Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jan Vapaa­vuori haluaa tarkem­pia selvi­tyk­siä sisä­asian­mi­nis­te­riön esityk­sestä uudis­taa polii­sia. Erityi­sesti vaiku­tus polii­sin kent­tä­toi­min­taan on vielä arvioi­tava uudel­leen. Hallin­toa on karsit­tava oikeista paikoista, jotta turva­taan vähin­tään polii­sien nykyi­nen määrä kentällä.

Vapaa­vuo­ren mukaan sisä­asiain­mi­nis­te­riön polii­sio­sas­ton ja Polii­si­hal­li­tuk­sen välistä työn­ja­koa ja hallin­non keven­tä­mistä on tarkas­teltu esityk­sessä varsin ylei­sellä tasolla.

- Mieles­täni mahdol­li­sien pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mista tulee vielä tutkia tarkem­min, Vapaa­vuori sanoo.

Liik­ku­van polii­sin lakkaut­ta­mi­sen vaiku­tuk­sia on myös arvioi­tava. Asia on ratkais­tava liiken­ne­tur­val­li­suutta vaaran­ta­matta. Saadaanko riit­tä­vät sääs­töt polii­sin ylintä hallin­toa karsi­malla ja Liik­ku­van polii­sin toimin­taa tehos­ta­mi­sella?

- Sisä­asian­mi­nis­te­riö on valmis­tel­lut pääosil­taan hyväk­syt­tä­vissä olevan pohjae­si­tyk­sen tarvit­ta­vista toimen­pi­teistä, sillä esityk­sen mukaan polii­sin palve­lu­taso säilyy ja sen onkin oltava tärkein kriteeri uudis­tuk­sessa. Esitys on siis hyvä jatko päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sen linjalle lisätä polii­seja kentälle, Vapaa­vuori kertoo.

Lisä­tie­toja:

Jan Vapaa­vuori

Saara-Sofia Sutela, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content