Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Julkaistu:

?Tule­vien päätös­ten on oltava niin uskot­ta­via, että myös ulko­puo­li­set usko­vat niiden merki­tyk­sen. Jos emme tee uskot­ta­via päätök­siä, se iskee lopulta korko­jen nousuna kaik­kien suoma­lais­ten hyvin­voin­tiin?, Katai­nen toteaa.

Päämi­nis­teri Katai­nen puhui tänään Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­vien 450 osal­lis­tu­jan kuuli­ja­jou­kolle Tampe­reella. Katai­nen huomautti, että sääs­tö­pää­tök­set ovat ikäviä. Ne on kuiten­kin järke­vää tehdä nyt oma-aloit­tei­sesti sen sijaan, että ne joudu­taan teke­mään pakon sane­le­mana muuta­man vuoden kulut­tua.

?Jos välit­tää, kantaa vastuuta. Ja vastuun­kan­toa ei ole jättää sopeu­tuk­sia tai uudis­tuk­sia teke­mättä.?

Katai­sen mukaan Suomi tarvit­see tule­vina vuosina rohkeutta uudis­tua. Uudis­tuk­sia tarvi­taan niin palve­lu­ra­ken­teissa kuin uuden talous­kas­vun luomi­ses­sa­kin. Päämi­nis­teri nosti esille erityi­sesti kunta­uu­dis­tuk­sen tarpeel­li­suu­den sekä esimer­kiksi elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen aloit­ta­mat selvi­tyk­set uuden yritys­toi­min­nan virit­tä­mi­seksi.

?Kunta­uu­dis­tuk­sessa haluamme, että tule­vina vuosi­kym­me­ninä kunnille jää rahaa muuhun­kin kuin vain pakol­lis­ten palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Emme uudista sane­le­malla, vaan tarvit­semme kaikki kunta­päät­tä­jät mukaan. Se ei ole kuiten­kaan mahdol­lista, ettemme tekisi mitään. Kaikki muu sitten onkin mahdol­lista.?

Päämi­nis­teri muis­tutti kokoo­mus­päät­tä­jille useasti, että haas­ta­vasta tilan­teesta huoli­matta Suomella on erin­omai­set mahdol­li­suu­det selviy­tyä. Katai­sen mukaan se vaatii kuiten­kin uudis­tus­mie­li­syyttä ja vanhoista, toimi­mat­to­mista raken­teista luopu­mista.

?Me tiedämme tosi­asiat. Meillä on kaksi vaih­toeh­toa: masen­nu­taan tai ener­gi­soi­du­taan. Itse ehdo­tan jälkim­mäistä.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content