Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

Julkaistu:

Vapaa­vuori esitti ideansa tänään 28.3. vierail­les­saan Tukhol­massa tapaa­massa siellä asuvia suoma­lai­sia. Ulko­mailla asuu väliai­kai­sesti kymme­niä­tu­han­sia suoma­lai­sia sekä pysy­västi sato­ja­tu­han­sia toisen ja kolman­nen polven suoma­lai­sia. Suuri osa ulko­maille muut­ta­neista suoma­lai­sista seuraa median väli­tyk­sellä suoma­laista poli­tiik­kaa ja moni heistä haluaisi äänes­tää, erityi­sesti edus­kun­ta­vaa­leissa, mikäli tämä olisi nykyistä helpom­paa.

- Ulko­suo­ma­lais­ten äänes­tä­mi­nen ulko­mailla on nykyi­sin kohtuut­to­man hanka­laa. Ulko­mailla äänes­tä­mi­sen ja äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den kasvat­ta­mi­sen konkreet­ti­seksi helpot­ta­mi­seksi tulisi pohtia kirje­ää­nes­tä­mi­sen tai sähköi­sen äänes­tä­mi­sen käyt­töön otta­mista. Tämä edis­täisi demo­kra­tian toteu­tu­mista ulko­mailla asuvien suoma­lais­ten osalta, Vapaa­vuori sanoo.

Kirje­ää­nes­tä­mi­nen on käytössä monissa Euroo­pan maissa. Vapaa­vuo­ren mukaan Suomessa voitai­siin ottaa mallia esimer­kiksi Ruot­sista. - Ruot­sissa kirje­ää­nes­tä­mi­nen helpot­taa ulko­mailla asuvien kansa­lais­ten äänes­tä­mistä, kun äänes­tä­jän ei tarvitse hakeu­tua lähim­pään äänes­tys­pis­tee­seen, joka voi pahim­massa tapauk­sessa olla sato­jen kilo­met­rien päässä, Vapaa­vuori huomaut­taa.

Vaih­toeh­tona kirje­ää­nes­tä­mi­selle voidaan pitää myös sähköistä äänes­tä­mistä, joka on käytössä esimer­kiksi USA:ssa, Virossa, Sveit­sissä ja Iso-Britan­niassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content