Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

Julkaistu:

Vapaa­vuo­ren mukaan nyt tehdyt päätök­set ovat osoi­tus siitä, että päämi­nis­teri Katai­sen laaja­poh­jai­nen halli­tus on toimin­ta­ky­kyi­nen ja pystyy myös hanka­liin päätök­siin.

?Nyt tehdyt sopeu­tuk­set yhdessä viime­ke­säis­ten päätös­ten kanssa katkai­se­vat Suomen velkaan­tu­mis­kier­teen. Se on osoi­tus siitä, että pidämme koti­pe­sämme kunnossa vaikei­na­kin aikoina.?

Talou­den sopeu­tuk­set ovat nyt runsaat viisi miljar­dia euroa, kun tämän päivän ja viime kesän päätök­set laske­taan yhteen. Vapaa­vuo­ren mukaan vaikeat päätök­set ovat vaati­neet jous­ta­mista kaikilta mukana olleilta puolueilta.

Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen, että sääs­tö­jen lisäksi halli­tus panosti kasvua vauh­dit­ta­viin uudis­tuk­siin, kuten t&k-menojen sekä bisne­sen­ke­lei­den vero­vä­hen­nyk­siin. Myös nuor­ten työl­lis­tä­mi­seen tulee selviä paran­nuk­sia ? aivan kuten esimer­kiksi presi­dentti Niinistö on toivo­nut, Vapaa­vuori mainit­see.

?Kaiken kaik­ki­aan halli­tuk­sen kehys­pää­tös vahvis­taa luot­ta­musta halli­tuk­sen toimin­ta­ky­kyyn, tait­taa velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti ja luo edel­ly­tyk­siä Suomen kipeästi kaipaa­malle talous­kas­vulle.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content