Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Julkaistu:

“Jopa seit­se­män miljar­din raken­teel­lista alijää­mää ei korjata vain leik­kauk­silla ja veron­ko­ro­tuk­silla, vaan ainoa pysyvä lääke on talous­kasvu. Siksi sopeu­tus­toi­met on valit­tava siten, että ne eivät vaaranna Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja talous­kas­vua”, Kataja toteaa.

Tutki­mus­ten mukaan vero­jen koro­tuk­set hidas­ta­vat taan­tu­mista selviy­ty­mistä paljon pahem­min kuin meno­jen sopeu­tus­toi­met, Kataja huomaut­taa. Hänen mukaansa veroista eniten talous­kas­vua ja työl­li­syyttä rasit­taa juuri työn vero­tus.

“On tärkeää pitää huoli myös siitä, että kuilu pääoma­tu­lo­jen ja ansio­tu­lo­jen välillä ei taas kasva. Lääk­keenä ei voi pitää myös­kään pääoma­tu­lo­ve­ro­jen korot­ta­mista, sillä se vaikeut­taisi merkit­tä­västi kasvu­ha­kuis­ten ja inves­toi­vien yritys­ten rahoi­tusta ja kykyä työl­lis­tää Suomessa”,  Kataja mainit­see.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja
050 512 2571

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content