Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori pitää valtion­ta­lou­den tasa­pai­no­tusta yhtenä Suomen suurim­mista haas­teista. Vapaa­vuori perään­kuu­lut­taa kehys­rii­hestä vastauk­sia erityi­sesti kilpai­lu­ky­ky­haas­tee­seen ja uuden kasvun luomi­seen.

-Budjetti ei ole pelkkä menoar­vio. Kyse on myös tuloista ? siitä, miten saamme Suomeen uutta kasvua, työpaik­koja ja tätä kautta lisää vero­tu­loja, Vapaa­vuori perään­kuu­lut­taa.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että olemassa oleviin haas­tei­siin on tartut­tava heti. - Jotkin Etelä-Euroo­pan maat eivät ole noudat­ta­neet yhtei­siä sään­töjä, mikä on johta­nut koko euroa­lu­een laajui­siin ongel­miin. Muiden maiden haas­teet eivät kuiten­kaan saisi aiheut­taa illuusiota, että oma talou­temme ja kilpai­lu­ky­kymme olisi kunnossa, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että Suomi on edel­leen toipu­massa vuonna 2008 alka­neesta finans­si­krii­sistä, eikä velkaan­tu­mis­kier­rettä ole saatu halli­tuk­sen ajamista toimen­pi­teistä huoli­matta vielä täysin kään­net­tyä. Valtion­ta­lous on edel­leen pahasti alijää­mäi­nen. Työpaik­ko­jen luomi­sen ja kilpai­lu­ky­vyn tulisi olla talous­ar­vio­kes­kus­te­lun keskiössä.

- Paras suoja muut­tu­vassa maail­massa on pitää oma koti­pesä kunnossa. Kestävä hyvin­vointi voi syntyä vain työtä teke­mällä. Uuden kasvun luomi­nen on vielä tasa­pai­no­tus­ta­kin tärkeäm­pää, Vapaa­vuori sanoo.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä nimesi kesä­ko­kouk­ses­saan kolme uutta työryh­mää. Lukio­kou­lu­tuk­sen tule­vai­suutta pohti­vaa työryh­mää lähte­vät vetä­mään kansan­edus­ta­jat Raija Vaha­salo ja Timo Heino­nen. Digi­taa­lis­ten mark­ki­noi­den ja luovien alojen inno­vaa­tioi­den hyödyn­tä­mistä työs­tä­vää työryh­mää vetä­vät kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma. Arjen turval­li­suu­den haas­tei­siin pyrkii löytä­mään vastauk­sia kansan­edus­ta­jien Kari Tolva­sen ja Jaana Pelko­sen vetämä työryhmä.

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mällä on pitkä perinne yhteis­kun­nal­li­sen keskus­te­lun herät­te­li­jänä. Ryhmämme on viime vuosien aikana tuot­ta­nut useita ajan­koh­tai­sia raport­teja ja avauk­sia. Nyt nime­tyt kolme uutta työryh­mää julkai­se­vat raport­tinsa syksyn aikana, Vapaa­vuori kertoi.

Jan Vapaa­vuori puhui Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Kouvo­lassa.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content