Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Julkaistu: 13.10.2012

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on huoles­tu­neena seuran­nut loan­hei­ton ja muiden epäter­vei­den piir­tei­den lisään­ty­mistä poliit­ti­sessa keskus­te­lussa. Hänen mukaansa Suomi on monien isojen haas­tei­den edessä, joiden ratkaisu vaatii asial­lista tulo­kul­maa ja toisia kunnioit­ta­vaa keskus­te­lua.

- On kovin vali­tet­ta­vaa, jos huulen­heitto ja erilai­set pikku­näp­pä­ryy­det puhu­mat­ta­kaan kilpai­li­joi­den toimien ja ajatus­ten vääris­te­lystä sekä tarkoi­tus­ha­kui­sesta loan­hei­tosta saavat liikaa jalan­si­jaa suoma­lai­sessa yhteis­kun­nal­li­sessa keskus­te­lussa, Vapaa­vuori sanoo.

- Tämän sijaan perään­kuu­lut­tai­sin asian­mu­kaista vaka­voi­tu­mista ja vastuul­lista otetta kaikilta tahoilta. Suoma­lai­nen malli on perus­tu­nut yhteis­työ­hön ja tois­ten kunnioit­ta­mi­seen. Erimie­li­syyk­siä etsi­mällä ja niitä värik­käin sana­kään­tein koros­ta­malla ei ratkaista yhtei­siä ongel­mia. Sen sijaan tarvit­semme posi­tii­vista ja yhteis­työtä koros­ta­vaa asen­netta, Vapaa­vuori jatkaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan ilma­pii­rissä on tapah­tu­nut selkeä muutos. Tietyn­lai­nen poli­tii­kan asia­ky­sy­myk­siin liit­tyvä vastak­kai­na­set­telu on aina kuulu­nut poli­tiik­kaan, mutta se ei ole ollut vies­tien keskei­sin sisältö.

- Tuntuu, että asioi­hin keskit­tyvä keskus­te­lu­kult­tuuri on jäämässä aggres­sii­vi­sen loan­hei­ton jalkoi­hin. Normaali poliit­ti­nen väit­tely on aina paikal­laan ja toki polii­tik­ko­jen täytyy sietää kritiik­kiä toimis­taan, mutta tarkoi­tus­ha­kui­nen muta­paini ei ole asial­lista poli­tii­kan­te­koa, eikä aina­kaan ole omiaan viemään kansa­kun­nan asioita eteen­päin Vapaa­vuori tarken­taa.

Vapaa­vuori uskoo, että ihmi­set ovat kylläs­ty­mässä jatku­vaan musta­maa­laa­mi­seen, edes­vas­tuut­to­maan popu­lis­miin ja pikku­asioi­hin tarrau­tu­mi­seen.

- Varsin­kin vaalien alla houku­tus ylilyön­tei­hin kasvaa. Nyt olisi hyvä itse kunkin malt­taa mielensä, keskit­tyä olen­nai­seen ja pyrkiä tarjoa­maan äänes­tä­jille punnit­tuja omia ratkai­suja. Olen vakuut­tu­nut, että äänes­tä­jät­kin arvos­ta­vat ennem­min vastuul­lista ratkai­su­jen etsi­jää kuin riidan­haas­ta­jaa, Vapaa­vuori päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542