Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kohti parem­paa huomista

Kohti parem­paa huomista

Julkaistu:

Ennus­tei­den mukaan käänne parem­paan on jo tapah­tu­nut. Vien­nin elpy­mi­sen myötä brut­to­kan­san­tuot­teen arvioi­daan tänä vuonna hieman kasva­van. Ennus­tei­siin liit­tyy kuiten­kin edel­leen suurta epävar­muutta. Olemme elvyt­tä­neet valta­vasti Suomen taloutta taan­tu­man yli. Raken­nusa­lan voimak­kaat elvy­tys­toi­met pelas­ti­vat kymme­niä tuhan­sia työpaik­koja. Julki­set tie- ja rata­hank­keet ovat olleet huip­pu­lu­ke­missa. Veron­alen­nuk­set ovat pitä­neet yllä ihmis­ten luot­ta­musta omaan talou­teen.

Ekono­mis­tit ovat arvioi­neet, että halli­tuk­sen elvy­tys­toi­met ovat pelas­ta­neet 100 000 työpaik­kaa. Raken­nusa­lan elvy­tyk­sessä suhdan­ne­luon­tei­nen kymme­nen prosen­tin korjausa­vus­tus on ollut menes­tyk­se­käs toimi. Se osoit­tau­tui enna­koi­tua suosi­tum­maksi ja avus­tus­ha­ke­muk­sia tuli yhteensä 2,5 miljar­din euron hank­kei­siin. Halli­tus jatkaa tänä­kin vuonna voimak­kaita elvy­tys­toi­mia.

Työt­tö­myys kasvaa aina auto­maat­ti­sesti talou­den pudo­tessa. Euroop­pa­lai­nen vertailu kertoo miten olemme onnis­tu­neet elvy­tyk­sessä. Työt­tö­myy­sas­teen nousu on ollut syvään taan­tu­maan nähden vähäistä. Vaikka Suomen brut­to­kan­san­tuote romahti viime vuonna kahdek­san prosent­tia, Euroo­pan kärki­tah­tia, työt­tö­myys ei ole nous­sut Suomessa suhteessa yhtä paljon.

Elvy­tys on ollut menes­tys­ta­rina. Monessa Euroo­pan maassa, joissa talous on supis­tu­nut vain pari prosent­tia, on työt­tö­myys kasva­nut Suomea enem­män. Työmark­ki­noil­lamme on tapah­tu­nut myös oikean­lai­sia jous­toja: on käytetty lomau­tuk­sia irti­sa­no­mis­ten sijaan. Yrityk­set ovat halun­neet pitää kiinni osaa­vasta henki­lö­kun­nasta.

Työt­tö­mien määrä tulee kulu­vana vuonna lisään­ty­mään ja työt­tö­myy­sas­teen ennus­te­taan nouse­van hieman yli 10 prosent­tiin. Olemme tänä vuonna työl­li­syy­den osalta siis vuosi­tu­han­nen vaih­teen vuosien tilan­teessa. Korkeim­mat työt­tö­myys­lu­vut kuukausi­ta­solla nähtä­neen loppu­ke­väästä. Syksyn myötä toimet ja maail­man vien­nin veto pure­vat ja työt­tö­myy­saste lähtee laskuun.

Nuorille töitä

Vaikka työt­tö­myy­temme nousu on ollut euroop­pa­lai­sit­tain maltil­lista, on työt­tö­myyttä vastaan tais­tel­tava monella rinta­malla. Varsin­kin nuori­so­työt­tö­myy­den kasvuun on puutut­tava. Jos nyt pääs­tämme nuoret passi­voi­tu­maan, on työl­lis­ty­mi­nen myöhem­min erit­täin vaikeaa. Nuori­so­työt­tö­myys myös syrjäyt­tää helposti pysy­västi yhteis­kun­nasta.

Se olisi trage­dia sekä nuorelle inhi­mil­li­sesti että koko yhteis­kun­nalle. Nyt tällä viikolla edus­kun­nalle esit­te­le­mäni työl­li­syys­li­sä­bud­jetti sisäl­tää 77 miljoo­naa euroa nuori­so­työt­tö­myy­den vähen­tä­mi­seksi. Se tuo uuden opis­kelu-, harjoit­telu- tai työpai­kan yhteensä 15 000 nuorelle tänä vuonna.

Uusien aktii­vis­ten työvoi­ma­toi­mien piiriin otetaan 3 900 nuorta. Nuor­ten neuvon­ta­pal­ve­luja paran­ne­taan. Start­ti­ra­haa, yrit­tä­jyys­kou­lu­tusta ja palk­ka­tu­kea lisä­tään. Nuoria ja vasta­val­mis­tu­neita työl­lis­te­tään uuteen työhön myös otta­malla käyt­töön työl­lis­tä­mis­se­teli.

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­paik­koja lisä­tään yhteensä 1250 uudelle nuorelle.

Amma­til­li­seen perus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­mää­riä lisä­tään 1 000 opis­ke­li­jalla. Rahoi­tus suun­na­taan nuorille erityi­sesti perus­o­pe­tus­vai­heen jälkei­seen amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ohjaa­vaan ja valmis­ta­vaan koulu­tuk­seen. Silloin syrjäy­ty­mis­vaara on suurim­mil­laan. Silloin on toimit­tava.

Elvy­tyk­sestä eteen­päin

Kun talou­den kasvu lähtee taas liik­keelle, tarvit­semme uutta vaih­detta. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on pelas­tet­tava. Velkaan­tu­mi­nen on pysäy­tet­tävä ja julki­nen talous saatava taan­tu­man ja elvy­tyk­sen jäljiltä kuntoon, ja otta­maan vastaan ikään­ty­mi­sen tuomat haas­teet.

Tuo työ vaatii vastuun­ot­toa. Halli­tus valmis­te­lee päätök­siä työurien piden­tä­mi­seksi, tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi ja kasvun vauh­dit­ta­mi­seksi yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa. Mitä enem­män noissa toimissa onnis­tu­taan, sitä pienem­mäksi tulee tarve leik­kauk­siin ja veron­ki­ris­tyk­siin talou­den sopeut­ta­mi­sessa ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sessa.

Työurien konkreet­tis­ten piden­tä­mis­toi­mien vastus­ta­jat ajavat itse asiassa pieni­tu­lois­ten ihmis­ten etuuk­sien leik­kauk­sia. Tuot­ta­vuus­oh­jel­man ja kasvuun kannus­ta­vien vero­uu­dis­tus­ten vastus­ta­jat ajavat palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten vero­jen kiris­tä­mistä. Kokoo­mus haluaa vält­tää sekä leik­kauk­sia että veron­ki­ris­tyk­siä etene­mällä muissa toimissa.

Venkoilu kaik­kien toimen­pi­tei­den vastus­ta­mi­sella on suoma­lais­ten viilaa­mista lins­siin ja vaaral­lista leik­kiä lastemme hyvin­voin­nin kustan­nuk­sella. Tarvit­semme rehel­listä puhetta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­den pelas­ta­mi­seksi. Tarvit­semme puheita vastaa­via rohkeita tekoja.

Vaikka ajat ovat olleet vaikeita, niin toivoa parem­masta on jo näky­vissä. Parempi huomi­nen ei kuiten­kaan tule itses­tään. Se on tehtävä.

[Kirjoi­tus on julkaistu Savon Sano­missa 11.4.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content