Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Julkaistu:

?Tule­vien päätös­ten on oltava niin uskot­ta­via, että myös ulko­puo­li­set usko­vat niiden merki­tyk­sen. Jos emme tee uskot­ta­via päätök­siä, se iskee lopulta korko­jen nousuna kaik­kien suoma­lais­ten hyvin­voin­tiin?, Katai­nen toteaa.

Päämi­nis­teri Katai­nen puhui tänään Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­vien 450 osal­lis­tu­jan kuuli­ja­jou­kolle Tampe­reella. Katai­nen huomautti, että sääs­tö­pää­tök­set ovat ikäviä. Ne on kuiten­kin järke­vää tehdä nyt oma-aloit­tei­sesti sen sijaan, että ne joudu­taan teke­mään pakon sane­le­mana muuta­man vuoden kulut­tua.

?Jos välit­tää, kantaa vastuuta. Ja vastuun­kan­toa ei ole jättää sopeu­tuk­sia tai uudis­tuk­sia teke­mättä.?

Katai­sen mukaan Suomi tarvit­see tule­vina vuosina rohkeutta uudis­tua. Uudis­tuk­sia tarvi­taan niin palve­lu­ra­ken­teissa kuin uuden talous­kas­vun luomi­ses­sa­kin. Päämi­nis­teri nosti esille erityi­sesti kunta­uu­dis­tuk­sen tarpeel­li­suu­den sekä esimer­kiksi elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen aloit­ta­mat selvi­tyk­set uuden yritys­toi­min­nan virit­tä­mi­seksi.

?Kunta­uu­dis­tuk­sessa haluamme, että tule­vina vuosi­kym­me­ninä kunnille jää rahaa muuhun­kin kuin vain pakol­lis­ten palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Emme uudista sane­le­malla, vaan tarvit­semme kaikki kunta­päät­tä­jät mukaan. Se ei ole kuiten­kaan mahdol­lista, ettemme tekisi mitään. Kaikki muu sitten onkin mahdol­lista.?

Päämi­nis­teri muis­tutti kokoo­mus­päät­tä­jille useasti, että haas­ta­vasta tilan­teesta huoli­matta Suomella on erin­omai­set mahdol­li­suu­det selviy­tyä. Katai­sen mukaan se vaatii kuiten­kin uudis­tus­mie­li­syyttä ja vanhoista, toimi­mat­to­mista raken­teista luopu­mista.

?Me tiedämme tosi­asiat. Meillä on kaksi vaih­toeh­toa: masen­nu­taan tai ener­gi­soi­du­taan. Itse ehdo­tan jälkim­mäistä.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content