Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / julkinen talous

julkinen talous

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

15.8.2012

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

Kokoo­mus tukee vahvasti viime vaali­kau­della liik­keelle laitet­tua vanhus­pal­ve­lu­la­kia, jonka tavoit­teena on taata ikäih­mi­sille oikeus laaduk­kai­siin palve­lui­hin. Kokoo­mus haluaa, että vanhus­pal­ve­luita

17.3.2012

Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen mukaan halli­tus tekee ensi viikon tors­tain kehys­rii­hessä merkit­tä­viä talou­den sopeu­tus­pää­tök­siä.

26.2.2012

Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Sampsa Kataja pitää viikon­lop­puna roihah­ta­neessa vero­kes­kus­te­lussa tärkeim­pänä, että vero­muu­tok­silla ei vaaran­neta talous­kas­vua. Hän muis­tut­taa, että työn vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen on pahinta myrk­kyä talous­kas­vulle, työl­li­syy­delle ja hyvin­voin­nille.

2.12.2010

Suoma­lai­sen työn puolesta

Mikä tässä on suoma­lai­sen työn­te­ki­jän, veron­mak­sa­jan ja yhteis­kun­nan turvasta riip­pu­vai­sen etu?

23.6.2010

Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron halli­tuk­sen ohjel­maa koske­neessa keskus­te­lussa piti ryhmän puheen­joh­taja Pekka Ravi.

9.6.2010

Orpo: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pide­tään huolta

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron valtion­ta­lou­den kehyk­sistä käytti edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo.

9.6.2010

Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) vara­pu­heen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen koros­taa EU-maiden vahvaa yhteis­vas­tuuta vaikeuk­sien edessä.

12.4.2010

Kohti parem­paa huomista

Suomen talous koki viime vuonna syvim­män pudo­tuk­sensa lähes vuosi­sa­taan. Vienti maail­malle pysäh­tyi lähes seinään. Me Suomessa emme voineet taan­tu­man syille mitään. Se vyöryi pääl­lemme maail­malta. Pystyimme vain pehmen­tä­mään pudo­tusta ja pohjus­ta­maan uutta nousua.

25.3.2010

Jyrki Katai­nen EPP-ryhmän huip­pu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan tuot­ta­vuutta nosta­malla

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen osal­lis­tui to:na 25.3. Euroo­pan keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP-ryhmän huip­pu­ko­kouk­seen Brys­se­lissä.

Skip to content