Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budje­tin ulko­puo­li­nen rahoi­tus on myös sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen”

Julkaistu: 16.12.2011

“Olen erityi­sen tyyty­väi­nen siihen, että nyt saavu­te­tulla, budje­tin ulko­puo­li­sella mallilla yli miljoona sink­ku­ta­loutta pääsee noin puolta halvem­malla kuin aiem­min. Lisäksi malli on sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen eli pieni­tu­loi­sim­mat saavat helpo­te­tun maksun.”

Nyky­ti­lan­tee­seen verrat­tuna uudesta Yle-maksusta hyöty­vät pieni­tu­lois­ten lisäksi noin miljoona yhden aikui­sen koti­ta­loutta. Yhdeltä hengeltä kerätty summa vaih­te­lee 50?140 euron välillä tulo­ta­son mukaan.

“Suurim­pia hyöty­jiä ovat ne maksa­jat, jotka ovat tunnol­li­sesti maksa­neet tv-maksunsa tähän­kin asti ja näin rahoit­ta­neet vapaa­mat­kus­ta­jien käyt­tä­mät Yleis­ra­dion sisäl­löt. Nyt maksu­vas­tuuta saadaan hajau­tet­tua oikeu­den­mu­kai­sem­min leveäm­mille hartioille.”

Sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen Yle-maksu, jossa maksu kerä­tään budje­tin ulko­puo­li­seen tv- ja radio­ra­has­toon on Kokoo­muk­sen mielestä hyvä ratkaisu.

“Yleis­kat­teel­li­nen budjet­ti­ra­hoi­tus olisi voinut nostaa monen keski­tu­loi­sen osuu­den Ylen rahoit­ta­mi­sesta kohtuut­to­man korkeaksi ja vaaran­taa Yleis­ra­dion riip­pu­mat­to­muu­den.”

Vapaa­vuori huomaut­taa, että haas­ta­vissa talou­del­li­sissa tilan­teissa Yleis­ra­dion rahoi­tus olisi kilpail­lut samalla viivalla usean muun menon kanssa ja ollut muuten­kin alttiimpi poliit­ti­sille suhdan­teille. Nyt myös rahoi­tus saadaan pidem­piai­kai­sesti turvat­tua. Yksi­tyis­ten ja yritys­ten Yle-maksulla tv- ja radio­ra­has­toon kerä­tään vuonna 2013 noin 500 miljoo­naa euroa.

Edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jat sopi­vat myös Yleis­ra­dion uusien palve­lu­jen ennak­koar­vioin­nin kirjaa­mi­sesta lakiin. Hallin­to­neu­vos­ton asioita siir­re­tään valmis­tel­ta­vaksi Yleis­ra­dion Oy:n ulko­puo­lelle, edus­kun­nan liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan yhtey­teen. Myös Vies­tin­tä­vi­ras­ton roolia talou­den valvon­nassa koros­tet­tiin. Lisäksi julki­sen palve­lun määri­telmä tarken­tui.

“Pidän oikeana kehi­tys­suun­tana sitä, että julkista palve­lua voidaan arvioida laajem­min vies­tin­tä­po­li­tii­kan näkö­kul­masta esimer­kiksi Ylen tehtä­vien osalta. Julki­sen palve­lun valvon­taan tuodaan nyt lisää riip­pu­mat­to­muu­den element­tejä.”

Yle toimii koko maassa valta­kun­nal­li­sena toimi­jana, mutta arvo pitää antaa myös paikal­li­selle, kaupal­li­selle medialle, joka auttaa omalla toimin­nal­laan julki­sessa palve­lussa, esimer­kiksi paikal­lis­po­li­tii­kan seuraa­mi­sessa, Vapaa­vuori mainit­see.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja on erityi­sen tyyty­väi­nen, että vaikea asia saatiin ennen joulua kuntoon.

“Jos tämä olisi ollut helppo harjoi­tus, asia olisi ollut valmis varmasti aiem­min. Hyvä, että asia saatiin vihdoin ratkais­tua. Suomella on tänä päivänä ja tule­vai­suu­dessa kuiten­kin suurim­mat haas­teet talous­ti­lan­teen ratkai­se­mi­sessa.”

Lisä­tie­dot:
Jan Vapaa­vuori
jan.vapaavuori@eduskunta.fi


Kuvat