Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Julkaistu:

?Tule­vien päätös­ten on oltava niin uskot­ta­via, että myös ulko­puo­li­set usko­vat niiden merki­tyk­sen. Jos emme tee uskot­ta­via päätök­siä, se iskee lopulta korko­jen nousuna kaik­kien suoma­lais­ten hyvin­voin­tiin?, Katai­nen toteaa.

Päämi­nis­teri Katai­nen puhui tänään Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­vien 450 osal­lis­tu­jan kuuli­ja­jou­kolle Tampe­reella. Katai­nen huomautti, että sääs­tö­pää­tök­set ovat ikäviä. Ne on kuiten­kin järke­vää tehdä nyt oma-aloit­tei­sesti sen sijaan, että ne joudu­taan teke­mään pakon sane­le­mana muuta­man vuoden kulut­tua.

?Jos välit­tää, kantaa vastuuta. Ja vastuun­kan­toa ei ole jättää sopeu­tuk­sia tai uudis­tuk­sia teke­mättä.?

Katai­sen mukaan Suomi tarvit­see tule­vina vuosina rohkeutta uudis­tua. Uudis­tuk­sia tarvi­taan niin palve­lu­ra­ken­teissa kuin uuden talous­kas­vun luomi­ses­sa­kin. Päämi­nis­teri nosti esille erityi­sesti kunta­uu­dis­tuk­sen tarpeel­li­suu­den sekä esimer­kiksi elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen aloit­ta­mat selvi­tyk­set uuden yritys­toi­min­nan virit­tä­mi­seksi.

?Kunta­uu­dis­tuk­sessa haluamme, että tule­vina vuosi­kym­me­ninä kunnille jää rahaa muuhun­kin kuin vain pakol­lis­ten palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Emme uudista sane­le­malla, vaan tarvit­semme kaikki kunta­päät­tä­jät mukaan. Se ei ole kuiten­kaan mahdol­lista, ettemme tekisi mitään. Kaikki muu sitten onkin mahdol­lista.?

Päämi­nis­teri muis­tutti kokoo­mus­päät­tä­jille useasti, että haas­ta­vasta tilan­teesta huoli­matta Suomella on erin­omai­set mahdol­li­suu­det selviy­tyä. Katai­sen mukaan se vaatii kuiten­kin uudis­tus­mie­li­syyttä ja vanhoista, toimi­mat­to­mista raken­teista luopu­mista.

?Me tiedämme tosi­asiat. Meillä on kaksi vaih­toeh­toa: masen­nu­taan tai ener­gi­soi­du­taan. Itse ehdo­tan jälkim­mäistä.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content