Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tettävä ennen lopul­lista päätöstä – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tettävä ennen lopul­lista päätöstä

Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tettävä ennen lopul­lista päätöstä

Julkaistu: 09.09.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Jan Vapaa­vuori haluaa tarkempia selvi­tyksiä sisäasian­mi­nis­teriön esityk­sestä uudistaa poliisia. Erityi­sesti vaikutus poliisin kenttä­toi­mintaan on vielä arvioitava uudelleen. Hallintoa on karsittava oikeista paikoista, jotta turvataan vähintään poliisien nykyinen määrä kentällä.

Vapaa­vuoren mukaan sisäasiain­mi­nis­teriön polii­sio­saston ja Polii­si­hal­li­tuksen välistä työnjakoa ja hallinnon keven­tä­mistä on tarkas­teltu esityk­sessä varsin yleisellä tasolla.

- Mielestäni mahdol­lisien päällek­käi­syyksien poista­mista tulee vielä tutkia tarkemmin, Vapaa­vuori sanoo.

Liikkuvan poliisin lakkaut­ta­misen vaiku­tuksia on myös arvioitava. Asia on ratkaistava liiken­ne­tur­val­li­suutta vaaran­ta­matta. Saadaanko riittävät säästöt poliisin ylintä hallintoa karsi­malla ja Liikkuvan poliisin toimintaa tehos­ta­mi­sella?

- Sisäasian­mi­nis­teriö on valmis­tellut pääosiltaan hyväk­syt­tä­vissä olevan pohjae­si­tyksen tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä, sillä esityksen mukaan poliisin palve­lutaso säilyy ja sen onkin oltava tärkein kriteeri uudis­tuk­sessa. Esitys on siis hyvä jatko päämi­nisteri Kataisen halli­tuksen linjalle lisätä poliiseja kentälle, Vapaa­vuori kertoo.

Lisätietoja:

Jan Vapaa­vuori

Saara-Sofia Sutela, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542


Kokoomus.fi