Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

Julkaistu:

Vapaa­vuori esitti ideansa tänään 28.3. vierail­les­saan Tukhol­massa tapaa­massa siellä asuvia suoma­lai­sia. Ulko­mailla asuu väliai­kai­sesti kymme­niä­tu­han­sia suoma­lai­sia sekä pysy­västi sato­ja­tu­han­sia toisen ja kolman­nen polven suoma­lai­sia. Suuri osa ulko­maille muut­ta­neista suoma­lai­sista seuraa median väli­tyk­sellä suoma­laista poli­tiik­kaa ja moni heistä haluaisi äänes­tää, erityi­sesti edus­kun­ta­vaa­leissa, mikäli tämä olisi nykyistä helpom­paa.

- Ulko­suo­ma­lais­ten äänes­tä­mi­nen ulko­mailla on nykyi­sin kohtuut­to­man hanka­laa. Ulko­mailla äänes­tä­mi­sen ja äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den kasvat­ta­mi­sen konkreet­ti­seksi helpot­ta­mi­seksi tulisi pohtia kirje­ää­nes­tä­mi­sen tai sähköi­sen äänes­tä­mi­sen käyt­töön otta­mista. Tämä edis­täisi demo­kra­tian toteu­tu­mista ulko­mailla asuvien suoma­lais­ten osalta, Vapaa­vuori sanoo.

Kirje­ää­nes­tä­mi­nen on käytössä monissa Euroo­pan maissa. Vapaa­vuo­ren mukaan Suomessa voitai­siin ottaa mallia esimer­kiksi Ruot­sista. - Ruot­sissa kirje­ää­nes­tä­mi­nen helpot­taa ulko­mailla asuvien kansa­lais­ten äänes­tä­mistä, kun äänes­tä­jän ei tarvitse hakeu­tua lähim­pään äänes­tys­pis­tee­seen, joka voi pahim­massa tapauk­sessa olla sato­jen kilo­met­rien päässä, Vapaa­vuori huomaut­taa.

Vaih­toeh­tona kirje­ää­nes­tä­mi­selle voidaan pitää myös sähköistä äänes­tä­mistä, joka on käytössä esimer­kiksi USA:ssa, Virossa, Sveit­sissä ja Iso-Britan­niassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content