Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Julkaistu:

Halli­tus on tuoreessa ohjel­mas­saan sitou­tu­nut toimiin yhte­näi­sen Suomen ja kestä­vän hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan puolesta. Halli­tus edis­tää monin toimin talou­den vakautta, kestä­vän kasvun edel­ly­tyk­siä, tasa-arvoa ja yhteis­kun­nal­lista eheyttä. Halli­tuk­sen päämäärä on, ettei yksi­kään suoma­lai­nen jää hyvin­voin­nista osat­to­maksi.

Nämä tavoit­teet ovat kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle hyvin keskei­siä. Me sitou­dumme pitkä­jän­tei­seen työhön tule­vai­suu­den haas­tei­siin vastaa­mi­seksi. Nyt jos koskaan tarvit­semme suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa laajaa yhteis­työ­hen­keä. Sillä vastaamme globaa­li­ta­lou­den tuomiin uudis­tus­pai­nei­siin ja jaamme taan­tu­man kustan­nuk­sia oikeu­den­mu­kai­sesti.
Kansain­vä­li­nen finans­si­kriisi jälki­seu­raa­muk­si­neen osoitti, että Suomen talou­den kehi­tys on voimak­kaasti riip­pu­vai­nen kansain­vä­li­sen talou­den muutok­sista. Taan­tuma iski maahamme kovalla voimalla, sen seurauk­sia on elvy­tyk­sellä kuiten­kin onnis­tu­neesti lievi­tetty. Edel­li­nen halli­tus on kyen­nyt merkit­tä­västi hidas­ta­maan työt­tö­myy­den kasvua ja edis­tä­mään talou­del­lista toime­liai­suutta.
Euroop­pa­lais­ten rahoi­tus­mark­ki­noi­den vakaut­ta­mi­seksi tehdyt päätök­set ovat olleet vaikeita, mutta Suomen ja suoma­lais­ten edun kannalta vält­tä­mät­tö­miä. Emme edel­leen­kään ole turvassa rahoi­tus­mark­ki­noi­den epäva­kau­delta, mutta usei­den euro­mai­den laajat toimet talou­den terveh­dyt­tä­mi­seksi sekä esimer­kiksi pank­kien stres­si­tes­tien julkaisu ovat aske­leita kohti vakautta ja luot­ta­musta.
Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Halli­tuk­sen ohjel­massa linja­taan keskei­set elemen­tit tasa­pai­non saavut­ta­mi­seksi. Nykyistä pidem­mät työurat, julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den kasvat­ta­mi­nen ja talous­kas­vua vahvis­ta­vat uudis­tuk­set ovat posi­tii­vi­sia ja kestä­viä keinoja, joilla taloutta voidaan vauh­dit­taa. Suoma­lais­ten arjen kannalta ikäväm­piä keinoja ovat veron­ko­ro­tuk­set ja meno­leik­kauk­set. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä etusi­jalle on asetet­tava myön­tei­set, hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pohjaa vahvis­ta­vat keinot.
Tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­sessa ja työurien piden­tä­mi­sessä keskei­sim­mässä asemassa on henki­lös­tön hyvin­vointi. Hyvin­voiva työyh­teisö edel­lyt­tää hyvää henki­lös­tö­po­li­tiik­kaa, moti­voi­vaa johta­mista ja koko henki­lös­tön osaa­mi­sen ja asian­tun­te­muk­sen hyödyn­tä­mistä työn kehit­tä­mi­sessä.
Työhy­vin­voin­nin paran­ta­mi­sen myön­tei­sistä vaiku­tuk­sista löytyy konkreet­tista näyt­töä. Kun nyttem­min Kemiön­saa­reen liit­ty­nyt Dragsf­jär­din kunta kaksi­kym­men­ker­taisti panos­tuk­set työhy­vin­voin­tiin, työtyy­ty­väi­syys parani, työky­vyn ikävaih­telu katosi, sairaus­pois­sao­lot puolit­tui­vat ja työky­vyt­tö­myy­se­läk­kei­den määrä väheni. Saavu­tet­tiin juuri niitä tavoit­teita, joihin halli­tuk­sen ohjel­mas­sa­kin tähdä­tään.

Työelä­män kehit­tä­mi­sessä tarvi­taan vahvaa yhteis­työtä. Halli­tuk­sen ohjel­massa linja­taan­kin, että työelä­män laatua pohti­neen Ahte­lan työryh­män esityk­siä toteu­te­taan ja eläke­jär­jes­tel­män kehit­tä­mis­vaih­toeh­toja valmis­tel­laan yhdessä kolmi­kan­tai­sesti. Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa yhteis­työssä valmis­tel­laan esityk­set myös vanhem­muu­den kustan­nus­ten parem­masta jaka­mi­sesta sekä perhe­va­paa­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sestä. Näin kehi­te­tään työelä­män tasa-arvoa. Tätä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää hyvin tärkeänä. On epärei­lua, että vanhem­muu­den kustan­nuk­set ovat keskit­ty­neet naisille, nais­ten työnan­ta­jille ja nais­val­tai­sille aloille. Suku­puol­ten tasa-arvoa tulee edis­tää ja vanhem­pia tulee auttaa heidän vastuun­kan­nos­saan koko yhteis­kun­nan voimin.

Halli­tus koros­taa, että toimiva yhtei­sen sopi­mi­sen järjes­telmä on kilpai­luetu. Tämä kilpai­luetu on hyödyn­net­tävä täysi­mää­räi­sesti. Kolmi­kan­nalle on asetettu nyt paljon haas­teita ratkot­ta­vaksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää erit­täin tärkeänä, että yhtei­sessä työssä onnis­tu­taan ja antaa täyden tukensa valtio­val­lan ja työmark­ki­naos­a­puol­ten yhteis­työlle.
Edus­kun­ta­ryh­mämme on tyyty­väi­nen kunta- ja palve­lu­ra­ken­teen uudis­ta­mi­sen jatka­mi­seen. Jatkossa palve­lut on asetet­tava keski­öön. Tärkein tavoite on palve­lui­den laadun ja saata­vuu­den turvaa­mi­nen. Terve­tul­lut uusi avaus on kunta­ta­lou­teen valmis­tel­tava kehys­me­net­tely. Tavoit­teena on kehit­tää työkalu, jonka avulla valtio ja kunnat yhdessä voivat luoda ennus­tet­ta­vuutta ja vakautta sekä hillitä julkis­ten meno­jen kasvua.

Talou­den myön­tei­nen kehi­tys pohjau­tuu työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen. Halli­tus onkin päät­tä­nyt ohjel­mas­saan kasvu­yrit­tä­jyy­den edel­ly­tys­ten tuke­mi­sesta. Erityi­sesti haluan tässä nostaa esiin pieny­ri­tys­ten työl­lis­tä­mis­mah­dol­li­suu­det.

Mikro­y­ri­tys­ten kyvyssä synnyt­tää uusia työpaik­koja on selkeitä haas­teita. Esimer­kiksi ensim­mäis­ten työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­nen on niin suuri askel, ettei sitä epäon­nis­tu­mi­sen pelossa oikein rohjeta ottaa. Tähän on syytä harkita toimi­via ratkai­suja sekä yritys­ten kasvu­ha­luk­kuu­den edis­tä­mi­sen että hyvän työl­li­syys­ke­hi­tyk­sen näkö­kul­masta. Nyt on aika tunnis­taa kasvun tulp­pia, pois­taa niitä ja raken­taa eten­kin pienille yrityk­sille mahdol­li­suuk­sia kasvuun.
Hyvää yrit­tä­jyyttä tuetaan myös harmaan talou­den kitke­mi­sellä. Harmaa talous on mitta­suh­teil­taan valtava ongelma. Harmaa talous aiheut­taa jopa usei­den miljar­dien euro­jen vero­me­ne­tyk­set vuosit­tain. Kään­ne­tyn arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suu­den lisäksi halli­tus jatkaa määrä­tie­toi­sesti harmaan talou­den torjun­taoh­jel­man toimen­pi­tei­den toteut­ta­mista. Tässä työssä tarvi­taan kaik­kia: paitsi valtio­val­lan toimia, myös työnan­ta­jien ja työn­te­ki­jöi­den vastuul­li­suutta.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää erit­täin tärkeänä, että julkista taloutta vakau­te­taan ja vahvis­te­taan ja siten valmis­tau­du­taan kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seen. Tule­vai­suu­den haas­teet ovat mitta­via, mutta yhteis­työssä niihin löyde­tään vastauk­set. Tärkein tavoite on, että jatkos­sa­kin Suomi menes­tyy ja on hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, jossa kukaan ei putoa turva­verk­ko­jen ulko­puo­lelle eikä ketään jätetä yksin.

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content