Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Hyvin­vointi edel­lyt­tää työtä ja kilpai­lu­ky­kyä

Katai­nen: Hyvin­vointi edel­lyt­tää työtä ja kilpai­lu­ky­kyä

Julkaistu:

Kokoo­mus on isän­nöi­nyt Helsin­gissä 17.-19. huhti­kuuta Kokoo­muk­sen veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön IDU:n (Inter­na­tio­nal Democ­rat Union) kerran vuodessa pidet­tä­vää kansain­vä­listä tapaa­mista.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen esit­teli tapaa­mi­sessa perjan­taina pitä­mäs­sään puheessa pohjois­maista hyvin­voin­ti­mal­lia.

- Pohjois­mai­nen malli on tasa­pai­noi­nen yhdis­telmä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa ja vapaata mark­ki­na­ta­loutta. Työtä ja yrit­tä­jyyttä arvos­te­taan sekä siihen kannus­te­taan, ja saman­ai­kai­sesti kaik­kien ihmis­ten hyvin­voin­nista pide­tään huolta.

Katai­nen painotti, että tule­vai­suu­den hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin työn teke­mistä ja kilpai­lu­ky­kyä.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan yllä­pi­tä­mi­nen edel­lyt­tää kilpai­lu­ky­kyä globaa­leilla mark­ki­noilla. Suomi on erityi­sen vien­ti­ve­toi­nen maa ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme on kestä­vällä pohjalla vain, jos olemme kilpai­lu­ky­kyi­siä ja tuot­teemme ja inno­vaa­tiomme käyvät kaupaksi.

Katai­nen esit­teli puheen­vuo­ros­saan halli­tuk­sen äsket­täin kehys­rii­hes­sään teke­miä toimia työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi.

- Suomessa toteu­tamme todella merkit­tä­vän yritys­ve­ro­tuk­sen uudis­tuk­sen, jolla paran­namme työl­li­syy­den ja talous­kas­vun edel­ly­tyk­siä. Haluamme paran­taa suoma­lai­sen yhteis­kun­nan toimi­vuutta niin, että kyke­nemme kasvat­ta­maan kakkua, synnyt­tä­mään uutta hyvää kaik­kien suoma­lais­ten hyödyksi. Kilpai­lu­ky­kyi­sempi, työn­te­koon ja yrit­te­liäi­syy­teen perus­tuva talous luo hyvin­voin­tia jokai­selle suoma­lai­selle.

* * *
IDU:n tapaa­mi­seen Helsin­gissä osal­lis­tui lähes 50 veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön korkean tason edus­ta­jaa ympäri maail­maa.

Kaksi­päi­väistä semi­naa­ria isän­nöi Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin lisäksi puheen­vuo­ron semi­naa­rissa piti­vät mm. T?ekin päämi­nis­teri Petr Ne?as, presi­dentti Martti Ahti­saari sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb. IDU:n puheen­joh­ta­jana toimii Austra­lian enti­nen pitkä­ai­kai­nen päämi­nis­teri John Howard.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content