Ministeri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­minen tai sähköinen äänes­tä­minen mahdol­lis­tettava ulkosuo­ma­lai­sille – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­minen tai sähköinen äänes­tä­minen mahdol­lis­tettava ulkosuo­ma­lai­sille

Ministeri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­minen tai sähköinen äänes­tä­minen mahdol­lis­tettava ulkosuo­ma­lai­sille

Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

Vapaa­vuori esitti ideansa tänään 28.3. vierail­lessaan Tukhol­massa tapaa­massa siellä asuvia suoma­laisia. Ulkomailla asuu väliai­kai­sesti kymme­niä­tu­hansia suoma­laisia sekä pysyvästi satoja­tu­hansia toisen ja kolmannen polven suoma­laisia. Suuri osa ulkomaille muutta­neista suoma­lai­sista seuraa median välityk­sellä suoma­laista politiikkaa ja moni heistä haluaisi äänestää, erityi­sesti eduskun­ta­vaa­leissa, mikäli tämä olisi nykyistä helpompaa.

- Ulkosuo­ma­laisten äänes­tä­minen ulkomailla on nykyisin kohtuut­toman hankalaa. Ulkomailla äänes­tä­misen ja äänes­ty­sak­tii­vi­suuden kasvat­ta­misen konkreet­ti­seksi helpot­ta­mi­seksi tulisi pohtia kirje­ää­nes­tä­misen tai sähköisen äänes­tä­misen käyttöön ottamista. Tämä edistäisi demokratian toteu­tu­mista ulkomailla asuvien suoma­laisten osalta, Vapaa­vuori sanoo.

Kirje­ää­nes­tä­minen on käytössä monissa Euroopan maissa. Vapaa­vuoren mukaan Suomessa voitaisiin ottaa mallia esimer­kiksi Ruotsista. - Ruotsissa kirje­ää­nes­tä­minen helpottaa ulkomailla asuvien kansa­laisten äänes­tä­mistä, kun äänes­täjän ei tarvitse hakeutua lähimpään äänes­tys­pis­teeseen, joka voi pahim­massa tapauk­sessa olla satojen kilometrien päässä, Vapaa­vuori huomauttaa.

Vaihtoehtona kirje­ää­nes­tä­mi­selle voidaan pitää myös sähköistä äänes­tä­mistä, joka on käytössä esimer­kiksi USA:ssa, Virossa, Sveit­sissä ja Iso-Britan­niassa.


Kokoomus.fi