Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Tosi kyseessä

Katai­nen: Tosi kyseessä

Julkaistu:

Suomi on monilla kansain­vä­li­sillä mitta­reilla mitat­tuna kansa­kun­tien parhaim­mis­toa. Korkea elin­taso, hyvät koulut ja toimiva turva­verkko eivät kuiten­kaan ole synty­neet itses­tään. Ne on luotu kovalla työllä, viisaalla poli­tii­kalla ja lukuis­ten suoma­lais­ten arki­päi­vän osaa­mi­sella, vaik­kapa perus­kou­lun opetuk­sen kehit­tä­mi­sessä. Samaa työn teke­mi­sen arvos­tusta ja kauko­nä­köi­syyttä tarvit­semme myös nyt, kun hyvin­voin­ti­mal­liamme haas­te­taan rankasti.

Julki­suu­dessa on puhuttu paljon krii­si­tie­toi­suu­desta. Siis siitä, että olem­meko me suoma­lai­set tarpeeksi tietoi­sia Suomen nyky­ti­lasta ja siitä mihin olemme menossa. Joiden­kin mielestä Suomi on jo krii­sissä, toiset taas pitä­vät puheita turhana pelot­te­luna.

Tosia­sia on, että Suomi velkaan­tuu vaaral­lista vauh­tia. Suoma­lai­sia yrityk­siä ja niiden mukana työpaik­koja katoaa maail­malle kiih­ty­vällä tahdilla. Kansamme ikään­tyy ja palve­lu­tarve kasvaa. Samalla työi­käis­ten veron­mak­sa­jien määrä vähe­nee.

Totuus on, että emme voi jatkaa näin. Ehdimme vielä kään­tää Suomi-laivan suun­nan, jos toimimme heti ja päät­tä­väi­sesti. Asiat ovat vielä tois­tai­seksi omissa käsis­sämme.

Suomi on saatava pois näivet­ty­mi­sen polulta. Kurs­sin­muu­tos ei ole helppo, eivätkä päätök­set tule olemaan suosit­tuja. Mutta ne ovat sitä­kin tarpeel­li­sem­pia.

Hyvänä esimerk­kinä toimii edel­leen 1990-luvun lama. Suomi velkaan­tui rajusti ja työt­tö­myys runteli monia perheitä. Koti­maamme oli vapaassa pudo­tuk­sessa ja tule­vai­suus näytti synkältä. Silloi­set päät­tä­jät osoit­ti­vat kuiten­kin viisautta katkai­se­malla Suomen velka­kier­teen tiukin ottein ja samalla teke­mällä rohkeita uudis­tuk­sia. Ratkai­se­vassa asemassa olivat tuol­loin kasvua ja työl­li­syyttä paran­ta­nut vero­uu­dis­tus, panos­tuk­set tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen sekä kilpai­lun paran­ta­mi­nen esimer­kiksi tele­mark­ki­noilla. Tämä toi suoma­lai­sille työpaik­koja ja toimeen­tu­loa moniksi vuosiksi.

Samaa henkeä tarvit­semme myös nyt. Suomi on saatava takai­sin kasvu-uralle. Meidän on tehtävä tarvit­ta­vat päätök­set, joilla Suomi pide­tään jatkos­sa­kin menes­ty­vien kansa­kun­tien joukossa. Tarvit­semme isoja päätök­siä, joilla vahvis­te­taan talou­den kasvu­po­ten­ti­aa­lia, paran­ne­taan yritys­toi­min­nan ja työl­lis­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä, piden­ne­tään työuria ja lisä­tään julkis­ten palve­lu­jen tuot­ta­vuutta.

Halli­tus kävi viime viikon puoli­vä­li­tar­kas­te­lussa läpi halli­tus­oh­jel­man toteu­tu­mista ja tarvit­ta­via toimen­pi­teitä. Tiedämme, mitä meidän on tehtävä. Nyt meidän on vain toteu­tet­tava se, mitä olemme luvan­neet.

Tällä viikolla minis­te­rit työs­tä­vät yksi­tyis­koh­tai­sia päätö­seh­do­tuk­sia. Tämän jälkeen halli­tus hioo ratkai­suja kasaan. Maalis­kuun lopulla kehys­rii­hen istun­nossa tehdään tämän halli­tus­kau­den tärkeim­mät päätök­set. Pöydästä ei nousta ennen kuin tarpeel­li­set päätök­set ovat kasassa.

Kaik­kien osapuol­ten on nyt ymmär­ret­tävä, että kyse on koko Suomen ja kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­sestä edusta. Nyt kysy­tään viisautta nähdä omaa lyhyen tähtäi­men etua pidem­mälle. Selvää on, että jos Suomen suun­taa ei kään­netä, kaikki häviä­vät. Työpaik­ko­jen katoa­mi­nen ja palve­lui­den rapis­tu­mi­nen jatku­vat.

Mutta kun halli­tus ja työmark­ki­na­jär­jes­töt pysty­vät päätök­siin, Suomi ja suoma­lai­set voit­ta­vat - kaikki voit­ta­vat.

Suoma­lai­set ovat aina arvos­ta­neet päät­tä­jiä, jotka vaikei­den ja kipei­den­kin päätös­ten edessä kanta­vat vastuunsa.

Seuraa­vat viikot ovat ratkai­se­via.

Turun Sano­mat, 5.3.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content