Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuksen valmis­te­lussa tyyli­virhe – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuksen valmis­te­lussa tyyli­virhe

Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuksen valmis­te­lussa tyyli­virhe

Julkaistu: 19.03.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori huomauttaa, että kielilain ja halli­tus­oh­jelman kirjausten perus­teella on selvää, että ruotsin­kie­linen varus­mies­kou­lutus on turvattava. Se antaa perusteet myös Drags­vikin varus­kunnan säilyt­tä­mi­selle.

?Olen erityisen harmissani siitä, että pahim­millaan tässä syyllis­tetään tunteiden kuumen­tuessa suomen­ruot­sa­laista kansanosaa, vaikka sille ei ole mitään perus­teita. On täysin selvää, että varus­mies­kou­lu­tusta annetaan jossain muodossa myös toisella kotimai­sella kielellä.?

Vapaa­vuoren mielestä puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuksen valmis­te­lussa on sattunut tyyli­virhe.

?Puolus­tus­mi­nisteri Wallin olisi voinut selkeämmin tuoda esille ne perusteet ja sen valmis­te­lu­pro­sessin, jonka tuloksena puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sessa päädyttiin säilyt­tämään nimenomaan Drags­vikin varus­kunta ruotsin­kie­lisen koulu­tuksen antopaikkana. Nyt on liian paljon tulkintoja ja epäsel­vyyksiä ilmassa, eikä se ole hyväksi näin suurelle uudis­tuk­selle.?

Vapaa­vuori toivoo puolus­tus­mi­nisteri Stefan Wallinin kertovan vielä yksityis­koh­tai­sesti ja selkeästi puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tukseen liittyvien ratkai­sujen perusteet.

?Koska ihmisten mielissä on kokonai­suuteen liittyen, erityi­sesti Drags­vikin varus­kunnan kohtalon osalta, epätie­toi­suutta ratkai­sujen perus­teista ja päätök­sen­te­ko­pro­ses­sista, ne on hyvä julki­sesti kaikille vielä avata.?


Kuvat


Kokoomus.fi