Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Jan Vapaavuori

22.3.2012

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori pitää halli­tuk­sen kehys­rii­hessä saavu­tet­tua koko­nais­so­peu­tuk­sen tasoa tyydyt­tä­vänä.

19.3.2012

Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lussa tyyli­virhe

Jan Vapaa­vuo­ren mukaan on harmil­lista, että viime päivien uuti­sointi puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sesta antaa aiheet­to­masti ainek­sia kieli­po­liit­ti­seen kiis­taan.

25.2.2012

Vapaa­vuori: Soli­daa­ri­suus­vero arvioi­tava osana halli­tuk­sen talous­pää­tös­ten koko­nai­suutta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori suhtau­tuu valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen ehdo­tuk­seen yli 100 000 euroa ansait­se­vien määrä­ai­kai­sesta soli­daa­ri­suus­ve­rosta maltil­li­sesti.

16.12.2011

Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budje­tin ulko­puo­li­nen rahoi­tus on myös sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jien ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Krista Kiurun saavut­ta­maan ratkai­suun Yleis­ra­dion koko­nai­suu­dis­tuk­sesta.

28.3.2011

Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

Asumi­sesta ja pohjois­mai­sesta yhteis­työstä vastaava minis­teri Jan Vapaa­vuori esit­tää kirje- tai sähköi­sen äänes­tä­mi­sen otta­mista käyt­töön ulko­mailla vaki­tui­sesti asuvien suoma­lais­ten äänes­tys­muo­tona.

Skip to content