Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on huoles­tu­neena seuran­nut loan­hei­ton ja muiden epäter­vei­den piir­tei­den lisään­ty­mistä poliit­ti­sessa keskus­te­lussa. Hänen mukaansa Suomi on monien isojen haas­tei­den edessä, joiden ratkaisu vaatii asial­lista tulo­kul­maa ja toisia kunnioit­ta­vaa keskus­te­lua.

- On kovin vali­tet­ta­vaa, jos huulen­heitto ja erilai­set pikku­näp­pä­ryy­det puhu­mat­ta­kaan kilpai­li­joi­den toimien ja ajatus­ten vääris­te­lystä sekä tarkoi­tus­ha­kui­sesta loan­hei­tosta saavat liikaa jalan­si­jaa suoma­lai­sessa yhteis­kun­nal­li­sessa keskus­te­lussa, Vapaa­vuori sanoo.

- Tämän sijaan perään­kuu­lut­tai­sin asian­mu­kaista vaka­voi­tu­mista ja vastuul­lista otetta kaikilta tahoilta. Suoma­lai­nen malli on perus­tu­nut yhteis­työ­hön ja tois­ten kunnioit­ta­mi­seen. Erimie­li­syyk­siä etsi­mällä ja niitä värik­käin sana­kään­tein koros­ta­malla ei ratkaista yhtei­siä ongel­mia. Sen sijaan tarvit­semme posi­tii­vista ja yhteis­työtä koros­ta­vaa asen­netta, Vapaa­vuori jatkaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan ilma­pii­rissä on tapah­tu­nut selkeä muutos. Tietyn­lai­nen poli­tii­kan asia­ky­sy­myk­siin liit­tyvä vastak­kai­na­set­telu on aina kuulu­nut poli­tiik­kaan, mutta se ei ole ollut vies­tien keskei­sin sisältö.

- Tuntuu, että asioi­hin keskit­tyvä keskus­te­lu­kult­tuuri on jäämässä aggres­sii­vi­sen loan­hei­ton jalkoi­hin. Normaali poliit­ti­nen väit­tely on aina paikal­laan ja toki polii­tik­ko­jen täytyy sietää kritiik­kiä toimis­taan, mutta tarkoi­tus­ha­kui­nen muta­paini ei ole asial­lista poli­tii­kan­te­koa, eikä aina­kaan ole omiaan viemään kansa­kun­nan asioita eteen­päin Vapaa­vuori tarken­taa.

Vapaa­vuori uskoo, että ihmi­set ovat kylläs­ty­mässä jatku­vaan musta­maa­laa­mi­seen, edes­vas­tuut­to­maan popu­lis­miin ja pikku­asioi­hin tarrau­tu­mi­seen.

- Varsin­kin vaalien alla houku­tus ylilyön­tei­hin kasvaa. Nyt olisi hyvä itse kunkin malt­taa mielensä, keskit­tyä olen­nai­seen ja pyrkiä tarjoa­maan äänes­tä­jille punnit­tuja omia ratkai­suja. Olen vakuut­tu­nut, että äänes­tä­jät­kin arvos­ta­vat ennem­min vastuul­lista ratkai­su­jen etsi­jää kuin riidan­haas­ta­jaa, Vapaa­vuori päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content