Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lussa tyyli­virhe

Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lussa tyyli­virhe

Julkaistu:

Vapaa­vuori huomaut­taa, että kieli­lain ja halli­tus­oh­jel­man kirjaus­ten perus­teella on selvää, että ruot­sin­kie­li­nen varus­mies­kou­lu­tus on turvat­tava. Se antaa perus­teet myös Drags­vi­kin varus­kun­nan säilyt­tä­mi­selle.

?Olen erityi­sen harmis­sani siitä, että pahim­mil­laan tässä syyl­lis­te­tään tuntei­den kuumen­tuessa suomen­ruot­sa­laista kansan­osaa, vaikka sille ei ole mitään perus­teita. On täysin selvää, että varus­mies­kou­lu­tusta anne­taan jossain muodossa myös toisella koti­mai­sella kielellä.?

Vapaa­vuo­ren mielestä puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lussa on sattu­nut tyyli­virhe.

?Puolus­tus­mi­nis­teri Wallin olisi voinut selkeäm­min tuoda esille ne perus­teet ja sen valmis­te­lu­pro­ses­sin, jonka tulok­sena puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sessa päädyt­tiin säilyt­tä­mään nime­no­maan Drags­vi­kin varus­kunta ruot­sin­kie­li­sen koulu­tuk­sen anto­paik­kana. Nyt on liian paljon tulkin­toja ja epäsel­vyyk­siä ilmassa, eikä se ole hyväksi näin suurelle uudis­tuk­selle.?

Vapaa­vuori toivoo puolus­tus­mi­nis­teri Stefan Walli­nin kerto­van vielä yksi­tyis­koh­tai­sesti ja selkeästi puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­seen liit­ty­vien ratkai­su­jen perus­teet.

?Koska ihmis­ten mielissä on koko­nai­suu­teen liit­tyen, erityi­sesti Drags­vi­kin varus­kun­nan kohta­lon osalta, epätie­toi­suutta ratkai­su­jen perus­teista ja päätök­sen­te­ko­pro­ses­sista, ne on hyvä julki­sesti kaikille vielä avata.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content