Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Tosi kyseessä

Katai­nen: Tosi kyseessä

Julkaistu:

Suomi on monilla kansain­vä­li­sillä mitta­reilla mitat­tuna kansa­kun­tien parhaim­mis­toa. Korkea elin­taso, hyvät koulut ja toimiva turva­verkko eivät kuiten­kaan ole synty­neet itses­tään. Ne on luotu kovalla työllä, viisaalla poli­tii­kalla ja lukuis­ten suoma­lais­ten arki­päi­vän osaa­mi­sella, vaik­kapa perus­kou­lun opetuk­sen kehit­tä­mi­sessä. Samaa työn teke­mi­sen arvos­tusta ja kauko­nä­köi­syyttä tarvit­semme myös nyt, kun hyvin­voin­ti­mal­liamme haas­te­taan rankasti.

Julki­suu­dessa on puhuttu paljon krii­si­tie­toi­suu­desta. Siis siitä, että olem­meko me suoma­lai­set tarpeeksi tietoi­sia Suomen nyky­ti­lasta ja siitä mihin olemme menossa. Joiden­kin mielestä Suomi on jo krii­sissä, toiset taas pitä­vät puheita turhana pelot­te­luna.

Tosia­sia on, että Suomi velkaan­tuu vaaral­lista vauh­tia. Suoma­lai­sia yrityk­siä ja niiden mukana työpaik­koja katoaa maail­malle kiih­ty­vällä tahdilla. Kansamme ikään­tyy ja palve­lu­tarve kasvaa. Samalla työi­käis­ten veron­mak­sa­jien määrä vähe­nee.

Totuus on, että emme voi jatkaa näin. Ehdimme vielä kään­tää Suomi-laivan suun­nan, jos toimimme heti ja päät­tä­väi­sesti. Asiat ovat vielä tois­tai­seksi omissa käsis­sämme.

Suomi on saatava pois näivet­ty­mi­sen polulta. Kurs­sin­muu­tos ei ole helppo, eivätkä päätök­set tule olemaan suosit­tuja. Mutta ne ovat sitä­kin tarpeel­li­sem­pia.

Hyvänä esimerk­kinä toimii edel­leen 1990-luvun lama. Suomi velkaan­tui rajusti ja työt­tö­myys runteli monia perheitä. Koti­maamme oli vapaassa pudo­tuk­sessa ja tule­vai­suus näytti synkältä. Silloi­set päät­tä­jät osoit­ti­vat kuiten­kin viisautta katkai­se­malla Suomen velka­kier­teen tiukin ottein ja samalla teke­mällä rohkeita uudis­tuk­sia. Ratkai­se­vassa asemassa olivat tuol­loin kasvua ja työl­li­syyttä paran­ta­nut vero­uu­dis­tus, panos­tuk­set tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen sekä kilpai­lun paran­ta­mi­nen esimer­kiksi tele­mark­ki­noilla. Tämä toi suoma­lai­sille työpaik­koja ja toimeen­tu­loa moniksi vuosiksi.

Samaa henkeä tarvit­semme myös nyt. Suomi on saatava takai­sin kasvu-uralle. Meidän on tehtävä tarvit­ta­vat päätök­set, joilla Suomi pide­tään jatkos­sa­kin menes­ty­vien kansa­kun­tien joukossa. Tarvit­semme isoja päätök­siä, joilla vahvis­te­taan talou­den kasvu­po­ten­ti­aa­lia, paran­ne­taan yritys­toi­min­nan ja työl­lis­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä, piden­ne­tään työuria ja lisä­tään julkis­ten palve­lu­jen tuot­ta­vuutta.

Halli­tus kävi viime viikon puoli­vä­li­tar­kas­te­lussa läpi halli­tus­oh­jel­man toteu­tu­mista ja tarvit­ta­via toimen­pi­teitä. Tiedämme, mitä meidän on tehtävä. Nyt meidän on vain toteu­tet­tava se, mitä olemme luvan­neet.

Tällä viikolla minis­te­rit työs­tä­vät yksi­tyis­koh­tai­sia päätö­seh­do­tuk­sia. Tämän jälkeen halli­tus hioo ratkai­suja kasaan. Maalis­kuun lopulla kehys­rii­hen istun­nossa tehdään tämän halli­tus­kau­den tärkeim­mät päätök­set. Pöydästä ei nousta ennen kuin tarpeel­li­set päätök­set ovat kasassa.

Kaik­kien osapuol­ten on nyt ymmär­ret­tävä, että kyse on koko Suomen ja kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­sestä edusta. Nyt kysy­tään viisautta nähdä omaa lyhyen tähtäi­men etua pidem­mälle. Selvää on, että jos Suomen suun­taa ei kään­netä, kaikki häviä­vät. Työpaik­ko­jen katoa­mi­nen ja palve­lui­den rapis­tu­mi­nen jatku­vat.

Mutta kun halli­tus ja työmark­ki­na­jär­jes­töt pysty­vät päätök­siin, Suomi ja suoma­lai­set voit­ta­vat - kaikki voit­ta­vat.

Suoma­lai­set ovat aina arvos­ta­neet päät­tä­jiä, jotka vaikei­den ja kipei­den­kin päätös­ten edessä kanta­vat vastuunsa.

Seuraa­vat viikot ovat ratkai­se­via.

Turun Sano­mat, 5.3.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content