Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Julkaistu:

- Meillä kaikilla on velvol­li­suus pitää talou­temme vahvassa kunnossa, mutta meidän on myös puolus­tet­tava toisiamme, jos jota­kin odot­ta­ma­tonta tapah­tuu, Katai­nen totesi EPP:n talous­mi­nis­te­rien kokouk­sen jälkeen eilen Luxem­bur­gissa. Katai­nen toimii EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kous­ten puheen­joh­ta­jana yhdessä Rans­kan valtio­va­rain­mi­nis­te­rin Chris­tine Lagar­den (UMP) kanssa.

- Tämän­ker­tai­nen EPP-kokous oli erityi­sen tärkeä, koska asia­lis­talla oli kaksi keskeistä kysy­mystä: miten vält­tää jäsen­mai­den tilas­to­tie­to­jen puut­teet ja miten edis­tää Euroo­pan rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neen perus­ta­mista. Keskus­te­limme toimista, jotka paran­ta­vat merkit­tä­västi sen tilas­to­tie­don luotet­ta­vuutta, jota käyte­tään valtion alijää­män ja velan mittaa­mi­seen Euroo­passa. Toisaalta sovimme perus­teista Euroo­pan vakaus­ra­has­tolle, joka tarjoaa pusku­rin mahdol­li­sen velka­krii­sin varalta, Katai­nen kertoi.
- Annamme tukemme myös Herman Van Rompuyn työryh­mälle, joka etsii keinoja paran­taa julkis­ten talouk­sien vakautta ja lisätä budjet­ti­ku­ria vahvis­te­tun vakaus­so­pi­muk­sen kautta, Katai­nen totesi.
Tapaa­mi­nen oli osa EPP:n minis­te­ri­ko­kous­ten sarjaa, jotka tuke­vat puolu­een toimin­taa EU:n minis­te­ri­neu­vos­toissa. Valtio­va­rain­mi­nis­te­rien ohella myös EPP:n ulko-, työl­li­syys-, teol­li­suus-, ener­gia-, puolus­tus-, oikeus, maata­lous- ja liiken­ne­mi­nis­te­rit tapaa­vat sään­nöl­li­sesti ennen EU-minis­te­ri­neu­vos­toa
Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin Euroo­pan tason poliit­ti­nen puolue. Sillä on tällä hetkellä 73 jäsen­puo­luetta 39:stä kuudesta eri maasta. EPP:stä tule­vat myös EU-komis­sion, neuvos­ton ja parla­men­tin puheen­joh­ta­jat sekä 13 komis­saa­ria. Se on myös Euroo­pan parla­men­tin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoo­mus.

Lisä­tie­toja:
Kostas Sasmatzo­glou, EPP-puolu­een lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147
Javier Jimé­nez, EPP-puolu­een tiedot­taja, p. +32-475480446 tai +32-475480446
Pasi Rajala, Kokoo­muk­sen kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, 0400 464 393

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content