Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Keskus­tan luvuissa miljar­din euron lasku­virhe ? Sipi­län on päivi­tet­tävä sopeu­tuk­sen mitta­luokka

Vapaa­vuori: Keskus­tan luvuissa miljar­din euron lasku­virhe ? Sipi­län on päivi­tet­tävä sopeu­tuk­sen mitta­luokka

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­ta­jan Juha Sipi­län virheel­li­siä lukuja valtion­ta­lou­desta.

Sipilä on toden­nut tänään Helsin­gin Sano­mille, että Keskusta sopeut­taisi valtion menoja ja tuloja kaksi miljar­dia euroa ja siten vuonna 2019 valtion­ta­lous olisi kaksi miljar­dia alijää­mäi­nen. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön vakausyk­si­kön laskel­man mukaan väite on virheel­li­nen.

?VM:n laskelma osoit­taa, että valtion­ta­lou­den alijää­män supis­ta­mi­nen 2 miljar­diin euroon v. 2019 mennessä edel­lyt­täisi 3,2 miljar­din euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­della. Keskus­tan sääs­tö­lis­tassa on yli miljar­din euron aukko pelkäs­tään valtion­ta­lou­den puolella heidän omiin tavoit­tei­siinsa nähden.?

?Pari viik­koa sitten VM:n virka­mie­het vaka­vasti varoit­ti­vat erit­täin huonosta julki­sen talou­den kehi­tyk­sestä ja suosit­ti­vat kuuden miljar­din euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­den aikana, jotta julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­nen suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen kään­tyisi laskuun. Näillä luvuilla valtion­ta­lous ja kunta­ta­lous palai­si­vat lähelle tasa­pai­noa, eli velkaan­tu­mi­nen ei vielä­kään loppuisi. Sipilä sanoo hyväk­sy­vänsä VM:n luvut, mutta ehdot­taa silti edel­leen vain kahden miljar­din euron sopeu­tusta seuraa­valla vaali­kau­della. VM:n lukui­hin nähden Keskus­tan sääs­tö­oh­jel­masta puut­tuu neljä miljar­dia?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arviota objek­tii­vi­sem­paa ja luotet­ta­vam­paa arviota ei valta­kun­nasta löydy.

“Mennyt vaali­kausi meni mönkään varmasti monesta syystä, mutta erityi­sesti sen takia, ettei uskottu VM:n laskel­mia ja pohjat­tiin teke­mi­set olet­ta­malle, että talous kasvaa jopa ennus­teita nopeam­min. Ei pelkäs­tään dema­rei­den, vaan erityi­sesti keskus­tan linjauk­sia lukiessa huoli hiipii taas puse­roon ? ettei vain neljän vuoden takai­nen tois­tuisi??

?Keskus­tassa ei joko ole ymmär­retty valtion­ta­lou­den tilan­teen vaka­vuutta tai sitten Keskusta ei uskalla kertoa koko sääs­tö­lis­taansa ennen vaaleja. Joka tapauk­sessa Keskus­tan luvut ovat pahasti alimi­toi­te­tut suhteessa heidän omiin tavoit­tei­siinsa, valtio­va­rain­mi­nis­te­riön suosit­ta­masta sopeu­tuk­sesta puhu­mat­ta­kaan.?

?Toivon, että Keskusta ja Juha Sipilä täyden­tä­vät pikai­sesti omaa sääs­tö­lin­jaansa tai sitten myön­tä­vät avoi­mesti, että heidän ohjel­mansa ei riitä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seen, talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­seen tai edes heidän oman kahden miljar­din euron alijää­mä­ta­voit­teensa saavut­ta­mi­seen.?

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content