Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on eri mieltä valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen kanssa rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron käyt­töö­no­tosta. Minis­teri Urpi­lai­nen linjasi viime viikon­lop­puna, että Suomen on otet­tava rahoi­tus­mark­ki­na­vero käyt­töön ensim­mäis­ten maiden joukossa, siitä­kin huoli­matta, että vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Meidän ei toden totta pidä lähteä liput liehuen aatteel­li­sesti moti­voi­tui­hin kokei­lui­hin, jotka vaaran­ta­vat suoma­lai­sia työpaik­koja, Vapaa­vuori kirjoit­taa blogis­saan.

Vapaa­vuori koros­taa, että Urpi­lai­sen linjaus on ongel­mal­li­nen nime­no­maan, koska vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Suomen kannalta asian ydin on viimeis­tään siinä, että Ruotsi vastus­taa hanketta vahvasti. Tilanne, jossa meidän pörs­simme ja meidän pank­ki­sek­to­rimme ajet­tai­siin vero­tuk­sel­li­sesti selvästi länsi­naa­pu­riamme epäe­dul­li­sem­paan asemaan, olisi ymmär­ret­tä­västi turmiol­li­nen, Vapaa­vuori toteaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan on aivan oikein, että finans­si­mark­ki­noita pyri­tään vakaut­ta­maan. Yksi­puo­li­sesti käyt­töön otet­tava tran­sak­tio­vero ei kuiten­kaan ratkaise olemassa olevia haas­teita.

- Finans­sia­lan tiukem­paa sään­te­lyä ollaan juuri raken­ta­massa euroop­pa­lai­sen pank­ki­val­von­nan kautta. Toivoi­sin, että asiassa pelat­tai­siin Suomen, eikä Ruot­sin jouk­ku­eessa, Vapaa­vuori sanoo.

Koko Jan Vapaa­vuo­ren aihee­seen liit­tyvä blogi­kir­joi­tus: http://www.vapaavuori.net/index.php?p=1_3&nid=253

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content