Kokoomus.fi
Katainen Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välittää, niin kantaa vastuuta?

Katainen Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välittää, niin kantaa vastuuta?

Julkaistu: 17.3.12 Uutiset

?Tulevien päätösten on oltava niin uskot­tavia, että myös ulkopuo­liset uskovat niiden merki­tyksen. Jos emme tee uskot­tavia päätöksiä, se iskee lopulta korkojen nousuna kaikkien suoma­laisten hyvin­vointiin?, Katainen toteaa.

Päämi­nisteri Katainen puhui tänään Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päivien 450 osallis­tujan kuuli­ja­jou­kolle Tampe­reella. Katainen huomautti, että säästö­pää­tökset ovat ikäviä. Ne on kuitenkin järkevää tehdä nyt oma-aloit­tei­sesti sen sijaan, että ne joudutaan tekemään pakon sanelemana muutaman vuoden kuluttua.

?Jos välittää, kantaa vastuuta. Ja vastuun­kantoa ei ole jättää sopeu­tuksia tai uudis­tuksia tekemättä.?

Kataisen mukaan Suomi tarvitsee tulevina vuosina rohkeutta uudistua. Uudis­tuksia tarvitaan niin palve­lu­ra­ken­teissa kuin uuden talous­kasvun luomi­ses­sakin. Päämi­nisteri nosti esille erityi­sesti kunta­uu­dis­tuksen tarpeel­li­suuden sekä esimer­kiksi elinkei­no­mi­nisteri Jyri Häkämiehen aloit­tamat selvi­tykset uuden yritys­toi­minnan virit­tä­mi­seksi.

?Kunta­uu­dis­tuk­sessa haluamme, että tulevina vuosi­kym­meninä kunnille jää rahaa muuhunkin kuin vain pakol­listen palve­luiden järjes­tä­miseen. Emme uudista sanele­malla, vaan tarvit­semme kaikki kunta­päät­täjät mukaan. Se ei ole kuitenkaan mahdol­lista, ettemme tekisi mitään. Kaikki muu sitten onkin mahdol­lista.?

Päämi­nisteri muistutti kokoo­mus­päät­tä­jille useasti, että haasta­vasta tilan­teesta huoli­matta Suomella on erinomaiset mahdol­li­suudet selviytyä. Kataisen mukaan se vaatii kuitenkin uudis­tus­mie­li­syyttä ja vanhoista, toimi­mat­to­mista raken­teista luopu­mista.

?Me tiedämme tosiasiat. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: masen­nutaan tai energi­soi­dutaan. Itse ehdotan jälkim­mäistä.?


Kuvat


Kokoomus.fi