Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori pitää valtion­ta­lou­den tasa­pai­no­tusta yhtenä Suomen suurim­mista haas­teista. Vapaa­vuori perään­kuu­lut­taa kehys­rii­hestä vastauk­sia erityi­sesti kilpai­lu­ky­ky­haas­tee­seen ja uuden kasvun luomi­seen.

-Budjetti ei ole pelkkä menoar­vio. Kyse on myös tuloista ? siitä, miten saamme Suomeen uutta kasvua, työpaik­koja ja tätä kautta lisää vero­tu­loja, Vapaa­vuori perään­kuu­lut­taa.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että olemassa oleviin haas­tei­siin on tartut­tava heti. - Jotkin Etelä-Euroo­pan maat eivät ole noudat­ta­neet yhtei­siä sään­töjä, mikä on johta­nut koko euroa­lu­een laajui­siin ongel­miin. Muiden maiden haas­teet eivät kuiten­kaan saisi aiheut­taa illuusiota, että oma talou­temme ja kilpai­lu­ky­kymme olisi kunnossa, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muis­tut­taa, että Suomi on edel­leen toipu­massa vuonna 2008 alka­neesta finans­si­krii­sistä, eikä velkaan­tu­mis­kier­rettä ole saatu halli­tuk­sen ajamista toimen­pi­teistä huoli­matta vielä täysin kään­net­tyä. Valtion­ta­lous on edel­leen pahasti alijää­mäi­nen. Työpaik­ko­jen luomi­sen ja kilpai­lu­ky­vyn tulisi olla talous­ar­vio­kes­kus­te­lun keskiössä.

- Paras suoja muut­tu­vassa maail­massa on pitää oma koti­pesä kunnossa. Kestävä hyvin­vointi voi syntyä vain työtä teke­mällä. Uuden kasvun luomi­nen on vielä tasa­pai­no­tus­ta­kin tärkeäm­pää, Vapaa­vuori sanoo.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä nimesi kesä­ko­kouk­ses­saan kolme uutta työryh­mää. Lukio­kou­lu­tuk­sen tule­vai­suutta pohti­vaa työryh­mää lähte­vät vetä­mään kansan­edus­ta­jat Raija Vaha­salo ja Timo Heino­nen. Digi­taa­lis­ten mark­ki­noi­den ja luovien alojen inno­vaa­tioi­den hyödyn­tä­mistä työs­tä­vää työryh­mää vetä­vät kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma. Arjen turval­li­suu­den haas­tei­siin pyrkii löytä­mään vastauk­sia kansan­edus­ta­jien Kari Tolva­sen ja Jaana Pelko­sen vetämä työryhmä.

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mällä on pitkä perinne yhteis­kun­nal­li­sen keskus­te­lun herät­te­li­jänä. Ryhmämme on viime vuosien aikana tuot­ta­nut useita ajan­koh­tai­sia raport­teja ja avauk­sia. Nyt nime­tyt kolme uutta työryh­mää julkai­se­vat raport­tinsa syksyn aikana, Vapaa­vuori kertoi.

Jan Vapaa­vuori puhui Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Kouvo­lassa.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content