Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budje­tin ulko­puo­li­nen rahoi­tus on myös sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen”

Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budje­tin ulko­puo­li­nen rahoi­tus on myös sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen”

Julkaistu:

“Olen erityi­sen tyyty­väi­nen siihen, että nyt saavu­te­tulla, budje­tin ulko­puo­li­sella mallilla yli miljoona sink­ku­ta­loutta pääsee noin puolta halvem­malla kuin aiem­min. Lisäksi malli on sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen eli pieni­tu­loi­sim­mat saavat helpo­te­tun maksun.”

Nyky­ti­lan­tee­seen verrat­tuna uudesta Yle-maksusta hyöty­vät pieni­tu­lois­ten lisäksi noin miljoona yhden aikui­sen koti­ta­loutta. Yhdeltä hengeltä kerätty summa vaih­te­lee 50?140 euron välillä tulo­ta­son mukaan.

“Suurim­pia hyöty­jiä ovat ne maksa­jat, jotka ovat tunnol­li­sesti maksa­neet tv-maksunsa tähän­kin asti ja näin rahoit­ta­neet vapaa­mat­kus­ta­jien käyt­tä­mät Yleis­ra­dion sisäl­löt. Nyt maksu­vas­tuuta saadaan hajau­tet­tua oikeu­den­mu­kai­sem­min leveäm­mille hartioille.”

Sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen Yle-maksu, jossa maksu kerä­tään budje­tin ulko­puo­li­seen tv- ja radio­ra­has­toon on Kokoo­muk­sen mielestä hyvä ratkaisu.

“Yleis­kat­teel­li­nen budjet­ti­ra­hoi­tus olisi voinut nostaa monen keski­tu­loi­sen osuu­den Ylen rahoit­ta­mi­sesta kohtuut­to­man korkeaksi ja vaaran­taa Yleis­ra­dion riip­pu­mat­to­muu­den.”

Vapaa­vuori huomaut­taa, että haas­ta­vissa talou­del­li­sissa tilan­teissa Yleis­ra­dion rahoi­tus olisi kilpail­lut samalla viivalla usean muun menon kanssa ja ollut muuten­kin alttiimpi poliit­ti­sille suhdan­teille. Nyt myös rahoi­tus saadaan pidem­piai­kai­sesti turvat­tua. Yksi­tyis­ten ja yritys­ten Yle-maksulla tv- ja radio­ra­has­toon kerä­tään vuonna 2013 noin 500 miljoo­naa euroa.

Edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jat sopi­vat myös Yleis­ra­dion uusien palve­lu­jen ennak­koar­vioin­nin kirjaa­mi­sesta lakiin. Hallin­to­neu­vos­ton asioita siir­re­tään valmis­tel­ta­vaksi Yleis­ra­dion Oy:n ulko­puo­lelle, edus­kun­nan liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan yhtey­teen. Myös Vies­tin­tä­vi­ras­ton roolia talou­den valvon­nassa koros­tet­tiin. Lisäksi julki­sen palve­lun määri­telmä tarken­tui.

“Pidän oikeana kehi­tys­suun­tana sitä, että julkista palve­lua voidaan arvioida laajem­min vies­tin­tä­po­li­tii­kan näkö­kul­masta esimer­kiksi Ylen tehtä­vien osalta. Julki­sen palve­lun valvon­taan tuodaan nyt lisää riip­pu­mat­to­muu­den element­tejä.”

Yle toimii koko maassa valta­kun­nal­li­sena toimi­jana, mutta arvo pitää antaa myös paikal­li­selle, kaupal­li­selle medialle, joka auttaa omalla toimin­nal­laan julki­sessa palve­lussa, esimer­kiksi paikal­lis­po­li­tii­kan seuraa­mi­sessa, Vapaa­vuori mainit­see.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja on erityi­sen tyyty­väi­nen, että vaikea asia saatiin ennen joulua kuntoon.

“Jos tämä olisi ollut helppo harjoi­tus, asia olisi ollut valmis varmasti aiem­min. Hyvä, että asia saatiin vihdoin ratkais­tua. Suomella on tänä päivänä ja tule­vai­suu­dessa kuiten­kin suurim­mat haas­teet talous­ti­lan­teen ratkai­se­mi­sessa.”

Lisä­tie­dot:
Jan Vapaa­vuori
jan.vapaavuori@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content