Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on huoles­tu­neena seuran­nut loan­hei­ton ja muiden epäter­vei­den piir­tei­den lisään­ty­mistä poliit­ti­sessa keskus­te­lussa. Hänen mukaansa Suomi on monien isojen haas­tei­den edessä, joiden ratkaisu vaatii asial­lista tulo­kul­maa ja toisia kunnioit­ta­vaa keskus­te­lua.

- On kovin vali­tet­ta­vaa, jos huulen­heitto ja erilai­set pikku­näp­pä­ryy­det puhu­mat­ta­kaan kilpai­li­joi­den toimien ja ajatus­ten vääris­te­lystä sekä tarkoi­tus­ha­kui­sesta loan­hei­tosta saavat liikaa jalan­si­jaa suoma­lai­sessa yhteis­kun­nal­li­sessa keskus­te­lussa, Vapaa­vuori sanoo.

- Tämän sijaan perään­kuu­lut­tai­sin asian­mu­kaista vaka­voi­tu­mista ja vastuul­lista otetta kaikilta tahoilta. Suoma­lai­nen malli on perus­tu­nut yhteis­työ­hön ja tois­ten kunnioit­ta­mi­seen. Erimie­li­syyk­siä etsi­mällä ja niitä värik­käin sana­kään­tein koros­ta­malla ei ratkaista yhtei­siä ongel­mia. Sen sijaan tarvit­semme posi­tii­vista ja yhteis­työtä koros­ta­vaa asen­netta, Vapaa­vuori jatkaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan ilma­pii­rissä on tapah­tu­nut selkeä muutos. Tietyn­lai­nen poli­tii­kan asia­ky­sy­myk­siin liit­tyvä vastak­kai­na­set­telu on aina kuulu­nut poli­tiik­kaan, mutta se ei ole ollut vies­tien keskei­sin sisältö.

- Tuntuu, että asioi­hin keskit­tyvä keskus­te­lu­kult­tuuri on jäämässä aggres­sii­vi­sen loan­hei­ton jalkoi­hin. Normaali poliit­ti­nen väit­tely on aina paikal­laan ja toki polii­tik­ko­jen täytyy sietää kritiik­kiä toimis­taan, mutta tarkoi­tus­ha­kui­nen muta­paini ei ole asial­lista poli­tii­kan­te­koa, eikä aina­kaan ole omiaan viemään kansa­kun­nan asioita eteen­päin Vapaa­vuori tarken­taa.

Vapaa­vuori uskoo, että ihmi­set ovat kylläs­ty­mässä jatku­vaan musta­maa­laa­mi­seen, edes­vas­tuut­to­maan popu­lis­miin ja pikku­asioi­hin tarrau­tu­mi­seen.

- Varsin­kin vaalien alla houku­tus ylilyön­tei­hin kasvaa. Nyt olisi hyvä itse kunkin malt­taa mielensä, keskit­tyä olen­nai­seen ja pyrkiä tarjoa­maan äänes­tä­jille punnit­tuja omia ratkai­suja. Olen vakuut­tu­nut, että äänes­tä­jät­kin arvos­ta­vat ennem­min vastuul­lista ratkai­su­jen etsi­jää kuin riidan­haas­ta­jaa, Vapaa­vuori päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content