Vapaa­vuori: Budjetin painopis­teenä velkaantumis­kehityksen taitta­minen – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Budjetin painopis­teenä velkaantumis­kehityksen taitta­minen

Vapaa­vuori: Budjetin painopis­teenä velkaantumis­kehityksen taitta­minen

Julkaistu: 22.08.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori pitää valtion­ta­louden tasapai­no­tusta yhtenä Suomen suurim­mista haasteista. Vapaa­vuori perään­kuu­luttaa kehys­rii­hestä vastauksia erityi­sesti kilpai­lu­ky­ky­haas­teeseen ja uuden kasvun luomiseen.

-Budjetti ei ole pelkkä menoarvio. Kyse on myös tuloista ? siitä, miten saamme Suomeen uutta kasvua, työpaikkoja ja tätä kautta lisää verotuloja, Vapaa­vuori perään­kuu­luttaa.

Vapaa­vuori muistuttaa, että olemassa oleviin haasteisiin on tartuttava heti. - Jotkin Etelä-Euroopan maat eivät ole noudat­taneet yhteisiä sääntöjä, mikä on johtanut koko euroa­lueen laajuisiin ongelmiin. Muiden maiden haasteet eivät kuitenkaan saisi aiheuttaa illuusiota, että oma talou­temme ja kilpai­lu­ky­kymme olisi kunnossa, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuori muistuttaa, että Suomi on edelleen toipu­massa vuonna 2008 alkaneesta finans­si­krii­sistä, eikä velkaan­tu­mis­kier­rettä ole saatu halli­tuksen ajamista toimen­pi­teistä huoli­matta vielä täysin käännettyä. Valtion­talous on edelleen pahasti alijää­mäinen. Työpaik­kojen luomisen ja kilpai­lu­kyvyn tulisi olla talous­ar­vio­kes­kus­telun keskiössä.

- Paras suoja muuttu­vassa maail­massa on pitää oma kotipesä kunnossa. Kestävä hyvin­vointi voi syntyä vain työtä tekemällä. Uuden kasvun luominen on vielä tasapai­no­tus­takin tärkeämpää, Vapaa­vuori sanoo.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä nimesi kesäko­kouk­sessaan kolme uutta työryhmää. Lukio­kou­lu­tuksen tulevai­suutta pohtivaa työryhmää lähtevät vetämään kansan­edus­tajat Raija Vahasalo ja Timo Heinonen. Digitaa­listen markki­noiden ja luovien alojen innovaa­tioiden hyödyn­tä­mistä työstävää työryhmää vetävät kansan­edus­tajat Lasse Männistö ja Pia Kauma. Arjen turval­li­suuden haasteisiin pyrkii löytämään vastauksia kansan­edus­tajien Kari Tolvasen ja Jaana Pelkosen vetämä työryhmä.

- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mällä on pitkä perinne yhteis­kun­nal­lisen keskus­telun herät­te­lijänä. Ryhmämme on viime vuosien aikana tuottanut useita ajankoh­taisia raportteja ja avauksia. Nyt nimetyt kolme uutta työryhmää julkai­sevat raport­tinsa syksyn aikana, Vapaa­vuori kertoi.

Jan Vapaa­vuori puhui Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesäko­kouk­sessa Kouvo­lassa.

Lisätietoja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542


Kokoomus.fi