Kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budjetin ulkopuo­linen rahoitus on myös sosiaa­li­sesti oikeu­den­mu­kainen”

Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budjetin ulkopuo­linen rahoitus on myös sosiaa­li­sesti oikeu­den­mu­kainen”

Julkaistu: 16.12.2011 Uutiset

“Olen erityisen tyyty­väinen siihen, että nyt saavu­te­tulla, budjetin ulkopuo­li­sella mallilla yli miljoona sinkku­ta­loutta pääsee noin puolta halvem­malla kuin aiemmin. Lisäksi malli on sosiaa­li­sesti oikeu­den­mu­kainen eli pieni­tu­loi­simmat saavat helpo­tetun maksun.”

Nykyti­lan­teeseen verrattuna uudesta Yle-maksusta hyötyvät pieni­tu­loisten lisäksi noin miljoona yhden aikuisen kotita­loutta. Yhdeltä hengeltä kerätty summa vaihtelee 50?140 euron välillä tulotason mukaan.

“Suurimpia hyötyjiä ovat ne maksajat, jotka ovat tunnol­li­sesti maksaneet tv-maksunsa tähänkin asti ja näin rahoit­taneet vapaa­mat­kus­tajien käyttämät Yleis­radion sisällöt. Nyt maksu­vas­tuuta saadaan hajau­tettua oikeu­den­mu­kai­semmin leveäm­mille hartioille.”

Sosiaa­li­sesti oikeu­den­mu­kainen Yle-maksu, jossa maksu kerätään budjetin ulkopuo­liseen tv- ja radio­ra­hastoon on Kokoo­muksen mielestä hyvä ratkaisu.

“Yleis­kat­teel­linen budjet­ti­ra­hoitus olisi voinut nostaa monen keski­tu­loisen osuuden Ylen rahoit­ta­mi­sesta kohtuut­toman korkeaksi ja vaarantaa Yleis­radion riippu­mat­to­muuden.”

Vapaa­vuori huomauttaa, että haasta­vissa talou­del­li­sissa tilan­teissa Yleis­radion rahoitus olisi kilpaillut samalla viivalla usean muun menon kanssa ja ollut muutenkin alttiimpi poliit­ti­sille suhdan­teille. Nyt myös rahoitus saadaan pidem­piai­kai­sesti turvattua. Yksityisten ja yritysten Yle-maksulla tv- ja radio­ra­hastoon kerätään vuonna 2013 noin 500 miljoonaa euroa.

Eduskun­ta­ryhmien puheen­joh­tajat sopivat myös Yleis­radion uusien palve­lujen ennak­koar­vioinnin kirjaa­mi­sesta lakiin. Hallin­to­neu­voston asioita siirretään valmis­tel­ta­vaksi Yleis­radion Oy:n ulkopuo­lelle, eduskunnan liikenne- ja viestin­tä­va­lio­kunnan yhteyteen. Myös Viestin­tä­vi­raston roolia talouden valvon­nassa koros­tettiin. Lisäksi julkisen palvelun määri­telmä tarkentui.

“Pidän oikeana kehitys­suuntana sitä, että julkista palvelua voidaan arvioida laajemmin viestin­tä­po­li­tiikan näkökul­masta esimer­kiksi Ylen tehtävien osalta. Julkisen palvelun valvontaan tuodaan nyt lisää riippu­mat­to­muuden elementtejä.”

Yle toimii koko maassa valta­kun­nal­lisena toimijana, mutta arvo pitää antaa myös paikal­li­selle, kaupal­li­selle medialle, joka auttaa omalla toimin­nallaan julki­sessa palve­lussa, esimer­kiksi paikal­lis­po­li­tiikan seuraa­mi­sessa, Vapaa­vuori mainitsee.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja on erityisen tyyty­väinen, että vaikea asia saatiin ennen joulua kuntoon.

“Jos tämä olisi ollut helppo harjoitus, asia olisi ollut valmis varmasti aiemmin. Hyvä, että asia saatiin vihdoin ratkaistua. Suomella on tänä päivänä ja tulevai­suu­dessa kuitenkin suurimmat haasteet talous­ti­lanteen ratkai­se­mi­sessa.”

Lisätiedot:
Jan Vapaa­vuori
jan.vapaavuori@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi