Kokoomus.fi
Jyrki Katainen EPP-ryhmän huippu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvataan tuotta­vuutta nosta­malla

Jyrki Katainen EPP-ryhmän huippu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvataan tuotta­vuutta nosta­malla

Julkaistu: 25.3.10 Uutiset

EPP-puolueiden päämi­nis­terit ja puolue­joh­tajat valmis­te­livat torstai-iltana alkavaa EU:n huippu­ko­kousta, joka käsit­telee Euroopan uutta talous­stra­tegiaa sekä ilmas­to­neu­vot­te­luiden jatkoa. Katai­sella oli myös kahden­vä­linen tapaa­minen EU:n sisämark­ki­noista vastaavan komis­saarin Michel Barnierin kanssa. Katainen nosti tapaa­mi­sissa esiin Suomen näkemyksiä uudesta EU2020-talous­stra­giasta.

- Euroopan pitää nopeasti päästä vihreän talous­kasvun uralle, jotta pystymme turvaamaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan myös tulevai­suu­dessa. Ratkaisu löytyy sosiaa­li­sesta markki­na­ta­lou­desta: talouden tuotta­vuutta on paran­nettava,
sisämark­ki­noita on laajen­nettava ja yksit­täisten jäsen­maiden talous­po­li­tiikkaa on valvottava tarkemmin, Katainen linjaa.

Katainen muistuttaa, että väestön ikään­ty­minen ja työpaik­kojen valuminen
ulkomaille ovat Euroopan yhteisiä haasteita, jotka edellyt­tävät yhteisiä ratkaisuja. Kataisen mukaan Euroopan on kurottava kiinni tuotta­vuusero keskeisiin kilpai­li­joihin esimer­kiksi Aasiassa.

- Euroo­palla ei ole enää päivääkään tuhlat­ta­vaksi sisäisiin proses­seihin, vaikka joulu­kuussa sovittu toimie­limien uudis­ta­minen olikin tarpeen. Nyt on keski­tyttävä talouden terveh­dyt­tä­miseen, jotta meillä riittää työtä ja jaettavaa myös jatkossa, Katainen vaatii.

EPP:n huippu­ko­kouksiin osallis­tuvat Ranskan päämi­nisteri Francois Fillon, Saksan liitto­kansleri Angela Merkel, Ruotsin päämi­nisteri Fredrik Reinfeldt ja muut EPP-puolueita edustavat halli­tusten päämiehet. Kokouksiin osallis­tuvat myös EPP-taustaiset komission puheen­johtaja Jose Manuel Barroso, neuvoston puheen­johtaja Herman van Rompuy ja Euroopan parla­mentin puhemies Jerzy Buzek.

EU:n huippu­ko­kouksen eli Eurooppa-neuvoston 27 jäsenestä 13 kuuluu EPP-puolueisiin. Eurooppa-neuvos­tossa Suomea edustaa päämi­nisteri Vanhanen.
Lisätietoja:

Erityi­sa­vustaja Juho Romak­ka­niemi, gsm 0400 505 269


Kokoomus.fi