Vapaa­vuori: Keskustan luvuissa miljardin euron lasku­virhe ? Sipilän on päivi­tettävä sopeu­tuksen mitta­luokka – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Keskustan luvuissa miljardin euron lasku­virhe ? Sipilän on päivi­tettävä sopeu­tuksen mitta­luokka

Vapaa­vuori: Keskustan luvuissa miljardin euron lasku­virhe ? Sipilän on päivi­tettävä sopeu­tuksen mitta­luokka

Julkaistu: 31.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori ihmet­telee Keskustan puheen­joh­tajan Juha Sipilän virheel­lisiä lukuja valtion­ta­lou­desta.

Sipilä on todennut tänään Helsingin Sanomille, että Keskusta sopeut­taisi valtion menoja ja tuloja kaksi miljardia euroa ja siten vuonna 2019 valtion­talous olisi kaksi miljardia alijää­mäinen. Valtio­va­rain­mi­nis­teriön vakausyk­sikön laskelman mukaan väite on virheel­linen.

?VM:n laskelma osoittaa, että valtion­ta­louden alijäämän supis­ta­minen 2 miljardiin euroon v. 2019 mennessä edellyt­täisi 3,2 miljardin euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­della. Keskustan säästö­lis­tassa on yli miljardin euron aukko pelkästään valtion­ta­louden puolella heidän omiin tavoit­tei­siinsa nähden.?

?Pari viikkoa sitten VM:n virka­miehet vakavasti varoit­tivat erittäin huonosta julkisen talouden kehityk­sestä ja suosit­tivat kuuden miljardin euron sopeu­tusta ensi vaali­kauden aikana, jotta julkisen talouden velkaan­tu­minen suhteessa brutto­kan­san­tuot­teeseen kääntyisi laskuun. Näillä luvuilla valtion­talous ja kunta­talous palai­sivat lähelle tasapainoa, eli velkaan­tu­minen ei vieläkään loppuisi. Sipilä sanoo hyväk­sy­vänsä VM:n luvut, mutta ehdottaa silti edelleen vain kahden miljardin euron sopeu­tusta seuraa­valla vaali­kau­della. VM:n lukuihin nähden Keskustan säästö­oh­jel­masta puuttuu neljä miljardia?, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muistuttaa, että valtio­va­rain­mi­nis­teriön arviota objek­tii­vi­sempaa ja luotet­ta­vampaa arviota ei valta­kun­nasta löydy.

“Mennyt vaali­kausi meni mönkään varmasti monesta syystä, mutta erityi­sesti sen takia, ettei uskottu VM:n laskelmia ja pohjattiin tekemiset oletta­malle, että talous kasvaa jopa ennus­teita nopeammin. Ei pelkästään demareiden, vaan erityi­sesti keskustan linjauksia lukiessa huoli hiipii taas puseroon ? ettei vain neljän vuoden takainen toistuisi??

?Keskus­tassa ei joko ole ymmär­retty valtion­ta­louden tilanteen vakavuutta tai sitten Keskusta ei uskalla kertoa koko säästö­lis­taansa ennen vaaleja. Joka tapauk­sessa Keskustan luvut ovat pahasti alimi­toi­tetut suhteessa heidän omiin tavoit­tei­siinsa, valtio­va­rain­mi­nis­teriön suosit­ta­masta sopeu­tuk­sesta puhumat­takaan.?

?Toivon, että Keskusta ja Juha Sipilä täyden­tävät pikai­sesti omaa säästö­lin­jaansa tai sitten myöntävät avoimesti, että heidän ohjel­mansa ei riitä velkaan­tu­misen taitta­miseen, talouden tasapainon saavut­ta­miseen tai edes heidän oman kahden miljardin euron alijää­mä­ta­voit­teensa saavut­ta­miseen.?

 


Kokoomus.fi