Kokoomus.fi
MENU
Katainen: Hyvin­vointi edellyttää työtä ja kilpai­lu­kykyä

Katainen: Hyvin­vointi edellyttää työtä ja kilpai­lu­kykyä

Julkaistu: 19.04.2013 Uutiset

Kokoomus on isännöinyt Helsin­gissä 17.-19. huhti­kuuta Kokoo­muksen veljes­puo­lueiden katto­jär­jestön IDU:n (Inter­na­tional Democrat Union) kerran vuodessa pidet­tävää kansain­vä­listä tapaa­mista.

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen esitteli tapaa­mi­sessa perjan­taina pitämässään puheessa pohjois­maista hyvin­voin­ti­mallia.

- Pohjois­mainen malli on tasapai­noinen yhdis­telmä hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa ja vapaata markki­na­ta­loutta. Työtä ja yrittä­jyyttä arvos­tetaan sekä siihen kannus­tetaan, ja saman­ai­kai­sesti kaikkien ihmisten hyvin­voin­nista pidetään huolta.

Katainen painotti, että tulevai­suuden hyvin­voinnin turvaa­minen edellyttää kuitenkin työn tekemistä ja kilpai­lu­kykyä.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan ylläpi­tä­minen edellyttää kilpai­lu­kykyä globaa­leilla markki­noilla. Suomi on erityisen vienti­ve­toinen maa ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme on kestä­vällä pohjalla vain, jos olemme kilpai­lu­ky­kyisiä ja tuotteemme ja innovaa­tiomme käyvät kaupaksi.

Katainen esitteli puheen­vuo­rossaan halli­tuksen äskettäin kehys­rii­hessään tekemiä toimia työlli­syyden ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi.

- Suomessa toteu­tamme todella merkit­tävän yritys­ve­ro­tuksen uudis­tuksen, jolla paran­namme työlli­syyden ja talous­kasvun edelly­tyksiä. Haluamme parantaa suoma­laisen yhteis­kunnan toimi­vuutta niin, että kykenemme kasvat­tamaan kakkua, synnyt­tämään uutta hyvää kaikkien suoma­laisten hyödyksi. Kilpai­lu­ky­kyi­sempi, työntekoon ja yritte­liäi­syyteen perustuva talous luo hyvin­vointia jokai­selle suoma­lai­selle.

* * *
IDU:n tapaa­miseen Helsin­gissä osallistui lähes 50 veljes­puo­lueiden katto­jär­jestön korkean tason edustajaa ympäri maailmaa.

Kaksi­päi­väistä seminaaria isännöi Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen. Päämi­nis­terin lisäksi puheen­vuoron seminaa­rissa pitivät mm. T?ekin päämi­nisteri Petr Ne?as, presi­dentti Martti Ahtisaari sekä eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Alexander Stubb. IDU:n puheen­joh­tajana toimii Australian entinen pitkä­ai­kainen päämi­nisteri John Howard.


Kokoomus.fi