Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori

31.3.2015

Vapaa­vuori: Keskus­tan luvuissa miljar­din euron lasku­virhe ? Sipi­län on päivi­tet­tävä sopeu­tuk­sen mitta­luokka

Kokoo­muk­sen elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­ta­jan Juha Sipi­län virheel­li­siä lukuja valtion­ta­lou­desta. Sipilä on toden­nut tänään Helsin­gin Sano­mille, että Keskusta

9.11.2012

Katai­nen: Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

?Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta näinä vaikeina aikoina, ei vauh­tia ja vaaral­li­sia tilan­teita. Kun katsoo meidän minis­te­ri­kaar­tia, jokai­nen on omalla paikal­laan?,

24.10.2012

Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori perää uskal­lusta toteut­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus. Vapaa­vuori piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den turvaa­mista

13.10.2012

Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on huoles­tu­neena seuran­nut loan­hei­ton ja muiden epäter­vei­den piir­tei­den lisään­ty­mistä poliit­ti­sessa keskus­te­lussa. Hänen mukaansa Suomi on

3.10.2012

Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on eri mieltä valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen kanssa rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron käyt­töö­no­tosta. Minis­teri Urpi­lai­nen linjasi viime viikon­lop­puna, että

9.9.2012

Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jan Vapaa­vuori haluaa tarkem­pia selvi­tyk­siä sisä­asian­mi­nis­te­riön esityk­sestä uudis­taa polii­sia. Erityi­sesti vaiku­tus polii­sin kent­tä­toi­min­taan on vielä arvioi­tava

30.8.2012

Vapaa­vuori: Budje­tin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­mi­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori uskoo, että budjet­ti­rii­hestä löytyy ratkai­sun avai­mia työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn lisää­mi­seksi. - On aivan oikein, että

22.8.2012

Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori pitää valtion­ta­lou­den tasa­pai­no­tusta yhtenä Suomen suurim­mista haas­teista. Vapaa­vuori perään­kuu­lut­taa kehys­rii­hestä vastauk­sia erityi­sesti kilpai­lu­ky­ky­haas­tee­seen ja uuden

5.5.2012

Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

Suomen ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko on osoi­tus siitä, kuinka vastuul­li­nen talous­po­li­tiikka ja päätök­sen­te­koon kyke­nevä halli­tus luovat luot­ta­musta kansain­vä­li­ses­ti­kin.

Skip to content