Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jan Vapaa­vuori haluaa tarkem­pia selvi­tyk­siä sisä­asian­mi­nis­te­riön esityk­sestä uudis­taa polii­sia. Erityi­sesti vaiku­tus polii­sin kent­tä­toi­min­taan on vielä arvioi­tava uudel­leen. Hallin­toa on karsit­tava oikeista paikoista, jotta turva­taan vähin­tään polii­sien nykyi­nen määrä kentällä.

Vapaa­vuo­ren mukaan sisä­asiain­mi­nis­te­riön polii­sio­sas­ton ja Polii­si­hal­li­tuk­sen välistä työn­ja­koa ja hallin­non keven­tä­mistä on tarkas­teltu esityk­sessä varsin ylei­sellä tasolla.

- Mieles­täni mahdol­li­sien pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mista tulee vielä tutkia tarkem­min, Vapaa­vuori sanoo.

Liik­ku­van polii­sin lakkaut­ta­mi­sen vaiku­tuk­sia on myös arvioi­tava. Asia on ratkais­tava liiken­ne­tur­val­li­suutta vaaran­ta­matta. Saadaanko riit­tä­vät sääs­töt polii­sin ylintä hallin­toa karsi­malla ja Liik­ku­van polii­sin toimin­taa tehos­ta­mi­sella?

- Sisä­asian­mi­nis­te­riö on valmis­tel­lut pääosil­taan hyväk­syt­tä­vissä olevan pohjae­si­tyk­sen tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä, sillä esityk­sen mukaan polii­sin palve­lu­taso säilyy ja sen onkin oltava tärkein kriteeri uudis­tuk­sessa. Esitys on siis hyvä jatko päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sen linjalle lisätä polii­seja kentälle, Vapaa­vuori kertoo.

Lisä­tie­toja:

Jan Vapaa­vuori

Saara-Sofia Sutela, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content