Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Soli­daa­ri­suus­vero arvioi­tava osana halli­tuk­sen talous­pää­tös­ten koko­nai­suutta

Vapaa­vuori: Soli­daa­ri­suus­vero arvioi­tava osana halli­tuk­sen talous­pää­tös­ten koko­nai­suutta

Julkaistu:

?Kokoo­mus ei halua sulkea mitään vaih­toeh­toja kevään vaikei­den talous­pää­tös­ten ulko­puo­lelle. Kynnys­ky­sy­myk­siin hirt­täy­ty­mi­nen harvoin palve­lee isän­maan asiaa, varsin­kaan vaikeina aikoina.”

Vapaa­vuori kuiten­kin koros­taa, että olen­nai­sinta halli­tuk­sen kevään talous­pää­tök­sissä on uskot­tava koko­nais­pa­ketti talou­den sopeut­ta­mi­sen sekä uuden talous­kas­vun pohjan luomi­seksi, eivät mitkään yksit­täi­set säästö- tai vero­pää­tök­set.

?Halli­tuk­sen talous­lin­jan uskot­ta­vuus arvioi­daan sopeu­tus­toi­mien, raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten ja kasvua luovien uudis­tus­ten jämäk­kyy­den perus­teella. Kyse on nyt uskon vahvis­ta­mi­sesta sille, että halli­tus noudat­taa omaa ohjel­maansa.”

Vapaa­vuo­ren mukaan sopeu­tus olisi tehtävä siten, että se hait­taa mahdol­li­sim­man vähän talous­kas­vun edel­ly­tyk­siä.

“Työn vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen olisi lähtö­koh­tai­sesti hyvin haital­lista poli­tiik­kaa kasvun ja työl­li­syy­den kannalta. Ylim­missä vero­luo­kissa tehtä­vien veron­ko­ro­tus­ten merki­tys valtion tulo­jen kannalta on myös hyvin pieni, eikä niillä siksi ole varsi­naista merki­tystä talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen kannalta”, Vapaa­vuori muis­tut­taa.

Kyse on Vapaa­vuo­ren mukaan kuiten­kin aina koko­nai­suu­desta. ?Talous­asian­tun­ti­joi­den ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riön varsin yhte­näis­ten laskel­mien mukaan kyse on miljar­dien euro­jen sopeu­tus­tar­peesta. Mitä raskaam­mista sääs­tö­pää­tök­sistä on kyse, sitä tärkeäm­pää on, että kaikki yhteis­kun­ta­ryh­mät otta­vat osaa talkoi­siin.?

Kaiken kaik­ki­aan suhtau­tu­mi­nen Urpi­lai­sen ehdot­ta­maan soli­daa­ri­suus­ve­roon riip­puu Vapaa­vuo­ren mukaan kevään säästö- ja sopeu­tus­pää­tös­ten koko­nai­suu­desta.

?Yksit­täi­senä eril­lis­ky­sy­myk­senä emme voi soli­daa­ri­suus­ve­roa kannat­taa emmekä muuten­kaan näe sille aihetta, mutta osana riit­tä­vän jämäk­kää talou­den sopeu­tus­kuu­ria veron­ko­ro­tus näyt­täy­tyy eri valossa, eikä sitä siksi pidä sulkea vaih­toeh­to­jen ulko­puo­lelle.”

Lisä­tie­dot:
jan.vapaavuori@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content