Jyrki Katai­sen video­blogi: EU:n seit­se­män vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Julkaistu: 14.02.2013

Suomella oli neuvot­te­luissa kolme omaa tavoi­tetta, jotka saavu­tet­tiin hyvin. Halusimme laskea budje­tin koko­nais­ta­soa, turvata maaseu­dun kehit­tä­mi­sen rahat ja pitää huolta siitä, että netto­mak­suo­suu­temme pysyisi kohtuul­li­sella tasolla.

Budje­tin pain­opis­tettä siir­ret­tiin perin­tei­siltä linjoilta kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen. Se näkyy posi­tii­vi­sella tavalla myös Suomen saan­noissa. Käytän­nössä se tarkoit­taa tieverk­koi­hin ja tutki­muk­seen käytet­tä­vää rahoi­tusta. Haas­tan­kin kaikki suoma­lai­set korkea­kou­lut, tutki­mus­lai­tok­set ja yrityk­set hake­maan rahoi­tusta tutki­mus­hank­kei­siin.