Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Keskus­tan luvuissa miljar­din euron lasku­virhe ? Sipi­län on päivi­tet­tävä sopeu­tuk­sen mitta­luokka

Vapaa­vuori: Keskus­tan luvuissa miljar­din euron lasku­virhe ? Sipi­län on päivi­tet­tävä sopeu­tuk­sen mitta­luokka

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­ta­jan Juha Sipi­län virheel­li­siä lukuja valtion­ta­lou­desta.

Sipilä on toden­nut tänään Helsin­gin Sano­mille, että Keskusta sopeut­taisi valtion menoja ja tuloja kaksi miljar­dia euroa ja siten vuonna 2019 valtion­ta­lous olisi kaksi miljar­dia alijää­mäi­nen. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön vakausyk­si­kön laskel­man mukaan väite on virheel­li­nen.

?VM:n laskelma osoit­taa, että valtion­ta­lou­den alijää­män supis­ta­mi­nen 2 miljar­diin euroon v. 2019 mennessä edel­lyt­täisi 3,2 miljar­din euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­della. Keskus­tan sääs­tö­lis­tassa on yli miljar­din euron aukko pelkäs­tään valtion­ta­lou­den puolella heidän omiin tavoit­tei­siinsa nähden.?

?Pari viik­koa sitten VM:n virka­mie­het vaka­vasti varoit­ti­vat erit­täin huonosta julki­sen talou­den kehi­tyk­sestä ja suosit­ti­vat kuuden miljar­din euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­den aikana, jotta julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­nen suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen kään­tyisi laskuun. Näillä luvuilla valtion­ta­lous ja kunta­ta­lous palai­si­vat lähelle tasa­pai­noa, eli velkaan­tu­mi­nen ei vielä­kään loppuisi. Sipilä sanoo hyväk­sy­vänsä VM:n luvut, mutta ehdot­taa silti edel­leen vain kahden miljar­din euron sopeu­tusta seuraa­valla vaali­kau­della. VM:n lukui­hin nähden Keskus­tan sääs­tö­oh­jel­masta puut­tuu neljä miljar­dia?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arviota objek­tii­vi­sem­paa ja luotet­ta­vam­paa arviota ei valta­kun­nasta löydy.

“Mennyt vaali­kausi meni mönkään varmasti monesta syystä, mutta erityi­sesti sen takia, ettei uskottu VM:n laskel­mia ja pohjat­tiin teke­mi­set olet­ta­malle, että talous kasvaa jopa ennus­teita nopeam­min. Ei pelkäs­tään dema­rei­den, vaan erityi­sesti keskus­tan linjauk­sia lukiessa huoli hiipii taas puse­roon ? ettei vain neljän vuoden takai­nen tois­tuisi??

?Keskus­tassa ei joko ole ymmär­retty valtion­ta­lou­den tilan­teen vaka­vuutta tai sitten Keskusta ei uskalla kertoa koko sääs­tö­lis­taansa ennen vaaleja. Joka tapauk­sessa Keskus­tan luvut ovat pahasti alimi­toi­te­tut suhteessa heidän omiin tavoit­tei­siinsa, valtio­va­rain­mi­nis­te­riön suosit­ta­masta sopeu­tuk­sesta puhu­mat­ta­kaan.?

?Toivon, että Keskusta ja Juha Sipilä täyden­tä­vät pikai­sesti omaa sääs­tö­lin­jaansa tai sitten myön­tä­vät avoi­mesti, että heidän ohjel­mansa ei riitä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seen, talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­seen tai edes heidän oman kahden miljar­din euron alijää­mä­ta­voit­teensa saavut­ta­mi­seen.?

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content