Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on eri mieltä valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen kanssa rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron käyt­töö­no­tosta. Minis­teri Urpi­lai­nen linjasi viime viikon­lop­puna, että Suomen on otet­tava rahoi­tus­mark­ki­na­vero käyt­töön ensim­mäis­ten maiden joukossa, siitä­kin huoli­matta, että vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Meidän ei toden totta pidä lähteä liput liehuen aatteel­li­sesti moti­voi­tui­hin kokei­lui­hin, jotka vaaran­ta­vat suoma­lai­sia työpaik­koja, Vapaa­vuori kirjoit­taa blogis­saan.

Vapaa­vuori koros­taa, että Urpi­lai­sen linjaus on ongel­mal­li­nen nime­no­maan, koska vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Suomen kannalta asian ydin on viimeis­tään siinä, että Ruotsi vastus­taa hanketta vahvasti. Tilanne, jossa meidän pörs­simme ja meidän pank­ki­sek­to­rimme ajet­tai­siin vero­tuk­sel­li­sesti selvästi länsi­naa­pu­riamme epäe­dul­li­sem­paan asemaan, olisi ymmär­ret­tä­västi turmiol­li­nen, Vapaa­vuori toteaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan on aivan oikein, että finans­si­mark­ki­noita pyri­tään vakaut­ta­maan. Yksi­puo­li­sesti käyt­töön otet­tava tran­sak­tio­vero ei kuiten­kaan ratkaise olemassa olevia haas­teita.

- Finans­sia­lan tiukem­paa sään­te­lyä ollaan juuri raken­ta­massa euroop­pa­lai­sen pank­ki­val­von­nan kautta. Toivoi­sin, että asiassa pelat­tai­siin Suomen, eikä Ruot­sin jouk­ku­eessa, Vapaa­vuori sanoo.

Koko Jan Vapaa­vuo­ren aihee­seen liit­tyvä blogi­kir­joi­tus: http://www.vapaavuori.net/index.php?p=1_3&nid=253

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content