Vapaa­vuori: Solidaa­ri­suusvero arvioitava osana halli­tuksen talous­pää­tösten kokonai­suutta – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Solidaa­ri­suusvero arvioitava osana halli­tuksen talous­pää­tösten kokonai­suutta

Vapaa­vuori: Solidaa­ri­suusvero arvioitava osana halli­tuksen talous­pää­tösten kokonai­suutta

Julkaistu: 25.02.2012 Uncategorized

?Kokoomus ei halua sulkea mitään vaihtoehtoja kevään vaikeiden talous­pää­tösten ulkopuo­lelle. Kynnys­ky­sy­myksiin hirttäy­ty­minen harvoin palvelee isänmaan asiaa, varsinkaan vaikeina aikoina.”

Vapaa­vuori kuitenkin korostaa, että olennai­sinta halli­tuksen kevään talous­pää­tök­sissä on uskottava kokonais­pa­ketti talouden sopeut­ta­misen sekä uuden talous­kasvun pohjan luomi­seksi, eivät mitkään yksit­täiset säästö- tai veropää­tökset.

?Halli­tuksen talous­linjan uskot­tavuus arvioidaan sopeu­tus­toimien, raken­teel­listen uudis­tusten ja kasvua luovien uudis­tusten jämäk­kyyden perus­teella. Kyse on nyt uskon vahvis­ta­mi­sesta sille, että hallitus noudattaa omaa ohjel­maansa.”

Vapaa­vuoren mukaan sopeutus olisi tehtävä siten, että se haittaa mahdol­li­simman vähän talous­kasvun edelly­tyksiä.

“Työn verotuksen kiris­tä­minen olisi lähtö­koh­tai­sesti hyvin haital­lista politiikkaa kasvun ja työlli­syyden kannalta. Ylimmissä veroluo­kissa tehtävien veron­ko­ro­tusten merkitys valtion tulojen kannalta on myös hyvin pieni, eikä niillä siksi ole varsi­naista merki­tystä talouden tasapai­not­ta­misen kannalta”, Vapaa­vuori muistuttaa.

Kyse on Vapaa­vuoren mukaan kuitenkin aina kokonai­suu­desta. ?Talous­asian­tun­ti­joiden ja valtio­va­rain­mi­nis­teriön varsin yhtenäisten laskelmien mukaan kyse on miljardien eurojen sopeu­tus­tar­peesta. Mitä raskaam­mista säästö­pää­tök­sistä on kyse, sitä tärkeämpää on, että kaikki yhteis­kun­ta­ryhmät ottavat osaa talkoisiin.?

Kaiken kaikkiaan suhtau­tu­minen Urpilaisen ehdot­tamaan solidaa­ri­suus­veroon riippuu Vapaa­vuoren mukaan kevään säästö- ja sopeu­tus­pää­tösten kokonai­suu­desta.

?Yksit­täisenä erillis­ky­sy­myksenä emme voi solidaa­ri­suus­veroa kannattaa emmekä muutenkaan näe sille aihetta, mutta osana riittävän jämäkkää talouden sopeu­tus­kuuria veron­ko­rotus näyttäytyy eri valossa, eikä sitä siksi pidä sulkea vaihtoeh­tojen ulkopuo­lelle.”

Lisätiedot:
jan.vapaavuori@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi