Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen EPP-ryhmän huip­pu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan tuot­ta­vuutta nosta­malla

Jyrki Katai­nen EPP-ryhmän huip­pu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan tuot­ta­vuutta nosta­malla

Julkaistu:

EPP-puoluei­den päämi­nis­te­rit ja puolue­joh­ta­jat valmis­te­li­vat tors­tai-iltana alka­vaa EU:n huip­pu­ko­kousta, joka käsit­te­lee Euroo­pan uutta talous­stra­te­giaa sekä ilmas­to­neu­vot­te­lui­den jatkoa. Katai­sella oli myös kahden­vä­li­nen tapaa­mi­nen EU:n sisä­mark­ki­noista vastaa­van komis­saa­rin Michel Barnie­rin kanssa. Katai­nen nosti tapaa­mi­sissa esiin Suomen näke­myk­siä uudesta EU2020-talous­stra­giasta.

- Euroo­pan pitää nopeasti päästä vihreän talous­kas­vun uralle, jotta pystymme turvaa­maan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan myös tule­vai­suu­dessa. Ratkaisu löytyy sosi­aa­li­sesta mark­ki­na­ta­lou­desta: talou­den tuot­ta­vuutta on paran­net­tava,
sisä­mark­ki­noita on laajen­net­tava ja yksit­täis­ten jäsen­mai­den talous­po­li­tiik­kaa on valvot­tava tarkem­min, Katai­nen linjaa.

Katai­nen muis­tut­taa, että väes­tön ikään­ty­mi­nen ja työpaik­ko­jen valu­mi­nen
ulko­maille ovat Euroo­pan yhtei­siä haas­teita, jotka edel­lyt­tä­vät yhtei­siä ratkai­suja. Katai­sen mukaan Euroo­pan on kurot­tava kiinni tuot­ta­vuusero keskei­siin kilpai­li­joi­hin esimer­kiksi Aasiassa.

- Euroo­palla ei ole enää päivää­kään tuhlat­ta­vaksi sisäi­siin proses­sei­hin, vaikka joulu­kuussa sovittu toimie­li­mien uudis­ta­mi­nen olikin tarpeen. Nyt on keski­tyt­tävä talou­den terveh­dyt­tä­mi­seen, jotta meillä riit­tää työtä ja jaet­ta­vaa myös jatkossa, Katai­nen vaatii.

EPP:n huip­pu­ko­kouk­siin osal­lis­tu­vat Rans­kan päämi­nis­teri Francois Fillon, Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt ja muut EPP-puolueita edus­ta­vat halli­tus­ten päämie­het. Kokouk­siin osal­lis­tu­vat myös EPP-taus­tai­set komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso, neuvos­ton puheen­joh­taja Herman van Rompuy ja Euroo­pan parla­men­tin puhe­mies Jerzy Buzek.

EU:n huip­pu­ko­kouk­sen eli Eurooppa-neuvos­ton 27 jäse­nestä 13 kuuluu EPP-puoluei­siin. Eurooppa-neuvos­tossa Suomea edus­taa päämi­nis­teri Vanha­nen.
Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, gsm 0400 505 269

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content