Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Hyvin­vointi edel­lyt­tää työtä ja kilpai­lu­ky­kyä

Katai­nen: Hyvin­vointi edel­lyt­tää työtä ja kilpai­lu­ky­kyä

Julkaistu:

Kokoo­mus on isän­nöi­nyt Helsin­gissä 17.-19. huhti­kuuta Kokoo­muk­sen veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen esit­teli tapaa­mi­sessa perjan­taina pitä­mäs­sään puheessa pohjois­maista hyvin­voin­ti­mal­lia.

- Pohjois­mai­nen malli on tasa­pai­noi­nen yhdis­telmä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa ja vapaata mark­ki­na­ta­loutta. Työtä ja yrit­tä­jyyttä arvos­te­taan sekä siihen kannus­te­taan, ja saman­ai­kai­sesti kaik­kien ihmis­ten hyvin­voin­nista pide­tään huolta.

Katai­nen painotti, että tule­vai­suu­den hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin työn teke­mistä ja kilpai­lu­ky­kyä.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan yllä­pi­tä­mi­nen edel­lyt­tää kilpai­lu­ky­kyä globaa­leilla mark­ki­noilla. Suomi on erityi­sen vien­ti­ve­toi­nen maa ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme on kestä­vällä pohjalla vain, jos olemme kilpai­lu­ky­kyi­siä ja tuot­teemme ja inno­vaa­tiomme käyvät kaupaksi.

Katai­nen esit­teli puheen­vuo­ros­saan halli­tuk­sen äsket­täin kehys­rii­hes­sään teke­miä toimia työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi.

- Suomessa toteu­tamme todella merkit­tä­vän yritys­ve­ro­tuk­sen uudis­tuk­sen, jolla paran­namme työl­li­syy­den ja talous­kas­vun edel­ly­tyk­siä. Haluamme paran­taa suoma­lai­sen yhteis­kun­nan toimi­vuutta niin, että kyke­nemme kasvat­ta­maan kakkua, synnyt­tä­mään uutta hyvää kaik­kien suoma­lais­ten hyödyksi. Kilpai­lu­ky­kyi­sempi, työn­te­koon ja yrit­te­liäi­syy­teen perus­tuva talous luo hyvin­voin­tia jokai­selle suoma­lai­selle.

* * *
IDU:n tapaa­mi­seen Helsin­gissä osal­lis­tui lähes 50 veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön korkean tason edus­ta­jaa ympäri maail­maa.

Kaksi­päi­väistä semi­naa­ria isän­nöi Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin lisäksi puheen­vuo­ron semi­naa­rissa piti­vät mm. T?ekin päämi­nis­teri Petr Ne?as, presi­dentti Martti Ahti­saari sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb. IDU:n puheen­joh­ta­jana toimii Austra­lian enti­nen pitkä­ai­kai­nen päämi­nis­teri John Howard.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content