Vapaa­vuori: Poliit­tisen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Poliit­tisen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Vapaa­vuori: Poliit­tisen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori on huoles­tu­neena seurannut loanheiton ja muiden epäter­veiden piirteiden lisään­ty­mistä poliit­ti­sessa keskus­te­lussa. Hänen mukaansa Suomi on monien isojen haasteiden edessä, joiden ratkaisu vaatii asial­lista tulokulmaa ja toisia kunnioit­tavaa keskus­telua.

- On kovin valitet­tavaa, jos huulen­heitto ja erilaiset pikku­näp­pä­ryydet puhumat­takaan kilpai­li­joiden toimien ja ajatusten vääris­te­lystä sekä tarkoi­tus­ha­kui­sesta loanhei­tosta saavat liikaa jalan­sijaa suoma­lai­sessa yhteis­kun­nal­li­sessa keskus­te­lussa, Vapaa­vuori sanoo.

- Tämän sijaan perään­kuu­lut­taisin asian­mu­kaista vakavoi­tu­mista ja vastuul­lista otetta kaikilta tahoilta. Suoma­lainen malli on perus­tunut yhteis­työhön ja toisten kunnioit­ta­miseen. Erimie­li­syyksiä etsimällä ja niitä värikkäin sanakääntein koros­ta­malla ei ratkaista yhteisiä ongelmia. Sen sijaan tarvit­semme positii­vista ja yhteis­työtä koros­tavaa asennetta, Vapaa­vuori jatkaa.

Vapaa­vuoren mukaan ilmapii­rissä on tapah­tunut selkeä muutos. Tietyn­lainen politiikan asiaky­sy­myksiin liittyvä vastak­kai­na­settelu on aina kuulunut politiikkaan, mutta se ei ole ollut viestien keskeisin sisältö.

- Tuntuu, että asioihin keskittyvä keskus­te­lu­kult­tuuri on jäämässä aggres­sii­visen loanheiton jalkoihin. Normaali poliit­tinen väittely on aina paikallaan ja toki polii­tik­kojen täytyy sietää kritiikkiä toimistaan, mutta tarkoi­tus­ha­kuinen mutapaini ei ole asial­lista politii­kan­tekoa, eikä ainakaan ole omiaan viemään kansa­kunnan asioita eteenpäin Vapaa­vuori tarkentaa.

Vapaa­vuori uskoo, että ihmiset ovat kylläs­ty­mässä jatkuvaan musta­maa­laa­miseen, edesvas­tuut­tomaan populismiin ja pikku­asioihin tarrau­tu­miseen.

- Varsinkin vaalien alla houkutus ylilyön­teihin kasvaa. Nyt olisi hyvä itse kunkin malttaa mielensä, keskittyä olennaiseen ja pyrkiä tarjoamaan äänes­tä­jille punnittuja omia ratkaisuja. Olen vakuut­tunut, että äänes­tä­jätkin arvos­tavat ennemmin vastuul­lista ratkai­sujen etsijää kuin riidan­haas­tajaa, Vapaa­vuori päättää.

Lisätietoja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542


Kokoomus.fi