Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

Julkaistu:

Vapaa­vuo­ren mukaan nyt tehdyt päätök­set ovat osoi­tus siitä, että päämi­nis­teri Katai­sen laaja­poh­jai­nen halli­tus on toimin­ta­ky­kyi­nen ja pystyy myös hanka­liin päätök­siin.

?Nyt tehdyt sopeu­tuk­set yhdessä viime­ke­säis­ten päätös­ten kanssa katkai­se­vat Suomen velkaan­tu­mis­kier­teen. Se on osoi­tus siitä, että pidämme koti­pe­sämme kunnossa vaikei­na­kin aikoina.?

Talou­den sopeu­tuk­set ovat nyt runsaat viisi miljar­dia euroa, kun tämän päivän ja viime kesän päätök­set laske­taan yhteen. Vapaa­vuo­ren mukaan vaikeat päätök­set ovat vaati­neet jous­ta­mista kaikilta mukana olleilta puolueilta.

Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen, että sääs­tö­jen lisäksi halli­tus panosti kasvua vauh­dit­ta­viin uudis­tuk­siin, kuten t&k-menojen sekä bisne­sen­ke­lei­den vero­vä­hen­nyk­siin. Myös nuor­ten työl­lis­tä­mi­seen tulee selviä paran­nuk­sia ? aivan kuten esimer­kiksi presi­dentti Niinistö on toivo­nut, Vapaa­vuori mainit­see.

?Kaiken kaik­ki­aan halli­tuk­sen kehys­pää­tös vahvis­taa luot­ta­musta halli­tuk­sen toimin­ta­ky­kyyn, tait­taa velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti ja luo edel­ly­tyk­siä Suomen kipeästi kaipaa­malle talous­kas­vulle.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content