Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori: Hallitus panosti luotta­mukseen – kokoomus.fi
MENU
Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori: Hallitus panosti luotta­mukseen

Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori: Hallitus panosti luotta­mukseen

Julkaistu: 22.03.2012 Uncategorized

Vapaa­vuoren mukaan nyt tehdyt päätökset ovat osoitus siitä, että päämi­nisteri Kataisen laaja­poh­jainen hallitus on toimin­ta­ky­kyinen ja pystyy myös hankaliin päätöksiin.

?Nyt tehdyt sopeu­tukset yhdessä viime­ke­säisten päätösten kanssa katkai­sevat Suomen velkaan­tu­mis­kierteen. Se on osoitus siitä, että pidämme kotipe­sämme kunnossa vaikei­nakin aikoina.?

Talouden sopeu­tukset ovat nyt runsaat viisi miljardia euroa, kun tämän päivän ja viime kesän päätökset lasketaan yhteen. Vapaa­vuoren mukaan vaikeat päätökset ovat vaatineet jousta­mista kaikilta mukana olleilta puolueilta.

Vapaa­vuori on tyyty­väinen, että säästöjen lisäksi hallitus panosti kasvua vauhdit­taviin uudis­tuksiin, kuten t&k-menojen sekä bisne­sen­ke­leiden verovä­hen­nyksiin. Myös nuorten työllis­tä­miseen tulee selviä paran­nuksia ? aivan kuten esimer­kiksi presi­dentti Niinistö on toivonut, Vapaa­vuori mainitsee.

?Kaiken kaikkiaan halli­tuksen kehys­päätös vahvistaa luotta­musta halli­tuksen toimin­ta­kykyyn, taittaa velkaan­tu­mis­ke­hi­tyksen halli­tus­oh­jelman mukai­sesti ja luo edelly­tyksiä Suomen kipeästi kaipaa­malle talous­kas­vulle.?


Kuvat


Kokoomus.fi