Katainen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvitsee talous­kuria mutta myös solidaa­ri­suutta – kokoomus.fi
MENU
Katainen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvitsee talous­kuria mutta myös solidaa­ri­suutta

Katainen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvitsee talous­kuria mutta myös solidaa­ri­suutta

Julkaistu: 09.06.2010 Uutiset

- Meillä kaikilla on velvol­lisuus pitää talou­temme vahvassa kunnossa, mutta meidän on myös puolus­tettava toisiamme, jos jotakin odotta­ma­tonta tapahtuu, Katainen totesi EPP:n talous­mi­nis­terien kokouksen jälkeen eilen Luxem­bur­gissa. Katainen toimii EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kousten puheen­joh­tajana yhdessä Ranskan valtio­va­rain­mi­nis­terin Christine Lagarden (UMP) kanssa.

- Tämän­ker­tainen EPP-kokous oli erityisen tärkeä, koska asialis­talla oli kaksi keskeistä kysymystä: miten välttää jäsen­maiden tilas­to­tie­tojen puutteet ja miten edistää Euroopan rahoi­tus­va­kaus­vä­lineen perus­ta­mista. Keskus­te­limme toimista, jotka paran­tavat merkit­tä­västi sen tilas­to­tiedon luotet­ta­vuutta, jota käytetään valtion alijäämän ja velan mittaa­miseen Euroo­passa. Toisaalta sovimme perus­teista Euroopan vakaus­ra­has­tolle, joka tarjoaa puskurin mahdol­lisen velka­kriisin varalta, Katainen kertoi.
- Annamme tukemme myös Herman Van Rompuyn työryh­mälle, joka etsii keinoja parantaa julkisten talouksien vakautta ja lisätä budjet­ti­kuria vahvis­tetun vakaus­so­pi­muksen kautta, Katainen totesi.
Tapaa­minen oli osa EPP:n minis­te­ri­ko­kousten sarjaa, jotka tukevat puolueen toimintaa EU:n minis­te­ri­neu­vos­toissa. Valtio­va­rain­mi­nis­terien ohella myös EPP:n ulko-, työllisyys-, teollisuus-, energia-, puolustus-, oikeus, maatalous- ja liiken­ne­mi­nis­terit tapaavat säännöl­li­sesti ennen EU-minis­te­ri­neu­vostoa
Keskus­ta­oi­keis­to­lainen EPP on suurin Euroopan tason poliit­tinen puolue. Sillä on tällä hetkellä 73 jäsen­puo­luetta 39:stä kuudesta eri maasta. EPP:stä tulevat myös EU-komission, neuvoston ja parla­mentin puheen­joh­tajat sekä 13 komis­saaria. Se on myös Euroopan parla­mentin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoomus.

Lisätietoja:
Kostas Sasmatzoglou, EPP-puolueen lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147
Javier Jiménez, EPP-puolueen tiedottaja, p. +32-475480446 tai +32-475480446
Pasi Rajala, Kokoo­muksen kansain­vä­listen asioiden sihteeri, 0400 464 393

Kokoomus.fi