvaa. Samalla työikäisten veron­mak­sajien määrä vähenee.

Totuus on, että emme voi jatkaa näin. Ehdimme vielä kääntää Suomi-laivan suunnan, jos toimimme heti ja päättä­väi­sesti. Asiat ovat vielä toistai­seksi omissa käsis­sämme.

Suomi on saatava pois näivet­ty­misen polulta. Kurssin­muutos ei ole helppo, eivätkä päätökset tule olemaan suosittuja. Mutta ne ovat sitäkin tarpeel­li­sempia.

Hyvänä esimerkkinä toimii edelleen 1990-luvun lama. Suomi velkaantui rajusti ja työttömyys runteli monia perheitä. Kotimaamme oli vapaassa pudotuk­sessa ja tulevaisuus näytti synkältä. Silloiset päättäjät osoit­tivat kuitenkin viisautta katkai­se­malla Suomen velka­kierteen tiukin ottein ja samalla tekemällä rohkeita uudis­tuksia. Ratkai­se­vassa asemassa olivat tuolloin kasvua ja työlli­syyttä paran­tanut verouu­distus, panos­tukset tutki­mukseen ja tuote­ke­hi­tykseen sekä kilpailun paran­ta­minen esimer­kiksi telemark­ki­noilla. Tämä toi suoma­lai­sille työpaikkoja ja toimeen­tuloa moniksi vuosiksi.

Samaa henkeä tarvit­semme myös nyt. Suomi on saatava takaisin kasvu-uralle. Meidän on tehtävä tarvit­tavat päätökset, joilla Suomi pidetään jatkos­sakin menes­tyvien kansa­kuntien joukossa. Tarvit­semme isoja päätöksiä, joilla vahvis­tetaan talouden kasvu­po­ten­ti­aalia, paran­netaan yritys­toi­minnan ja työllis­tä­misen edelly­tyksiä, piden­netään työuria ja lisätään julkisten palve­lujen tuotta­vuutta.

Hallitus kävi viime viikon puoli­vä­li­tar­kas­te­lussa läpi halli­tus­oh­jelman toteu­tu­mista ja tarvit­tavia toimen­pi­teitä. Tiedämme, mitä meidän on tehtävä. Nyt meidän on vain toteu­tettava se, mitä olemme luvanneet.

Tällä viikolla minis­terit työstävät yksityis­koh­taisia päätö­seh­do­tuksia. Tämän jälkeen hallitus hioo ratkaisuja kasaan. Maaliskuun lopulla kehys­riihen istun­nossa tehdään tämän halli­tus­kauden tärkeimmät päätökset. Pöydästä ei nousta ennen kuin tarpeel­liset päätökset ovat kasassa.

Kaikkien osapuolten on nyt ymmär­rettävä, että kyse on koko Suomen ja kaikkien suoma­laisten yhtei­sestä edusta. Nyt kysytään viisautta nähdä omaa lyhyen tähtäimen etua pidem­mälle. Selvää on, että jos Suomen suuntaa ei käännetä, kaikki häviävät. Työpaik­kojen katoa­minen ja palve­luiden rapis­tu­minen jatkuvat.

Mutta kun hallitus ja työmark­ki­na­jär­jestöt pystyvät päätöksiin, Suomi ja suoma­laiset voittavat - kaikki voittavat.

Suoma­laiset ovat aina arvos­taneet päättäjiä, jotka vaikeiden ja kipei­denkin päätösten edessä kantavat vastuunsa.

Seuraavat viikot ovat ratkai­sevia.

Turun Sanomat, 5.3.2013


Kokoomus.fi