Jyrki Kataisen video­blogi: EU:n seitsemän vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Kataisen video­blogi: EU:n seitsemän vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Jyrki Kataisen video­blogi: EU:n seitsemän vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Julkaistu: 14.02.2013 EU

Suomella oli neuvot­te­luissa kolme omaa tavoi­tetta, jotka saavu­tettiin hyvin. Halusimme laskea budjetin kokonais­tasoa, turvata maaseudun kehit­tä­misen rahat ja pitää huolta siitä, että netto­mak­suo­suu­temme pysyisi kohtuul­li­sella tasolla.

Budjetin painopis­tettä siirrettiin perin­tei­siltä linjoilta kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­miseen. Se näkyy positii­vi­sella tavalla myös Suomen saannoissa. Käytän­nössä se tarkoittaa tieverk­koihin ja tutki­mukseen käytet­tävää rahoi­tusta. Haastankin kaikki suoma­laiset korkea­koulut, tutki­mus­lai­tokset ja yritykset hakemaan rahoi­tusta tutki­mus­hank­keisiin.


Kokoomus.fi