Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Julkaistu:

“Jopa seit­se­män miljar­din raken­teel­lista alijää­mää ei korjata vain leik­kauk­silla ja veron­ko­ro­tuk­silla, vaan ainoa pysyvä lääke on talous­kasvu. Siksi sopeu­tus­toi­met on valit­tava siten, että ne eivät vaaranna Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja talous­kas­vua”, Kataja toteaa.

Tutki­mus­ten mukaan vero­jen koro­tuk­set hidas­ta­vat taan­tu­mista selviy­ty­mistä paljon pahem­min kuin meno­jen sopeu­tus­toi­met, Kataja huomaut­taa. Hänen mukaansa veroista eniten talous­kas­vua ja työl­li­syyttä rasit­taa juuri työn vero­tus.

“On tärkeää pitää huoli myös siitä, että kuilu pääoma­tu­lo­jen ja ansio­tu­lo­jen välillä ei taas kasva. Lääk­keenä ei voi pitää myös­kään pääoma­tu­lo­ve­ro­jen korot­ta­mista, sillä se vaikeut­taisi merkit­tä­västi kasvu­ha­kuis­ten ja inves­toi­vien yritys­ten rahoi­tusta ja kykyä työl­lis­tää Suomessa”,  Kataja mainit­see.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja
050 512 2571

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content