Ravi: Julkisen talouden tasapaino luo perustan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Julkisen talouden tasapaino luo perustan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Ravi: Julkisen talouden tasapaino luo perustan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Julkaistu: 23.06.2010 Uncategorized

Hallitus on tuoreessa ohjel­massaan sitou­tunut toimiin yhtenäisen Suomen ja kestävän hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan puolesta. Hallitus edistää monin toimin talouden vakautta, kestävän kasvun edelly­tyksiä, tasa-arvoa ja yhteis­kun­nal­lista eheyttä. Halli­tuksen päämäärä on, ettei yksikään suoma­lainen jää hyvin­voin­nista osatto­maksi.

Nämä tavoitteet ovat kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mälle hyvin keskeisiä. Me sitou­dumme pitkä­jän­teiseen työhön tulevai­suuden haasteisiin vastaa­mi­seksi. Nyt jos koskaan tarvit­semme suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa laajaa yhteis­työ­henkeä. Sillä vastaamme globaa­li­ta­louden tuomiin uudis­tus­pai­neisiin ja jaamme taantuman kustan­nuksia oikeu­den­mu­kai­sesti.
Kansain­vä­linen finans­si­kriisi jälki­seu­raa­muk­sineen osoitti, että Suomen talouden kehitys on voimak­kaasti riippu­vainen kansain­vä­lisen talouden muutok­sista. Taantuma iski maahamme kovalla voimalla, sen seurauksia on elvytyk­sellä kuitenkin onnis­tu­neesti lievi­tetty. Edellinen hallitus on kyennyt merkit­tä­västi hidas­tamaan työttö­myyden kasvua ja edistämään talou­del­lista toime­liai­suutta.
Euroop­pa­laisten rahoi­tus­mark­ki­noiden vakaut­ta­mi­seksi tehdyt päätökset ovat olleet vaikeita, mutta Suomen ja suoma­laisten edun kannalta välttä­mät­tömiä. Emme edelleenkään ole turvassa rahoi­tus­mark­ki­noiden epäva­kau­delta, mutta useiden euromaiden laajat toimet talouden terveh­dyt­tä­mi­seksi sekä esimer­kiksi pankkien stres­si­testien julkaisu ovat askeleita kohti vakautta ja luotta­musta.
Julkisen talouden tasapaino luo perustan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Halli­tuksen ohjel­massa linjataan keskeiset elementit tasapainon saavut­ta­mi­seksi. Nykyistä pidemmät työurat, julkisen sektorin tuotta­vuuden kasvat­ta­minen ja talous­kasvua vahvis­tavat uudis­tukset ovat positii­visia ja kestäviä keinoja, joilla taloutta voidaan vauhdittaa. Suoma­laisten arjen kannalta ikävämpiä keinoja ovat veron­ko­ro­tukset ja menoleik­kaukset. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä etusi­jalle on asetettava myönteiset, hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pohjaa vahvis­tavat keinot.
Tuotta­vuuden paran­ta­mi­sessa ja työurien piden­tä­mi­sessä keskei­sim­mässä asemassa on henki­löstön hyvin­vointi. Hyvin­voiva työyh­teisö edellyttää hyvää henki­lös­tö­po­li­tiikkaa, motivoivaa johta­mista ja koko henki­löstön osaamisen ja asian­tun­te­muksen hyödyn­tä­mistä työn kehit­tä­mi­sessä.
Työhy­vin­voinnin paran­ta­misen myöntei­sistä vaiku­tuk­sista löytyy konkreet­tista näyttöä. Kun nyttemmin Kemiön­saareen liittynyt Dragsf­järdin kunta kaksi­kym­men­ker­taisti panos­tukset työhy­vin­vointiin, työtyy­ty­väisyys parani, työkyvyn ikävaihtelu katosi, sairaus­pois­saolot puolit­tuivat ja työky­vyt­tö­myy­se­läk­keiden määrä väheni. Saavu­tettiin juuri niitä tavoit­teita, joihin halli­tuksen ohjel­mas­sakin tähdätään.

Työelämän kehit­tä­mi­sessä tarvitaan vahvaa yhteis­työtä. Halli­tuksen ohjel­massa linja­taankin, että työelämän laatua pohtineen Ahtelan työryhmän esityksiä toteu­tetaan ja eläke­jär­jes­telmän kehit­tä­mis­vaih­toehtoja valmis­tellaan yhdessä kolmi­kan­tai­sesti. Työmark­ki­na­jär­jes­töjen kanssa yhteis­työssä valmis­tellaan esitykset myös vanhem­muuden kustan­nusten parem­masta jakami­sesta sekä perhe­va­paa­jär­jes­telmän kehit­tä­mi­sestä. Näin kehitetään työelämän tasa-arvoa. Tätä kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää hyvin tärkeänä. On epäreilua, että vanhem­muuden kustan­nukset ovat keskit­tyneet naisille, naisten työnan­ta­jille ja naisval­tai­sille aloille. Sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää ja vanhempia tulee auttaa heidän vastuun­kan­nossaan koko yhteis­kunnan voimin.

Hallitus korostaa, että toimiva yhteisen sopimisen järjes­telmä on kilpai­luetu. Tämä kilpai­luetu on hyödyn­nettävä täysi­mää­räi­sesti. Kolmi­kan­nalle on asetettu nyt paljon haasteita ratkot­ta­vaksi. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää erittäin tärkeänä, että yhtei­sessä työssä onnis­tutaan ja antaa täyden tukensa valtio­vallan ja työmark­ki­naos­a­puolten yhteis­työlle.
Eduskun­ta­ryh­mämme on tyyty­väinen kunta- ja palve­lu­ra­kenteen uudis­ta­misen jatka­miseen. Jatkossa palvelut on asetettava keskiöön. Tärkein tavoite on palve­luiden laadun ja saata­vuuden turvaa­minen. Terve­tullut uusi avaus on kunta­ta­louteen valmis­teltava kehys­me­nettely. Tavoit­teena on kehittää työkalu, jonka avulla valtio ja kunnat yhdessä voivat luoda ennus­tet­ta­vuutta ja vakautta sekä hillitä julkisten menojen kasvua.

Talouden myönteinen kehitys pohjautuu työntekoon ja yrittä­miseen. Hallitus onkin päättänyt ohjel­massaan kasvu­yrit­tä­jyyden edelly­tysten tukemi­sesta. Erityi­sesti haluan tässä nostaa esiin pieny­ri­tysten työllis­tä­mis­mah­dol­li­suudet.

Mikro­y­ri­tysten kyvyssä synnyttää uusia työpaikkoja on selkeitä haasteita. Esimer­kiksi ensim­mäisten työnte­ki­jöiden palkkaa­minen on niin suuri askel, ettei sitä epäon­nis­tu­misen pelossa oikein rohjeta ottaa. Tähän on syytä harkita toimivia ratkaisuja sekä yritysten kasvu­ha­luk­kuuden edistä­misen että hyvän työlli­syys­ke­hi­tyksen näkökul­masta. Nyt on aika tunnistaa kasvun tulppia, poistaa niitä ja rakentaa etenkin pienille yrityk­sille mahdol­li­suuksia kasvuun.
Hyvää yrittä­jyyttä tuetaan myös harmaan talouden kitke­mi­sellä. Harmaa talous on mitta­suh­teiltaan valtava ongelma. Harmaa talous aiheuttaa jopa useiden miljardien eurojen verome­ne­tykset vuosittain. Käännetyn arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suuden lisäksi hallitus jatkaa määrä­tie­toi­sesti harmaan talouden torjun­taoh­jelman toimen­pi­teiden toteut­ta­mista. Tässä työssä tarvitaan kaikkia: paitsi valtio­vallan toimia, myös työnan­tajien ja työnte­ki­jöiden vastuul­li­suutta.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää erittäin tärkeänä, että julkista taloutta vakau­tetaan ja vahvis­tetaan ja siten valmis­tau­dutaan kestä­vyys­vajeen umpeen kuromiseen. Tulevai­suuden haasteet ovat mittavia, mutta yhteis­työssä niihin löydetään vastaukset. Tärkein tavoite on, että jatkos­sakin Suomi menestyy ja on hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, jossa kukaan ei putoa turva­verk­kojen ulkopuo­lelle eikä ketään jätetä yksin.

Kuvat


Kokoomus.fi