Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Julkaistu:

- Meillä kaikilla on velvol­li­suus pitää talou­temme vahvassa kunnossa, mutta meidän on myös puolus­tet­tava toisiamme, jos jota­kin odot­ta­ma­tonta tapah­tuu, Katai­nen totesi EPP:n talous­mi­nis­te­rien kokouk­sen jälkeen eilen Luxem­bur­gissa. Katai­nen toimii EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kous­ten puheen­joh­ta­jana yhdessä Rans­kan valtio­va­rain­mi­nis­te­rin Chris­tine Lagar­den (UMP) kanssa.

- Tämän­ker­tai­nen EPP-kokous oli erityi­sen tärkeä, koska asia­lis­talla oli kaksi keskeistä kysy­mystä: miten vält­tää jäsen­mai­den tilas­to­tie­to­jen puut­teet ja miten edis­tää Euroo­pan rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neen perus­ta­mista. Keskus­te­limme toimista, jotka paran­ta­vat merkit­tä­västi sen tilas­to­tie­don luotet­ta­vuutta, jota käyte­tään valtion alijää­män ja velan mittaa­mi­seen Euroo­passa. Toisaalta sovimme perus­teista Euroo­pan vakaus­ra­has­tolle, joka tarjoaa pusku­rin mahdol­li­sen velka­krii­sin varalta, Katai­nen kertoi.
- Annamme tukemme myös Herman Van Rompuyn työryh­mälle, joka etsii keinoja paran­taa julkis­ten talouk­sien vakautta ja lisätä budjet­ti­ku­ria vahvis­te­tun vakaus­so­pi­muk­sen kautta, Katai­nen totesi.
Tapaa­mi­nen oli osa EPP:n minis­te­ri­ko­kous­ten sarjaa, jotka tuke­vat puolu­een toimin­taa EU:n minis­te­ri­neu­vos­toissa. Valtio­va­rain­mi­nis­te­rien ohella myös EPP:n ulko-, työl­li­syys-, teol­li­suus-, ener­gia-, puolus­tus-, oikeus, maata­lous- ja liiken­ne­mi­nis­te­rit tapaa­vat sään­nöl­li­sesti ennen EU-minis­te­ri­neu­vos­toa
Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin Euroo­pan tason poliit­ti­nen puolue. Sillä on tällä hetkellä 73 jäsen­puo­luetta 39:stä kuudesta eri maasta. EPP:stä tule­vat myös EU-komis­sion, neuvos­ton ja parla­men­tin puheen­joh­ta­jat sekä 13 komis­saa­ria. Se on myös Euroo­pan parla­men­tin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoo­mus.

Lisä­tie­toja:
Kostas Sasmatzo­glou, EPP-puolu­een lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147
Javier Jimé­nez, EPP-puolu­een tiedot­taja, p. +32-475480446 tai +32-475480446
Pasi Rajala, Kokoo­muk­sen kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, 0400 464 393

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content