• FI
 • SV
 • MENU
  Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä
  Twiittaa

  Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

  Julkaistu: 09.09.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jan Vapaa­vuori haluaa tarkem­pia selvi­tyk­siä sisä­asian­mi­nis­te­riön esityk­sestä uudis­taa polii­sia. Erityi­sesti vaiku­tus polii­sin kent­tä­toi­min­taan on vielä arvioi­tava uudel­leen. Hallin­toa on karsit­tava oikeista paikoista, jotta turva­taan vähin­tään polii­sien nykyi­nen määrä kentällä.

  Vapaa­vuo­ren mukaan sisä­asiain­mi­nis­te­riön polii­sio­sas­ton ja Polii­si­hal­li­tuk­sen välistä työn­ja­koa ja hallin­non keven­tä­mistä on tarkas­teltu esityk­sessä varsin ylei­sellä tasolla.

  - Mieles­täni mahdol­li­sien pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mista tulee vielä tutkia tarkem­min, Vapaa­vuori sanoo.

  Liik­ku­van polii­sin lakkaut­ta­mi­sen vaiku­tuk­sia on myös arvioi­tava. Asia on ratkais­tava liiken­ne­tur­val­li­suutta vaaran­ta­matta. Saadaanko riit­tä­vät sääs­töt polii­sin ylintä hallin­toa karsi­malla ja Liik­ku­van polii­sin toimin­taa tehos­ta­mi­sella?

  - Sisä­asian­mi­nis­te­riö on valmis­tel­lut pääosil­taan hyväk­syt­tä­vissä olevan pohjae­si­tyk­sen tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä, sillä esityk­sen mukaan polii­sin palve­lu­taso säilyy ja sen onkin oltava tärkein kriteeri uudis­tuk­sessa. Esitys on siis hyvä jatko päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sen linjalle lisätä polii­seja kentälle, Vapaa­vuori kertoo.

  Lisä­tie­toja:

  Jan Vapaa­vuori

  Saara-Sofia Sutela, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542